2019

 1. Full-Cell Cycling of a Self-Supporting Aluminum Foil Anode with a Phosphate Conversion Coating,
  Mengwen Jiang, Yue Yu, Huimin Fan, Hui Xu, Yuheng Zheng, Yunhui Huang, Sa Li, and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 15656-15661.

 2. Strong and ductile beta Ti-18Zr-13Mo alloy with multimodal twinning,
  Jinyong Zhang, Fan Sun, Zheng Chen, Yang Yang, Baolong Shen, Ju Li and Frédéric Prima, Materials Research Letters 7 (2019) 251-257.

 3. Making metals linear super-elastic with ultralow modulus and nearly zero hysteresis,
  Jiaming Zhu, Yipeng Gao, Dong Wang, Ju Li, Tong-Yi Zhang and Yunzhi Wang, Materials Horizons 6 (2019) 515-523.

 4. An ethyl methyl sulfone co-solvent eliminates macroscopic morphological instabilities of lithium metal anode,
  Woochul Shin, Kang Pyo So, William F. Stickle, Cong Su, Jun Lu, Ju Li and Xiulei Ji, Chemical Communications 55 (2019) 3387-3389.

 5. Deep elastic strain engineering of bandgap through machine learning,
  Zhe Shi, Evgenii Tsymbalov, Ming Dao, Subra Suresh, Alexander Shapeev, and Ju Li, PNAS 116 (2019) 4117-4122.

 6. Superior electrochemical performance of sodium-ion full-cell using poplar wood derived hard carbon anode,
  Yuheng Zheng, Yaxiang Lu, Xingguo Qi, Yuesheng Wang, Linqin Mu, Yunming Li, Qiang Ma, Ju Li and Yong-Sheng Hu, Energy Storage Materials 18 (2019) 269-279.

 7. Additive manufacturing of patterned 2D semiconductor through recyclable masked growth,
  Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Cong Su, Ang-Yu Lu, Marek Hempel, Yimo Han, Qingqing Ji, Yuxuan Lin, Enzheng Shi, Elaine McVay, Letian Dou, David A. Muller, Tomás Palacios, Ju Li, Xi Ling and Jing Kong, PNAS 116 (2019) 3437-3442.

 8. Mechanism of hardening and damage initiation in oxygen embrittlement of body-centred-cubic niobium,
  Ping-Jiong Yang, Qing-Jie Li, Tomohito Tsuru, Shigenobu Ogata, Jie-Wen Zhang, Hong-Wei Sheng, Zhi-Wei Shan, Gang Sha, Wei-Zhong Han, Ju Li and Evan Ma, Acta Materialia 168 (2019) 331-342.
  .mp4 .mp4
  .mp4 .mp4

 9. The role of chemical disorder and structural freedom in radiation-induced amorphization of silicon carbide deduced from electron spectroscopy and ab initio simulations,
  Alexander J.Leide, Linn W.Hobbs, Ziqiang Wang, Di Chen, Lin Shao and Ju Li, Journal of Nuclear Materials 514 (2019) 299-310.

 10. Brownian-snowball-mechanism-induced hierarchical cobalt sulfide for supercapacitors,
  Yucheng Zhao, Zhe Shi, Tianquan Lin, Liumin Suo, Chao Wang, Jing Luo, Zhangshun Ruan, Chang-An Wang and Ju Li, Journal of Power Sources 412 (2019) 321-330.

 11. Moderately concentrated electrolyte improves solid-electrolyte interphase and sodium storage performance of hard carbon,
  Jagabandhu Patra, Hao-Tzu Huang, Weijiang Xue, Chao Wang, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Energy Storage Materials 16 (2019) 146-154.
prev | top | next