2021

 1. Light-induced static magnetization: Nonlinear Edelstein effect,
  Haowei Xu, Jian Zhou, Hua Wang and Ju Li, Physical Review B 103 (2021) 205417.

 2. Tension­compression asymmetry in amorphous silicon,
  Yuecun Wang, Jun Ding, Zhao Fan, Lin Tian, Meng Li, Huanhuan Lu, Yongqiang Zhang, En Ma, Ju Li and Zhiwei Shan, Nature Materials (2021) .

 3. Dense All-Electrochem-Active Electrodes for All-Solid-State Lithium Batteries,
  Meiying Li, Tao Liu, Zhe Shi, Weijiang Xue, Yong-sheng Hu, Hong Li, Xuejie Huang, Ju Li, Liumin Suo and Liquan Chen, Advanced Materials (2021) 2008723.

 4. Modeling LiF and FLiBe Molten Salts with Robust Neural Network Interatomic Potential,
  Stephen T. Lam, Qing-Jie Li, Ronald Ballinger, Charles Forsberg and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces (2021) 10.1021/acsami.1c00604.

 5. Complex Structure of Molten NaCl–CrCl3 Salt: Cr–Cl Octahedral Network and Intermediate-Range Order,
  Qing-Jie Li, David Sprouster, Guiqiu Zheng, Jorg C. Neuefeind, Alexander D. Braatz, Joanna Mcfarlane, Daniel Olds, Stephen Lam, Ju Li and Boris Khaykovich, ACS Applied Energy Materials 4 (2021) 3044-3056.

 6. Switching of metal-oxygen hybridization for selective CO2 electrohydrogenation under mild temperature and pressure,
  Meng Li, Bin Hua, Lu-Cun Wang, Joshua D. Sugar, Wei Wu, Yong Ding, Ju Li and Dong Ding, Nature Catalysis 4 (2021) 274-283.

 7. Ultralow contact resistance between semimetal and monolayer semiconductors,
  Pin-Chun Shen, Cong Su, Yuxuan Lin, Ang-Sheng Chou, Chao-Ching Cheng, Ji-Hoon Park, Ming-Hui Chiu, Ang-Yu Lu, Hao-Ling Tang, Mohammad Mahdi Tavakoli, Gregory Pitner, Xiang Ji, Zhengyang Cai, Nannan Mao, Jiangtao Wang, Vincent Tung, Ju Li, Jeffrey Bokor, Alex Zettl, Chih-I Wu, Tomás Palacios, Lain-Jong Li and Jing Kong, Nature 593 (2021) 211–217.

 8. Phase transitions in 2D materials,
  Wenbin Li, Xiaofeng Qian and Ju Li, Nature Reviews Materials (2021) s41578-021-00304-0.

 9. Determining the Criticality of Li-Excess for Disordered-Rocksalt Li-Ion Battery Cathodes,
  Jinhyuk Lee, Chao Wang, Rahul Malik, Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong-Hwa Seo and Ju Li, Advanced Energy Materials (2021) 2100204

 10. Composition manipulation of bis(fluorosulfonyl)imide-based ionic liquid electrolyte for high-voltage graphite//LiNi0.5Mn1.5O4 lithium-ion batteries,
  Purna Chandra Rath, Yi-Wun Wang, Jagabandhu Patra, Bharath Umesh, Ting-Ju Yeh, Shigeto Okada, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Chemical Engineering Journal 415 (2021) 128904.

 11. Air-Stable LixAl Foil as Free-Standing Electrode with Improved Electrochemical Ductility by Shot-Peening Treatment,
  Huimin Fan, Sa Li, Yue Yu, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Functional Materials (2021) 2100978.

 12. Ultra-high-voltage Ni-rich layered cathodes in practical Li metal batteries enabled by a sulfonamide-based electrolyte,
  Weijiang Xue, Mingjun Huang, Yutao Li, Yun Guang Zhu, Rui Gao, Xianghui Xiao, Wenxu Zhang, Sipei Li, Guiyin Xu, Yang Yu, Peng Li, Jeffrey Lopez, Daiwei Yu, Yanhao Dong, Weiwei Fan, Zhe Shi, Rui Xiong, Cheng-Jun Sun, Inhui Hwang, Wah-Keat Lee, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson and Ju Li, Nature Energy 6 (2021) 495–505.


  Design could enable longer lasting, more powerful lithium batteries. by David L. Chandler | MIT News Office.

 13. Poor Stability of Li2CO3 in the Solid Electrolyte Interphase of a Lithium-Metal Anode Revealed by Cryo-Electron Microscopy ,
  Bing Han, Zhen Zhang, Yucheng Zou, Kang Xu, Guiyin Xu, Hong Wang, Hong Meng, Yonghong Deng, Ju Li and Meng Gu, Advanced Materials (2021) 2100404

 14. Terahertz Driven Reversible Topological Phase Transition of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides,
  Jian Zhou, Haowei Xu, Yongliang Shi and Ju Li, Advanced Science (2021) 2003832.

 15. Achieving room-temperature M2-phase VO2 nanowires for superior thermal actuation,
  Yong-Qiang Zhang, Kai Chen, Hao Shen, Yue-Cun Wang, Mohamed Nejib Hedhili, Xixiang Zhang, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Nano Research (2021) 10.1007/s12274-021-3355-6

 16. Reactive boride infusion stabilizes Ni-rich cathodes for lithium-ion batteries,
  Moonsu Yoon, Yanhao Dong, Jaeseong Hwang, Jaekyung Sung, Hyungyeon Cha, Kihong Ahn, Yimeng Huang, Seok Ju Kang, Ju Li and Jaephil Cho, Nature Energy 6 (2021) 362-371.

 17. Colossal switchable photocurrents in topological Janus transition metal dichalcogenides,
  Haowei Xu, Hua Wang, Jian Zhou, Yunfan Guo, Jing Kong and Ju Li, npj Computational Materials 7 (2021) 31.

 18. Layer number dependent ferroelasticity in 2D Ruddlesden–Popper organic-inorganic hybrid perovskites,
  Xun Xiao, Jian Zhou, Kepeng Song, Jingjing Zhao, Yu Zhou, Peter Neil Rudd, Yu Han, Ju Li and Jinsong Huang, Nature Communications 12 (2021) 1332.

 19. Boosting photocatalytic hydrogen production from water by photothermally induced biphase systems,
  Shaohui Guo, Xuanhua Li, Ju Li and Bingqing Wei, Nature Communications 12 (2021) 1343.

 20. Achieving large uniform tensile elasticity in microfabricated diamond,
  Chaoqun Dang, Jyh-Pin Chou, Bing Dai, Chang-Ti Chou, Yang Yang, Rong Fan, Weitong Lin, Fanling Meng, Alice Hu, Jiaqi Zhu, Jiecai Han, Andrew M. Minor, Ju Li and Yang Lu, Science 371 (2021) 76-78.

 21. A new approach of using Lorentz force to study single-asperity friction inside TEM,
  Huanhuan Lu, Zhangjie Wang, Di Yun, Ju Li and Zhiwei Shan, Journal of Materials Science & Technology 84 (2021) 43-48.

 22. Interplay of Lithium Intercalation and Plating on a Single Graphite Particle,
  Tao Gao, Yu Han, Dimitrios Fraggedakis, Supratim Das, Tingtao Zhou, Che-Ning Yeh, Shengming Xu, William C. Chueh, Ju Li and Martin Z. Bazant, Joule 5 (2021) 1-22.

 23. Effects of recoil spectra and electronic energy dissipation on defect survival in 3C-SiC,
  Lauren Nuckols, Miguel L. Crespillo, Yang Yang, Ju Li, Eva Zarkadoula, Yanwen Zhang and William J. Weber, Materialia 15 (2021) 101023.

 24. The impact of hydrogen valence on its bonding and transport in molten fluoride salts,
  Stephen T. Lam, Qing-Jie Li, Jonathan Mailoa, Charles Forsberg, Ronald Ballinger and Ju Li, Journal of Materials Chemistry A 9 (2021) 1784.

 25. Hybrid diffusive-displacive helium outgassing in Cu/Nb multilayer composites,
  Rui Gao, Miaomiao Jin, Qing-Jie Li, Kang Pyo So, Lifeng Zhang, Xianping Wang, Qianfeng Fang, Cheng Sun, Lin Shao and Ju Li, Scripta Materialia 194 (2021) 113706.

 26. Carbon nanotube (CNT) metal composites exhibit greatly reduced radiation damage,
  Penghui Cao, Kang Pyo So, Yang Yang, Jong Gil Park, Mingda Li, Long Yan, Jing Hu, Mark Kirk, Meimei Li, Young Hee Lee, Michael P. Short and Ju Li, Acta Materialia 203 (2021) 116483.

 27. Coarse-grained reduced MoxTi1-xNb2O7+y anodes for high-rate lithium-ion batteries,
  Lijiang Zhao, Shitong Wang, Yanhao Dong, Wei Quan, Fei Han, Yimeng Huang, Yutong Li, Xinghua Liu, Mingda Li, Zhongtai Zhang, Junying Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Energy Storage Materials 34 (2021) 574-581.

 28. Additive manufacturing for energy: A review,
  Cheng Sun, Yun Wang, Michael D. McMurtrey, Nathan D. Jerred, Frank Liou and Ju Li, Applied Energy 282 (2021) 116041.

 29. Chemical and structural origin of hole states in yttria-stabilized zirconia,
  Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong Ding, Wei Wu, Xiahui Yao and Ju Li, Acta Materialia 203 (2021) 116487.
prev | top | next