2021

 1. Supercritical CO2-Assisted SiOx/Carbon Multi-Layer Coating on Si Anode for Lithium-Ion Batteries,
  Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha, Purna Chandra Rath, Bharath Umesh, Jagabandhu Patra, Chih-Yang Huang, Wen-Wei Wu, Quan-Feng Dong, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials 31 (2021) 2104135.

 2. Pure spin photocurrent in non-centrosymmetric crystals: bulk spin photovoltaic effect,
  Haowei Xu, Hua Wang, Jian Zhou and Ju Li, Nature Communications 12 (2021) 4330.

 3. Light-Induced Quantum Anomalous Hall Effect on the 2D Surfaces of 3D Topological Insulators,
  Haowei Xu, Jian Zhou and Ju Li, Advanced Science (2021) 2101508.

 4. Extreme mixing in nanoscale transition metal alloys,
  Yonggang Yao, Zhennan Huang, Lauren A. Hughes, Jinlong Gao, Tangyuan Li, David Morris, Steven Eric Zeltmann, Benjamin H. Savitzky, Colin Ophus, Y. Zou Finfrock, Qi Dong, Miaolun Jiao, Yimin Mao, Miaofang Chi, Peng Zhang, Ju Li, Andrew M. Minor, Reza Shahbazian-Yassar and Liangbing Hu, Matter 4 (2021) 2340-2353.

 5. Machine learning for deep elastic strain engineering of semiconductor electronic band structure and effective mass,
  Evgenii Tsymbalov, Zhe Shi, Ming Dao, Subra Suresh, Ju Li and Alexander Shapeev, npj Computational Materials 7 (2021) 76.

 6. Self-Perpetuating Carbon Foam Microwave Plasma Conversion of Hydrocarbon Wastes into Useful Fuels and Chemicals,
  Guiyin Xu, Haibin Jiang, Myles Stapelberg, Jiawei Zhou, Mengyang Liu, Qing-Jie Li, Yunteng Cao, Rui Gao, Minggang Cai, Jinliang Qiao, Mitchell S Galanek, Weiwei Fan, Weijiang Xue, Benedetto Marelli, Meifang Zhu and Ju Li, Environmental Science & Technology 55 (2021) 6239-6247.

 7. A Robust Flow-Through Platform for Organic Contaminant Removal,
  Long Chen, Akram N. Alshawabkeh, Shayan Hojabri, Meng Sun, Guiyin Xu and Ju Li, Cell Reports Physical Science 2 (2021) 100296.

 8. Atomic-scale investigation of Lithiation/Delithiation mechanism in High-entropy spinel oxide with superior electrochemical performance,
  Chih-Yang Huang, Chun-Wei Huang, Min-Ci Wu, Jagabandhu Patra, Thi Xuyen Nguyen, Mu-Tung Chang, Oliver Clemens, Jyh-Ming Ting, Ju Li, Jeng-Kuei Chang and Wen-Wei Wu, Chemical Engineering Journal 420 (2021) 129838.

 9. Hollow-grained “Voronoi foam” ceramics with high strength and thermal superinsulation up to 1400 °C,
  Sa Li, Chang-An Wang, Fuqian Yang, Linan An, Kangpyo So and Ju Li, Materials Today 46 (2021) 35-43.

 10. Highly efficient parallel grand canonical simulations of interstitial-driven diffusion-deformation processes,
  S. Sina Moeini-Ardakani, S. Mohadeseh Taheri-Mousavi and Ju Li, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 29 (2021) 055018.

 11. Light-induced static magnetization: Nonlinear Edelstein effect,
  Haowei Xu, Jian Zhou, Hua Wang and Ju Li, Physical Review B 103 (2021) 205417.

 12. Tension­compression asymmetry in amorphous silicon,
  Yuecun Wang, Jun Ding, Zhao Fan, Lin Tian, Meng Li, Huanhuan Lu, Yongqiang Zhang, En Ma, Ju Li and Zhiwei Shan, Nature Materials (2021) .

 13. Thermally Aged Li–Mn–O Cathode with Stabilized Hybrid Cation and Anion Redox,
  Sa Li, Xin Sun, Yang Liu, Guang Liu, Weijiang Xue, Iradwikanari Waluyo, Zhi Zhu, Yunguang Zhu, Yanhao Dong, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 21 (2021) 4176.

 14. Dense All-Electrochem-Active Electrodes for All-Solid-State Lithium Batteries,
  Meiying Li, Tao Liu, Zhe Shi, Weijiang Xue, Yong-sheng Hu, Hong Li, Xuejie Huang, Ju Li, Liumin Suo and Liquan Chen, Advanced Materials (2021) 2008723.

 15. Modeling LiF and FLiBe Molten Salts with Robust Neural Network Interatomic Potential,
  Stephen T. Lam, Qing-Jie Li, Ronald Ballinger, Charles Forsberg and Ju Li, ACS Applied Materials & Interfaces 13 (2021) 24582-24592.

 16. Development of robust neural-network interatomic potential for molten salt,
  Qing-Jie Li, Emine Kucukbenli, Stephen Lam, Boris Khaykovich, Efthimios Kaxiras and Ju Li, Cell Reports Physical Science 2 (2021) 100359.

 17. Complex Structure of Molten NaCl–CrCl3 Salt: Cr–Cl Octahedral Network and Intermediate-Range Order,
  Qing-Jie Li, David Sprouster, Guiqiu Zheng, Jorg C. Neuefeind, Alexander D. Braatz, Joanna Mcfarlane, Daniel Olds, Stephen Lam, Ju Li and Boris Khaykovich, ACS Applied Energy Materials 4 (2021) 3044-3056.

 18. Switching of metal-oxygen hybridization for selective CO2 electrohydrogenation under mild temperature and pressure,
  Meng Li, Bin Hua, Lu-Cun Wang, Joshua D. Sugar, Wei Wu, Yong Ding, Ju Li and Dong Ding, Nature Catalysis 4 (2021) 274-283.

 19. Ultralow contact resistance between semimetal and monolayer semiconductors,
  Pin-Chun Shen, Cong Su, Yuxuan Lin, Ang-Sheng Chou, Chao-Ching Cheng, Ji-Hoon Park, Ming-Hui Chiu, Ang-Yu Lu, Hao-Ling Tang, Mohammad Mahdi Tavakoli, Gregory Pitner, Xiang Ji, Zhengyang Cai, Nannan Mao, Jiangtao Wang, Vincent Tung, Ju Li, Jeffrey Bokor, Alex Zettl, Chih-I Wu, Tomás Palacios, Lain-Jong Li and Jing Kong, Nature 593 (2021) 211–217.

 20. Phase transitions in 2D materials,
  Wenbin Li, Xiaofeng Qian and Ju Li, Nature Reviews Materials (2021) s41578-021-00304-0.

 21. Determining the Criticality of Li-Excess for Disordered-Rocksalt Li-Ion Battery Cathodes,
  Jinhyuk Lee, Chao Wang, Rahul Malik, Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong-Hwa Seo and Ju Li, Advanced Energy Materials 11 (2021) 2100204

 22. Composition manipulation of bis(fluorosulfonyl)imide-based ionic liquid electrolyte for high-voltage graphite//LiNi0.5Mn1.5O4 lithium-ion batteries,
  Purna Chandra Rath, Yi-Wun Wang, Jagabandhu Patra, Bharath Umesh, Ting-Ju Yeh, Shigeto Okada, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Chemical Engineering Journal 415 (2021) 128904.

 23. Air-Stable LixAl Foil as Free-Standing Electrode with Improved Electrochemical Ductility by Shot-Peening Treatment,
  Huimin Fan, Sa Li, Yue Yu, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Functional Materials 31 (2021) 2100978.

 24. Ultra-high-voltage Ni-rich layered cathodes in practical Li metal batteries enabled by a sulfonamide-based electrolyte,
  Weijiang Xue, Mingjun Huang, Yutao Li, Yun Guang Zhu, Rui Gao, Xianghui Xiao, Wenxu Zhang, Sipei Li, Guiyin Xu, Yang Yu, Peng Li, Jeffrey Lopez, Daiwei Yu, Yanhao Dong, Weiwei Fan, Zhe Shi, Rui Xiong, Cheng-Jun Sun, Inhui Hwang, Wah-Keat Lee, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson and Ju Li, Nature Energy 6 (2021) 495–505.


  Design could enable longer lasting, more powerful lithium batteries. by David L. Chandler | MIT News Office.

 25. Poor Stability of Li2CO3 in the Solid Electrolyte Interphase of a Lithium-Metal Anode Revealed by Cryo-Electron Microscopy ,
  Bing Han, Zhen Zhang, Yucheng Zou, Kang Xu, Guiyin Xu, Hong Wang, Hong Meng, Yonghong Deng, Ju Li and Meng Gu, Advanced Materials 33 (2021) 2100404

 26. Efficient polysulfide trapping in lithium–sulfur batteries using ultrathin and flexible BaTiO3/graphene oxide/carbon nanotube layers,
  Jing Wang, Zhe Shi, Yufeng Luo, Datao Wang, Hengcai Wu, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Nanoscale 13 (2021) 6863-6870.

 27. Terahertz Driven Reversible Topological Phase Transition of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides,
  Jian Zhou, Haowei Xu, Yongliang Shi and Ju Li, Advanced Science (2021) 2003832.

 28. Achieving room-temperature M2-phase VO2 nanowires for superior thermal actuation,
  Yong-Qiang Zhang, Kai Chen, Hao Shen, Yue-Cun Wang, Mohamed Nejib Hedhili, Xixiang Zhang, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Nano Research (2021) 10.1007/s12274-021-3355-6

 29. Reactive boride infusion stabilizes Ni-rich cathodes for lithium-ion batteries,
  Moonsu Yoon, Yanhao Dong, Jaeseong Hwang, Jaekyung Sung, Hyungyeon Cha, Kihong Ahn, Yimeng Huang, Seok Ju Kang, Ju Li and Jaephil Cho, Nature Energy 6 (2021) 362-371.

 30. Colossal switchable photocurrents in topological Janus transition metal dichalcogenides,
  Haowei Xu, Hua Wang, Jian Zhou, Yunfan Guo, Jing Kong and Ju Li, npj Computational Materials 7 (2021) 31.

 31. Layer number dependent ferroelasticity in 2D Ruddlesden–Popper organic-inorganic hybrid perovskites,
  Xun Xiao, Jian Zhou, Kepeng Song, Jingjing Zhao, Yu Zhou, Peter Neil Rudd, Yu Han, Ju Li and Jinsong Huang, Nature Communications 12 (2021) 1332.

 32. Boosting photocatalytic hydrogen production from water by photothermally induced biphase systems,
  Shaohui Guo, Xuanhua Li, Ju Li and Bingqing Wei, Nature Communications 12 (2021) 1343.

 33. Achieving large uniform tensile elasticity in microfabricated diamond,
  Chaoqun Dang, Jyh-Pin Chou, Bing Dai, Chang-Ti Chou, Yang Yang, Rong Fan, Weitong Lin, Fanling Meng, Alice Hu, Jiaqi Zhu, Jiecai Han, Andrew M. Minor, Ju Li and Yang Lu, Science 371 (2021) 76-78.

 34. A new approach of using Lorentz force to study single-asperity friction inside TEM,
  Huanhuan Lu, Zhangjie Wang, Di Yun, Ju Li and Zhiwei Shan, Journal of Materials Science & Technology 84 (2021) 43-48.

 35. Interplay of Lithium Intercalation and Plating on a Single Graphite Particle,
  Tao Gao, Yu Han, Dimitrios Fraggedakis, Supratim Das, Tingtao Zhou, Che-Ning Yeh, Shengming Xu, William C. Chueh, Ju Li and Martin Z. Bazant, Joule 5 (2021) 1-22.

 36. Effects of recoil spectra and electronic energy dissipation on defect survival in 3C-SiC,
  Lauren Nuckols, Miguel L. Crespillo, Yang Yang, Ju Li, Eva Zarkadoula, Yanwen Zhang and William J. Weber, Materialia 15 (2021) 101023.

 37. The impact of hydrogen valence on its bonding and transport in molten fluoride salts,
  Stephen T. Lam, Qing-Jie Li, Jonathan Mailoa, Charles Forsberg, Ronald Ballinger and Ju Li, Journal of Materials Chemistry A 9 (2021) 1784.

 38. Hybrid diffusive-displacive helium outgassing in Cu/Nb multilayer composites,
  Rui Gao, Miaomiao Jin, Qing-Jie Li, Kang Pyo So, Lifeng Zhang, Xianping Wang, Qianfeng Fang, Cheng Sun, Lin Shao and Ju Li, Scripta Materialia 194 (2021) 113706.

 39. Carbon nanotube (CNT) metal composites exhibit greatly reduced radiation damage,
  Penghui Cao, Kang Pyo So, Yang Yang, Jong Gil Park, Mingda Li, Long Yan, Jing Hu, Mark Kirk, Meimei Li, Young Hee Lee, Michael P. Short and Ju Li, Acta Materialia 203 (2021) 116483.

 40. Coarse-grained reduced MoxTi1-xNb2O7+y anodes for high-rate lithium-ion batteries,
  Lijiang Zhao, Shitong Wang, Yanhao Dong, Wei Quan, Fei Han, Yimeng Huang, Yutong Li, Xinghua Liu, Mingda Li, Zhongtai Zhang, Junying Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Energy Storage Materials 34 (2021) 574-581.

 41. Additive manufacturing for energy: A review,
  Cheng Sun, Yun Wang, Michael D. McMurtrey, Nathan D. Jerred, Frank Liou and Ju Li, Applied Energy 282 (2021) 116041.

 42. Chemical and structural origin of hole states in yttria-stabilized zirconia,
  Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong Ding, Wei Wu, Xiahui Yao and Ju Li, Acta Materialia 203 (2021) 116487.
prev | top | next