2013

 1. Real-time, high-resolution study of nanocrystallization and fatigue cracking in a cyclically strained metallic glass,
  Cheng-Cai Wang, Yun-Wei Mao, Zhi-Wei Shan, Ming Dao, Ju Li, Jun Sun, Evan Ma and Subra Suresh, PNAS 110 (2013) 19725-19730.

  youku
  youku

 2. Nanovoid Formation and Annihilation in Gallium Nanodroplets under Lithiation-Delithiation Cycling,
  Wentao Liang, Liang Hong, Hui Yang, FeiFei Fan, Yang Liu, Hong Li, Ju Li, Jian Yu Huang, Long-Qing Chen, Ting Zhu and Sulin Zhang, Nano Letters 13 (2013) 5212-5217.

 3. Probing the Failure Mechanism of SnO2 Nanowires for Sodium-Ion Batteries,
  Meng Gu, Akihiro Kushima, Yuyan Shao, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Ju Li and Chongmin Wang, Nano Letters 13 (2013) 5203-5211.

 4. Origin of Size Dependency in Coherent-Twin-Propagation-Mediated Tensile Deformation of Noble Metal Nanowires,
  Jong-Hyun Seo, Harold S. Park, Youngdong Yoo, Tae-Yeon Seong, Ju Li, Jae-Pyoung Ahn, Bongsoo Kim and In-Suk Choi, Nano Letters 13 (2013) 5112-5116.

 5. In Situ Atomic-Scale Imaging of Phase Boundary Migration in FePO4 Microparticles During Electrochemical Lithiation,
  Yujie Zhu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, Xiaohua Liu, Akihiro Kushima, Yihang Liu, Yunhua Xu, Scott X. Mao, Ju Li, Chunsheng Wang and Jian Yu Huang, Advanced Materials 25 (2013) 5461-5466.
  youku

 6. Reducing deformation anisotropy to achieve ultrahigh strength and ductility in Mg at the nanoscale,
  Qian Yu, Liang Qi, Raja K. Mishra, Ju Li and Andrew M. Minor, PNAS 110 (2013) 13289-13293.

  Materials Science: Making Mg Magnificent, Science 341 (2013) 1045, Editors' Choice.

 7. Study of architectural responses of 3D periodic cellular materials,
  Yigil Cho, Tae-Hong Ahn, Hoon-Hwe Cho, Joong-Ho Shin, Jun Hyuk Moon, Shu Yang, In-Suk Choi, Heung Nam Han and Ju Li, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 21 (2013) 065018.

 8. Visualizing size-dependent deformation mechanism transition in Sn,
  Lin Tian, Ju Li, Jun Sun, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Scientific Reports 3 (2013) 2113.
  youku
  youku

 9. Nanowire liquid pumps,
  Jian Yu Huang, Yu-Chieh Lo, Jun Jie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Li Zhong, Scott X. Mao and Ju Li, Nature Nanotechnology 8 (2013) 277-281
  Watching fluid flow at nanometer scales by David L. Chandler, MIT News Office.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 10. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Xiaodong Han, Yang Ren, Jiang Jiang, Yinong Liu, Zhenyang Liu, Shengcheng Mao, Yandong Wang, Yan Li, Xiaobing Ren, Xiangdong Ding, Shan Wang, Cun Yu, Xiaobin Shi, Minshu Du, Feng Yang, Yanjun Zheng, Ze Zhang, Xiaodong Li, Dennis E. Brown and Ju Li, Science 339 (2013) 1191-1194.
  youku
  MATERIALS SCIENCE: Exceptional Properties by Design
  Min Zhou, Science 339 (2013) 1161-1162.

  Chinese website | PDF

 11. Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries,
  Shan Huang, Feifei Fan, Ju Li, Sulin Zhang and Ting Zhu, Acta Materialia 61 (2013) 4354-4364

 12. Shear responses of [110]-tilt {115}/{111} asymmetric tilt grain boundaries in fcc metals by atomistic simulations,
  Liang Wan and Ju Li, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 21 (2013) 055013.

 13. Competition of shape and interaction patchiness for self-assembling nanoplates,
  Xingchen Ye, Jun Chen, Michael Engel, Jaime A. Millan, Wenbin Li, Liang Qi, Guozhong Xing, Joshua E. Collins, Cherie R. Kagan, Ju Li, Sharon C. Glotzer and Christopher B. Murray, Nature Chemistry 5 (2013) 466-473.

 14. Conjugate Channeling Effect in Dislocation Core Diffusion: Carbon Transport in Dislocated BCC Iron,
  Akio Ishii, Ju Li and Shigenobu Ogata, PLoS ONE 8 (2013) e60586.

 15. Heterogeneously randomized STZ model of metallic glasses: Softening and extreme value statistics during deformation,
  Pengyang Zhao, Ju Li and Yunzhi Wang, International Journal of Plasticity 40 (2013) 1-22.

 16. Engineering Catalytic Contacts and Thermal Stability: Gold/Iron Oxide Binary Nanocrystal Superlattices for CO Oxidation,
  Yijin Kang, Xingchen Ye, Jun Chen, Liang Qi, Rosa E. Diaz, Vicky Doan-Nguyen, Guozhong Xing, Cherie R. Kagan, Ju Li, Raymond J. Gorte, Eric A. Stach and Christopher B. Murray, Journal of the American Chemical Society 135 (2013) 1499-1505.
prev | top | next