2016

 1. The evolving quality of frictional contact with graphene,
  Suzhi Li, Qunyang Li, Robert W. Carpick, Peter Gumbsch, Xin Z. Liu, Xiangdong Ding, Jun Sun and Ju Li, Nature 539 (2016) 541-545.
  .mp4
  NANOSCIENCE: Flexible graphene strengthens friction , by Astrid S. de Wijn, Nature 539 (2016) 502 News & Views
  The science of friction on graphene by David L. Chandler | MIT News Office.

 2. Strain-engineered diffusive atomic switching in two-dimensional crystals,
  Janne Kalikka, Xilin Zhou, Eric Dilcher, Simon Wall, Ju Li and Robert E. Simpson, Nature Communications 7 (2016) 11983.

 3. A universal cooperative assembly-directed method for coating of mesoporous TiO2 nanoshells with enhanced lithium storage properties,
  Bu Yuan Guan, Le Yu, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Science Advances 2 (2016) e1501554.

 4. Enhanced thermoelectric properties of SnSe polycrystals via texture control,
  Dan Feng, Zhen-Hua Ge, Di Wu, Yue-Xing Chen, Tingting Wu, Ju Li and Jiaqing He, Phys. Chem. Chem. Phys. 18 (2016) 31821-31827.

 5. Chestnut-like SnO2/C nanocomposites with enhanced lithium ion storage properties,
  Lie Yang, Tao Dai, Yuecun Wang, Degang Xie, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Xiaohui Ning, Nano Energy 30 (2016) 885-891.
  .mp4

 6. Nanobubble fragmentation and bubble-free-channel shear localization in helium-irradiated submicron-sized copper,
  Ming-Shuai Ding, Lin Tian, Wei-Zhong Han, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Physical Review Letters 117 (2016) 215501.

 7. Hydrogenated vacancies lock dislocations in aluminium,
  Degang Xie, Suzhi Li, Meng Li, Zhangjie Wang, Peter Gumbsch, Jun Sun, Evan Ma, Ju Li and Zhiwei Shan, Nature Communications 7 (2016) 13341.
  .mov
  .mov
  .mov

 8. Topological semimetal to insulator quantum phase transition in the Zintl compounds Ba2X(X = Si,Ge),
  Ziming Zhu, Mingda Li and Ju Li, Physical Review B 94 (2016) 155121.

 9. In situ TEM study of deformation-induced crystalline-to-amorphous transition in silicon,
  Yue-Cun Wang, Wei Zhang, Li-Yuan Wang, Zhuo Zhuang, En Ma, Ju Li and Zhi-Wei Shan, NPG Asia Materials 8 (2016) e291.

 10. Transition of lithium growth mechanisms in liquid electrolytes,
  Peng Bai, Ju Li, Fikile R. Brushett and Martin Z. Bazant, Energy & Environmental Science 9 (2016) 3221-3229.

 11. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 12. Ton-scale metal-carbon nanotube composite: The mechanism of strengthening while retaining tensile ductility,
  Kang Pyo So, Xiaohui Liu, Hideki Mori, Akihiro Kushima, Jong Gil Park, Hyoung Seop Kim, Shigenobu Ogata, Young Hee Lee and Ju Li, Extreme Mechanics Letters 8 (2016) 245-250.

 13. Synthesis of High-Quality Large-Area Homogenous 1T' MoTe2 from Chemical Vapor Deposition,
  Lin Zhou, Ahmad Zubair, Ziqiang Wang, Xu Zhang, Fangping Ouyang, Kai Xu, Wenjing Fang, Keiji Ueno, Ju Li, Tomás Palacios, Jing Kong, and Mildred S. Dresselhaus, Advanced Materials 28 (2016) 9526-9531.

 14. In-Plane Optical Anisotropy of Layered Gallium Telluride,
  Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Xi Ling, Huaihong Guo, Ziqiang Wang, Garrett Watson, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Jing Kong, Ju Li, Teng Yang, Riichiro Saito, and Mildred S. Dresselhaus, ACS Nano 10 (2016) 8964-8972.

 15. Surface Rebound of Relativistic Dislocations Directly and Efficiently Initiates Deformation Twinning,
  Qing-Jie Li, Ju Li, Zhi-Wei Shan and Evan Ma, Physical Review Letters 117 (2016) 165501.

 16. Strongly correlated breeding of high-speed dislocations,
  Qing-Jie Li, Ju Li, Zhi-Wei Shan and Evan Ma, Acta Materialia 119 (2016) 229-241.

 17. Anion-redox nanolithia cathodes for Li-ion batteries,
  Zhi Zhu, Akihiro Kushima, Zongyou Yin, Lu Qi, Khalil Amine, Jun Lu and Ju Li, Nature Energy 1 (2016) 16111.

  BATTERIES: Avoiding oxygen, by Laurence J. Hardwick, Nature Energy 1 (2016) News & Views
  New lithium-oxygen battery greatly improves energy efficiency, longevity by David L. Chandler | MIT News Office.

 18. Room temperature stable COx-free H2 production from methanol with magnesium oxide nanophotocatalysts,
  Zhengqing Liu, Zongyou Yin, Casandra Cox, Michel Bosman, Xiaofeng Qian, Na Li, Hongyang Zhao, Yaping Du, Ju Li and Daniel G. Nocera, Science Advances 2 (2016) e1501425.

 19. Metal-nanotube composites as radiation resistant materials,
  Rafael I. Gonzalez, Felipe Valencia, Jose Mella, Adri C. T. van Duin, Kang Pyo So, Ju Li, Miguel Kiwi and Eduardo M. Bringa, Applied Physics Letters 109 (2016) 033108.

 20. Brazing Molybdenum and Graphite with a Titanium-Based Powder Filler Metal,
  I.V. Fedotov, C.E. Richman, O.N. Sevryukov, A.N. Suchkov, J. Li, B.A. Kalin, V.T. Fedotov and A.A. Ivannikov, Welding Journal 95 (2016) 357-361.

 21. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 22. Approaching the ideal elastic strain limit in silicon nanowires,
  Hongti Zhang, Jerry Tersoff, Shang Xu, Huixin Chen, Qiaobao Zhang, Kaili Zhang, Yong Yang, Chun-Sing Lee, King-Ning Tu, Ju Li and Yang Lu, Science Advances 2 (2016) e1501382.
  .wmv

 23. Triple Point Topological Metals,
  Ziming Zhu, Georg W. Winkler, QuanSheng Wu, Ju Li and Alexey A. Soluyanov, Physical Review X 6 (2016) 031003.

 24. Radiation-Induced Helium Nanobubbles Enhance Ductility in Submicron-Sized Single-Crystalline Copper,
  Ming-Shuai Ding, Jun-Ping Du, Liang Wan, Shigenobu Ogata, Lin Tian, Evan Ma, Wei-Zhong Han, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Nano Letters 16 (2016) 4118-4124.

  .avi
  .avi

 25. Shuffling-controlled versus strain-controlled deformation twinning: The case for HCP Mg twin nucleation,
  Akio Ishii, Ju Li and Shigenobu Ogata, International Journal of Plasticity 82 (2016) 32-43.

 26. Parallel Stitching of 2D Materials,
  Xi Ling, Yuxuan Lin, Qiong Ma, Ziqiang Wang, Yi Song, Lili Yu, Shengxi Huang, Wenjing Fang, Xu Zhang, Allen L. Hsu, Yaqing Bie, Yi-Hsien Lee, Yimei Zhu, Lijun Wu, Ju Li, Pablo Jarillo-Herrero, Mildred Dresselhaus, Tomás Palacios and Jing Kong, Advanced Materials 28 (2016) 2322-2329.

 27. Retaining Large and Adjustable Elastic Strains of Kilogram-Scale Nb Nanowires,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Hua Wang, Daqiang Jiang, Yinong Liu, Jiaqiang Yan, Yang Ren, Xiaodong Han, Dennis E. Brown and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 2917-2922.

 28. Sample size effects on strength and deformation mechanism of Sc75Fe25 nanoglass and metallic glass,
  XiaoLei Wang, Feng Jiang, Horst Hahn, Ju Li, Herbert Gleiter, Jun Sun and JiXiang Fang, Scripta Materialia 116 (2016) 95-99.

 29. Ruddlesden–Popper perovskite sulfides A3B2S7: A new family of ferroelectric photovoltaic materials for the visible spectrum,
  Hua Wang, Gaoyang Gou and Ju Li, Nano Energy 22 (2016) 507-513.

 30. Coupling and Stacking Order of ReS2 Atomic Layers Revealed by Ultralow-Frequency Raman Spectroscopy,
  Rui He, Jia-An Yan, Zongyou Yin, Zhipeng Ye, Gaihua Ye, Jason Cheng, Ju Li and C. H. Lui, Nano Letters 16 (2016) 1404-1409.

 31. Dispersion of carbon nanotubes in aluminum improves radiation resistance,
  Kang Pyo So, Di Chen, Akihiro Kushima, Mingda Li, Sangtae Kim, Yang Yang, Ziqiang Wang, Jong Gil Park, Young Hee Lee, Rafael I. Gonzalez, Miguel Kiwi, Eduardo M. Bringa, Lin Shao and Ju Li, Nano Energy 22 (2016) 319-327.

 32. Ferroelasticity and domain physics in two-dimensional transition metal dichalcogenide monolayers,
  Wenbin Li and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10843.

 33. Ultra-large suspended graphene as a highly elastic membrane for capacitive pressure sensors,
  Yu-Min Chen, Shih-Ming He, Chi-Hsien Huang, Cheng-Chun Huang, Wen-Pin Shih, Chun-Lin Chu, Jing Kong, Ju Li and Ching-Yuan Su, Nanoscale 8 (2016) 3555-3564.

 34. Size-Dependent Brittle-to-Ductile Transition in Silica Glass Nanofibers,
  Junhang Luo, Jiangwei Wang, Erik Bitzek, Jian Yu Huang, He Zheng, Limin Tong, Qing Yang, Ju Li and Scott X. Mao, Nano Letters 16 (2016) 105-113.

 35. Periodic stacking of 2D charged sheets: Self-assembled superlattice of Ni–Al layered double hydroxide (LDH) and reduced graphene oxide,
  Xiang Ge, Changdong Gu, Zongyou Yin, Xiuli Wang, Jiangping Tu and Ju Li, Nano Energy 20 (2016) 185-193.

 36. Lithium-Boron (Li-B) Monolayers: First-Principles Cluster Expansion and Possible Two-Dimensional Superconductivity,
  Chao Wu, Hua Wang, Jiajia Zhang, Gaoyang Gou, Bicai Pan and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 2526-2532.

 37. Electrochemically driven mechanical energy harvesting,
  Sangtae Kim, Soon Ju Choi, Kejie Zhao, Hui Yang, Giorgia Gobbi, Sulin Zhang and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10146.
  IMG_3459.MOV

  Harnessing the energy of small bending motions by David L. Chandler | MIT News Office (pdf).

 38. Does p-type ohmic contact exist in WSe2-metal interfaces?,
  Yangyang Wang, Ruo Xi Yang, Ruge Quhe, Hongxia Zhong, Linxiao Cong, Meng Ye, Zeyuan Ni, Zhigang Song, Jinbo Yang, Junjie Shi, Ju Li and Jing Lu, Nanoscale 8 (2016) 1179-1191.

 39. Oxidation of ferritic and ferritic-martensitic steels in flowing and static supercritical water,
  Nai-Qiang Zhang, Zhong-Liang Zhu, Hong Xu, Xue-Ping Mao and Ju Li, Corrosion Science 103 (2016) 124-131.
prev | top | next