2015

 1. Charging/Discharging Nanomorphology Asymmetry and Rate-Dependent Capacity Degradation in Li-Oxygen Battery,
  Akihiro Kushima, Tetsuya Koido, Yoshiya Fujiwara, Nariaki Kuriyama, Nobuhiro Kusumi and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 8260-8265.

  si_004.mov
  si_005.mov

 2. IM3D: A parallel Monte Carlo code for efficient simulations of primary radiation displacements and damage in 3D geometry,
  Yong Gang Li, Yang Yang, Michael P. Short, Ze Jun Ding, Zhi Zeng and Ju Li, Scientific Reports 5 (2015) 18130.

 3. Growth Conditions Control the Elastic and Electrical Properties of ZnO Nanowires,
  Xiaoguang Wang, Kai Chen, Yongqiang Zhang, Jingchun Wan, Oden L. Warren, Jason Oh, Ju Li, Evan Ma and Zhiwei Shan, Nano Letters 15 (2015) 7886-7892.

 4. Diffusive versus Displacive Contact Plasticity of Nanoscale Asperities: Temperature- and Velocity-Dependent Strongest Size,
  Wei Guo, Zhao Wang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 6582-6585.

 5. Pie-like electrode design for high-energy density lithium-sulfur batteries,
  Zhen Li, Jin Tao Zhang, Yu Ming Chen, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Nature Communications 6 (2015) 8850.

 6. In situ study of the mechanical properties of airborne haze particles,
  MingShuai Ding, WeiZhong Han, Ju Li, Evan Ma and ZhiWei Shan, Science China: Technological Sciences 58 (2015) 2046-2051.

 7. Cyclic deformation leads to defect healing and strengthening of small-volume metal crystals,
  Zhang-Jie Wang, Qing-Jie Li, Yi-Nan Cui, Zhan-Li Liu, Evan Ma, Ju Li, Jun Sun, Zhuo Zhuang, Ming Dao, Zhi-Wei Shan and Subra Suresh, PNAS 112 (2015) 13502-13507.

 8. Inelastic x-ray scattering measurements of phonon dispersion and lifetimes in PbTe1-xSex alloys,
  Zhiting Tian, Mingda Li, Zhensong Ren, Hao Ma, Ahmet Alatas, Stephen D. Wilson and Ju Li, J. Phys.: Condens. Matter 27 (2015) 375403.

 9. Modelling of stacked 2D materials and devices,
  Xiaofeng Qian, Yangyang Wang, Wenbin Li, Jing Lu and Ju Li, 2D Materials 2 (2015) 032003.

 10. Piezoelectricity in two-dimensional group-III monochalcogenides,
  Wenbin Li and Ju Li, Nano Research 8 (2015) 3796-3802.

 11. Giant piezoelectricity of monolayer group IV monochalcogenides: SnSe, SnS, GeSe, and GeS,
  Ruixiang Fei, Wenbin Li, Ju Li and Li Yang, Applied Physics Letters 107 (2015) 173104.

 12. The interaction of dislocations and hydrogen-vacancy complexes and its importance for deformation-induced proto nano-voids formation in alpha-Fe,
  Suzhi Li, Yonggang Li, Yu-Chieh Lo, Thirumalai Neeraj, Rajagopalan Srinivasan, Xiangdong Ding, Jun Sun, Liang Qi, Peter Gumbsch and Ju Li, International Journal of Plasticity 74 (2015) 175-191.

 13. In situ study of the initiation of hydrogen bubbles at the aluminium metal/oxide interface,
  De-Gang Xie, Zhang-Jie Wang, Jun Sun, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Materials 14 (2015) 899-903.
  youku
  youku tudou

 14. Ultrafast shape change and joining of small-volume materials using nanoscale electrical discharge,
  Cheng-Cai Wang, Qing-Jie Li, Liang Chen, Yong-Hong Cheng, Jun Sun, Zhi-Wei Shan, Ju Li and Evan Ma, Nano Research 8 (2015) 2143-2151.
  youku youku youku

 15. DISLOCATION NUCLEATION: Diffusive origins,
  Ju Li, Nature Materials 14 (2015) 656-657. News & Views.

 16. Optoelectronic crystal of artificial atoms in strain-textured molybdenum disulphide,
  Hong Li, Alex W. Contryman, Xiaofeng Qian, Sina Moeini Ardakani, Yongji Gong, Xingli Wang, Jeffery M. Weisse, Chi Hwan Lee, Jiheng Zhao, Pulickel M. Ajayan, Ju Li, Hari C. Manoharan and Xiaolin Zheng, Nature Communications 6 (2015) 7381.

 17. Effect of twin boundaries and structural polytypes on electron transport in GaAs,
  Xiaofeng Qian, Mitsumoto Kawai, Hajime Goto and Ju Li, Computational Materials Science 108 (2015) 258-263.

 18. Flow Stress in Submicron BCC Iron Single Crystals: Sample-size-dependent Strain-rate Sensitivity and Rate-dependent Size Strengthening,
  Rui Huang, Qing-Jie Li, Zhang-Jie Wang, Ling Huang, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Material Research Letters 3 (2015) 121-127.

 19. Deformation-driven diffusion and plastic flow in amorphous granular pillars,
  Wenbin Li, Jennifer M. Rieser, Andrea J. Liu, Douglas J. Durian and Ju Li, Physical Review E 91 (2015) 062212.

 20. From Smaller is Stronger to Size-Independent Strength Plateau: Towards Measuring the Ideal Strength of Iron,
  Wei-Zhong Han, Ling Huang, Shigenobu Ogata, Hajime Kimizuka, Zhao-Chun Yang, Christopher Weinberger, Qing-Jie Li, Bo-Yu Liu, Xi-Xiang Zhang, Ju Li, Evan Ma, Zhi-Wei Shan, Advanced Materials 27 (2015) 3385-3390.

 21. Controlled Rejuvenation of Amorphous Metals with Thermal Processing,
  Masato Wakeda, Junji Saida, Ju Li and Shigenobu Ogata, Scientific Reports 5 (2015) 10545.

 22. Stress-driven crystallization via shear-diffusion transformations in a metallic glass at very low temperatures,
  Yunwei Mao, Ju Li, Yu-Chieh Lo, Xiaofeng Qian and Evan Ma, Physical Review B 91 (2015) 214103.

 23. Directing the Deformation Paths of Soft Metamaterials with Prescribed Asymmetric Units,
  Gaoxiang Wu, Yigil Cho, In-Suk Choi, Dengteng Ge, Ju Li, Heung Nam Han, Tom Lubensky and Shu Yang, Advanced Materials 27 (2015) 2747-2752.

 24. Proximity-Driven Enhanced Magnetic Order at Ferromagnetic-Insulator­Magnetic-Topological-Insulator Interface,
  Mingda Li, Cui-Zu Chang, Brian. J. Kirby, Michelle E. Jamer, Wenping Cui, Lijun Wu, Peng Wei, Yimei Zhu, Don Heiman, Ju Li and Jagadeesh S. Moodera, Physical Review Letters 115 (2015) 087201.

 25. Experimental Verification of the Van Vleck Nature of Long-Range Ferromagnetic Order in the Vanadium-Doped Three-Dimensional Topological Insulator Sb2Te3,
  Mingda Li, Cui-Zu Chang, Lijun Wu, Jing Tao, Weiwei Zhao, Moses H. W. Chan, Jagadeesh S. Moodera, Ju Li and Yimei Zhu, Physical Review Letters 114 (2015) 146802.

 26. Topological crystalline insulator nanomembrane with strain-tunable band gap,
  Xiaofeng Qian, Liang Fu and Ju Li, Nano Research 8 (2015) 967-979.

 27. Layer-Dependent Modulation of Tungsten Disulfide Photoluminescence by Lateral Electric Fields,
  Zhengyu He, Yuewen Sheng, Youmin Rong, Gun-Do Lee, Ju Li and Jamie H. Warner, ACS Nano 9 (2015) 2740-2748.

 28. Multiple stiffening effects of nanoscale knobs on human red blood cells infected with Plasmodium falciparum malaria parasite,
  Yao Zhang, Changjin Huang, Sangtae Kim, Mahdi Golkaram, Matthew W. A. Dixon, Leann Tilley, Ju Li, Sulin Zhang and Subra Suresh, PNAS 112 (2015) 6068-6073.

 29. Slurryless Li2S/Reduced Graphene Oxide Cathode Paper for High-Performance Lithium Sulfur Battery,
  Chao Wang, Xusheng Wang, Yuan Yang, Akihiro Kushima, Jitao Chen, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1796-1802.
  si_003.mov
  si_002.mov

 30. Transitions from Near-Surface to Interior Redox upon Lithiation in Conversion Electrode Materials,
  Kai He, Huolin L. Xin, Kejie Zhao, Xiqian Yu, Dennis Nordlund, Tsu-Chien Weng, Jing Li, Yi Jiang, Christopher A. Cadigan, Ryan M. Richards, Marca M. Doeff, Xiao-Qing Yang, Eric A. Stach, Ju Li, Feng Lin and Dong Su, Nano Letters 15 (2015) 1437-1444.

 31. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 32. All-Metallic Vertical Transistors Based on Stacked Dirac Materials,
  Yangyang Wang, Zeyuan Ni, Qihang Liu, Ruge Quhe, Jiaxin Zheng, Meng Ye, Dapeng Yu, Junjie Shi, Jinbo Yang, Ju Li and Jing Lu, Advanced Functional Materials 25 (2015) 68-77.

 33. Uniaxial stress-driven coupled grain boundary motion in hexagonal close-packed metals: A molecular dynamics study,
  Hongxiang Zong, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Ju Li and Jun Sun, Acta Materialia 82 (2015) 295-303.

 34. Plasticity of a scandium-based nanoglass,
  Xiao Lei Wang, Feng Jiang, Horst Hahn, Ju Li, Herbert Gleiter, Jun Sun and Ji Xiang Fang, Scripta Materialia 98 (2015) 40-43.
prev | top | next