2017

 1. A computational study of yttria-stabilized zirconia: II. Cation diffusion,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 438-450.

 2. A computational study of yttria-stabilized zirconia: I. Using crystal chemistry to search for the ground state on a glassy energy landscape,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 73-84.

 3. Small-volume aluminum alloys with native oxide shell deliver unprecedented strength and toughness,
  Shi-Hao Li, Wei-Zhong Han, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Acta Materialia 126 (2017) 202-209.

 4. High temperature ferromagnetism in pi-conjugated two-dimensional metal–organic frameworks,
  Wenbin Li, Lei Sun, Jingshan Qi, Pablo Jarillo-Herrero, Mircea Dinca and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 2859-2867.

 5. A soft non-porous separator and its effectiveness in stabilizing Li metal anodes cycling at 10 mA cm−2 observed in situ in a capillary cell,
  Kai Liu, Peng Bai, Martin Z. Bazant, Chang-An Wang and Ju Li, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 4300-4307.

  .avi .avi
  .avi .avi

 6. Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9%,
  Yang Jin, Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 580-592.

 7. Effect of hydrogen on the integrity of aluminium-oxide interface at elevated temperatures,
  Meng Li, De-Gang Xie, Evan Ma, Ju Li, Xi-Xiang Zhang and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 8 (2017) 14564.
  .mov

 8. Nanoscratching of copper surface by CeO2,
  Ning Xu, Weizhong Han, Yuchun Wang, Ju Li and Zhiwei Shan, Acta Materialia 124 (2017) 343-350.

 9. Liquid cell transmission electron microscopy observation of lithium metal growth and dissolution: Root growth, dead lithium and lithium flotsams,
  Akihiro Kushima, Kang Pyo So, Cong Su, Peng Bai, Nariaki Kuriyama, Takanori Maebashi, Yoshiya Fujiwara, Martin Z. Bazant and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 271-279.
  .mov .mov
  .mov .mov
  .mov .mov

 10. Ti3+-free three-phase Li4Ti5O12/TiO2 for high-rate lithium ion batteries: Capacity and conductivity enhancement by phase boundaries,
  Shitong Wang, Yong Yang, Wei Quan, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 294-301.

 11. Conductive graphene oxide-polyacrylic acid (GOPAA) binder for lithium-sulfur battery,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Akihiro Kushima, Xiaogang Zhang, Jin Pan and Ju Li, Nano Energy 31 (2017) 568-574.

 12. Ion radiation albedo effect: influence of surface roughness on ion implantation and sputtering of materials,
  Yong Gang Li, Yang Yang, Michael P. Short, Ze Jun Ding, Zhi Zeng and Ju Li, Nuclear Fusion 57 (2017) 016038.

 13. Conetronics in 2D metal-organic frameworks: double/half Dirac cones and quantum anomalous Hall effect,
  Menghao Wu, Zhijun Wang, Junwei Liu, Wenbin Li, Huahua Fu, Lei Sun, Xin Liu, Minghu Pan, Hongming Weng, Mircea Dinca, Liang Fu and Ju Li, 2D Materials 4 (2017) 015015.
prev | top | next