2017

 1. Ad hoc solid electrolyte on acidized carbon nanotube paper improves cycle life of lithium­sulfur batteries,
  Guiyin Xu, Akihiro Kushima, Jiaren Yuan, Hui Dou, Weijiang Xue, Xiaogang Zhang, Xiaohong Yan and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 2544-2551.

  .mov .mov

 2. How Solid-Electrolyte Interphase Forms in Aqueous Electrolytes,
  Liumin Suo, Dahyun Oh, Yuxiao Lin, Zengqing Zhuo, Oleg Borodin, Tao Gao, Fei Wang, Akihiro Kushima, Ziqiang Wang, Ho-Cheol Kim, Yue Qi, Wanli Yang, Feng Pan, Ju Li, Kang Xu and Chunsheng Wang, Journal of the American Chemical Society 139 (2017) 18670-18680.

 3. Gravimetric and volumetric energy densities of lithium-sulfur batteries,
  Weijiang Xue, Lixiao Miao, Long Qie, Chao Wang, Sa Li, Jiulin Wang and Ju Li, Current Opinion in Electrochemistry 6 (2017) 92-99.

 4. Organic Thiocarboxylate Electrodes for a Room-Temperature Sodium-Ion Battery Delivering an Ultrahigh Capacity,
  Hongyang Zhao, Jianwei Wang, Yuheng Zheng, Ju Li, Xiaogang Han, Gang He and Yaping Du, Angewandte Chemie International Edition 56 (2017) 15334-15338.

 5. Structure-property relationships from universal signatures of plasticity in disordered solids,
  E.D. Cubuk, R.J.S. Ivancic, S.S. Schoenholz, D.J. Strickland, A. Basu, Z.S. Davidson, J. Fontaine, J.L. Hor, Y.-R. Huang, Y. Jiang, N.C. Keim, K.D. Koshigan, J.A. Lefever, T. Liu, X.-G. Ma, D.J. Magagnosc, E. Morrow, C.P. Ortiz, J.M. Rieser, A. Shavit, T. Still, Y. Xu, Y. Zhang, K.N. Nordstrom, P.E. Arratia, R.W. Carpick, D.J. Durian, Z. Fakhraai, D.J. Jerolmack, Daeyeon Lee, Ju Li, R. Riggleman, K.T. Turner, A.G. Yodh, D.S. Gianola, and Andrea J. Liu, Science 358 (2017) 1033-1037.

 6. Hydrothermal synthesis of SnQ (Q=Te, Se, S) and their thermoelectric properties,
  Dan Feng, Zhen-Hua Ge, Yue-Xing Chen, Ju Li and Jiaqing He, Nanotechnology 28 (2017) 455707.

 7. Sliding of coherent twin boundaries,
  Zhang-Jie Wang, Qing-Jie Li, Yao Li, Long-Chao Huang, Lei Lu, Ming Dao, Ju Li, Evan Ma, Subra Suresh and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 8 (2017) 1108.

 8. Lithium titanate hydrates with superfast and stable cycling in lithium ion batteries,
  Shitong Wang, Wei Quan, Zhi Zhu, Yong Yang, Qi Liu, Yang Ren, Xiaoyi Zhang, Rui Xu, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Khalil Amine, Zilong Tang, Jun Lu and Ju Li, Nature Communications 8 (2017) 627.

 9. Signature of Metallic Behavior in the Metal-Organic Frameworks M3(hexaiminobenzene)2 (M=Ni,Cu),
  Jin-Hu Dou, Lei Sun, Yicong Ge, Wenbin Li, Christopher H. Hendon, Ju Li, Sheraz Gul, Junko Yano, Eric A. Stach and Mircea Dinca, J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 13608-13611.

 10. Nitrogen-Doped Carbon for Sodium-Ion Battery Anode by Self-Etching and Graphitization of Bimetallic MOF-Based Composite,
  Yuming Chen, Xiaoyan Li, Kyusung Park, Wei Lu, Chao Wang, Weijiang Xue, Fei Yang, Jiang Zhou, Liumin Suo, Tianquan Lin, Haitao Huang, Ju Li and John B. Goodenough, Chem 3 (2017) 152-163.

 11. Mechanics of electrochemically driven mechanical energy harvesting,
  Tianwu Chen, Hui Yang, Ju Li and Sulin Zhang, Extreme Mechanics Letters 15 (2017) 78-82.

 12. Electrochemomechanical degradation of high-capacity battery electrode materials,
  Sulin Zhang, Kejie Zhao, Ting Zhu and Ju Li, Progress in Materials Science 89 (2017) 479-521.

 13. A high-performance sodium-ion battery enhanced by macadamia shell derived hard carbon anode,
  Yuheng Zheng, Yuesheng Wang, Yaxiang Lu, Yong-Sheng Hu and Ju Li, Nano Energy 39 (2017) 489-498.

 14. A thin multifunctional coating on a separator improves the cyclability and safety of lithium sulfur batteries,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Shitong Wang, Akihiro Kushima, Peng Bai, Kai Liu, Xiaogang Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 6619-6625.

 15. Double-oxide sulfur host for advanced lithium-sulfur batteries,
  Weijiang Xue, Qing-Bo Yan, Guiyin Xu, Liumin Suo, Yuming Chen, Chao Wang, Chang-An Wang and Ju Li, Nano Energy 38 (2017) 12-18.

 16. Low-Temperature Carbon Coating of Nanosized Li1.015Al0.06Mn1.925O4 and High-Density Electrode for High-Power Li-Ion Batteries,
  Min-Joon Lee, Eunsol Lho, Peng Bai, Sujong Chae, Ju Li and Jaephil Cho, Nano Letters 17 (2017) 3744-3751.

 17. Helium Nanobubbles Enhance Superelasticity and Retard Shear Localization in Small-Volume Shape Memory Alloy,
  Wei-Zhong Han, Jian Zhang, Ming-Shuai Ding, Lan Lv, Wen-Hong Wang, Guang-Heng Wu, Zhi-Wei Shan and Ju Li, Nano Letters 17 (2017) 3725-3730.

 18. Coordination Polymers Derived General Synthesis of Multishelled Mixed Metal-Oxide Particles for Hybrid Supercapacitors,
  Bu Yuan Guan, Akihiro Kushima, Le Yu, Sa Li, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Advanced Materials 29 (2017) 1605902.

  .mov .mov
  .mov

 19. Influence of nanoscale structural heterogeneity on shear banding in metallic glasses,
  Pengyang Zhao, Ju Li, Jinwoo Hwang and Yunzhi Wang, Acta Materialia 134 (2017) 104-115.

 20. Effect of nonlinear and noncollinear transformation strain pathways in phase-field modeling of nucleation and growth during martensite transformation,
  Pengyang Zhao, Chen Shen, Ju Li and Yunzhi Wang, npj Computational Materials 3 (2017) 19.

 21. Non-conservative dynamics of lattice sites near a migrating interface in a diffusional phase transformation,
  T. Yang, Y. Gao, D. Wang, R.P. Shi, Z. Chen, J.F. Nie, J. Li and Y. Wang, Acta Materialia 127 (2017) 481-490.

 22. A computational study of yttria-stabilized zirconia: II. Cation diffusion,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 438-450.

 23. A computational study of yttria-stabilized zirconia: I. Using crystal chemistry to search for the ground state on a glassy energy landscape,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 127 (2017) 73-84.

 24. Small-volume aluminum alloys with native oxide shell deliver unprecedented strength and toughness,
  Shi-Hao Li, Wei-Zhong Han, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Acta Materialia 126 (2017) 202-209.

 25. High temperature ferromagnetism in pi-conjugated two-dimensional metal–organic frameworks,
  Wenbin Li, Lei Sun, Jingshan Qi, Pablo Jarillo-Herrero, Mircea Dinca and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 2859-2867.

 26. A soft non-porous separator and its effectiveness in stabilizing Li metal anodes cycling at 10 mA cm−2 observed in situ in a capillary cell,
  Kai Liu, Peng Bai, Martin Z. Bazant, Chang-An Wang and Ju Li, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 4300-4307.

  .avi .avi
  .avi .avi

 27. Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9%,
  Yang Jin, Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 580-592.

 28. Effect of hydrogen on the integrity of aluminium-oxide interface at elevated temperatures,
  Meng Li, De-Gang Xie, Evan Ma, Ju Li, Xi-Xiang Zhang and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 8 (2017) 14564.
  .mov

 29. Nanoscratching of copper surface by CeO2,
  Ning Xu, Weizhong Han, Yuchun Wang, Ju Li and Zhiwei Shan, Acta Materialia 124 (2017) 343-350.

 30. Liquid cell transmission electron microscopy observation of lithium metal growth and dissolution: Root growth, dead lithium and lithium flotsams,
  Akihiro Kushima, Kang Pyo So, Cong Su, Peng Bai, Nariaki Kuriyama, Takanori Maebashi, Yoshiya Fujiwara, Martin Z. Bazant and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 271-279.
  .mov .mov
  .mov .mov
  .mov .mov

 31. Ti3+-free three-phase Li4Ti5O12/TiO2 for high-rate lithium ion batteries: Capacity and conductivity enhancement by phase boundaries,
  Shitong Wang, Yong Yang, Wei Quan, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 294-301.

 32. Conductive graphene oxide-polyacrylic acid (GOPAA) binder for lithium-sulfur battery,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Akihiro Kushima, Xiaogang Zhang, Jin Pan and Ju Li, Nano Energy 31 (2017) 568-574.

 33. Ion radiation albedo effect: influence of surface roughness on ion implantation and sputtering of materials,
  Yong Gang Li, Yang Yang, Michael P. Short, Ze Jun Ding, Zhi Zeng and Ju Li, Nuclear Fusion 57 (2017) 016038.

 34. Conetronics in 2D metal-organic frameworks: double/half Dirac cones and quantum anomalous Hall effect,
  Menghao Wu, Zhijun Wang, Junwei Liu, Wenbin Li, Huahua Fu, Lei Sun, Xin Liu, Minghu Pan, Hongming Weng, Mircea Dinca, Liang Fu and Ju Li, 2D Materials 4 (2017) 015015.
prev | top | next