2011

 1. A new regime for mechanical annealing and strong sample-size strengthening in body centred cubic molybdenum,
  Ling Huang, Qing-Jie Li, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Nature Communications 2 (2011) 547.
  youku
  youku tudou

 2. Leapfrog Cracking and Nanoamorphization of ZnO Nanowires during In Situ Electrochemical Lithiation,
  Akihiro Kushima, Xiao Hua Liu, Guang Zhu, Zhong Lin Wang, Jian Yu Huang and Ju Li, Nano Letters 11 (2011) 4535-4541.

  youku
  youku

 3. Reversible Nanopore Formation in Ge Nanowires during Lithiation-Delithiation Cycling: An In Situ Transmission Electron Microscopy Study,
  Xiao Hua Liu, Shan Huang, S. Tom Picraux, Ju Li, Ting Zhu and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3991-3997.

 4. Lithiation-Induced Embrittlement of Multiwalled Carbon Nanotubes,
  Yang Liu, He Zheng, Xiao Hua Liu, Shan Huang, Ting Zhu, Jiangwei Wang, Akihiro Kushima, Nicholas S. Hudak, Xu Huang, Sulin Zhang, Scott X. Mao, Xiaofeng Qian, Ju Li and Jian Yu Huang, ACS Nano 5 (2011) 7245.

 5. Diffusive molecular dynamics and its application to nanoindentation and sintering,
  Ju Li, Sanket Sarkar, William T. Cox, Thomas J. Lenosky, Erik Bitzek, and Yunzhi Wang, Physical Review B 84 (2011) 054103.
  youku

 6. Time scale bridging in atomistic simulation of slow dynamics: viscous relaxation and defect activation,
  Akihiro Kushima, Jacob Eapen, Ju Li, Sidney Yip and Ting Zhu, European Physical Journal B 82 (2011) 271-293.

 7. Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation,
  Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3312-3318.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 8. Emergence of strain-rate sensitivity in Cu nanopillars: Transition from dislocation multiplication to dislocation nucleation,
  Andrew T. Jennings, Ju Li and Julia R. Greer, Acta Materialia 59 (2011) 5627-5637.

 9. Lithium fiber growth on the anode in a nanowire lithium ion battery during charging,
  Xiao Hua Liu, Li Zhong, Li Qiang Zhang, Akihiro Kushima, Scott X. Mao, Ju Li, Zhi Zhen Ye, John P. Sullivan and Jian Yu Huang, Applied Physics Letters 98 (2011) 183107.

 10. Modeling displacive-diffusional coupled dislocation shearing of gamma-prime precipitates in Ni-base superalloys,
  Ning Zhou, Chen Shen, Michael J. Mills, Ju Li and Yunzhi Wang, Acta Materialia 59 (2011) 3484-3497.

 11. The Possibility of Chemically Inert, Graphene-Based All-Carbon Electronic Devices with 0.8 eV Gap,
  Jing Shan Qi, Jian Yu Huang, Ji Feng, Da Ning Shi and Ju Li, ACS Nano 5 (2011) 3475-3482.

 12. Computing the Viscosity of Supercooled Liquids: Markov Network Model,
  Ju Li, Akihiro Kushima, Jacob Eapen, Xi Lin, Xiaofeng Qian, John C. Mauro, Phong Diep and Sidney Yip, PLoS ONE 6 (2011) e17909.
prev | top | next