2022

 1. Key Challenges for Grid-Scale Lithium-Ion Battery Energy Storage,
  Yimeng Huang and Ju Li, Advanced Energy Materials (2022) 2202197.

 2. Effects of Elemental Modulation on Phase Purity and Electrochemical Properties of Co-free High-Entropy Spinel Oxide Anodes for Lithium-Ion Batteries,
  Jagabandhu Patra, Thi Xuyen Nguyen, Chia-Chien Tsai, Oliver Clemens, Ju Li, Pratibha Pal, Weng Kent Chan, Chih-Heng Lee, Hsin-Yi Tiffany Chen, Jyh-Ming Ting, and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials 32 (2022) 2110992.

 3. Stretchable separator/current collector composite for superior battery safety,
  Zhikang Liu, Yanhao Dong, Xiaoqun Qi, Ru Wang, Zhenglu Zhu, Chao Yan, Xinpeng Jiao, Sipei Li, Long Qie, Ju Li and Yunhui Huang, Energy & Environmental Science 15 (2022) 5313-5323.

 4. Fabrication of liquid cell for in situ transmission electron microscopy of electrochemical processes,
  Ruijie Yang, Liang Mei, Yingying Fan, Qingyong Zhang, Hong-Gang Liao, Juan Yang, Ju Li and Zhiyuan Zeng, Nature Protocols (2022) 10.1038/s41596-022-00762-y.

 5. A Call to Action for Recycling and Waste Management Across the Alternative Energy Supply Chain,
  Rachel A. Meidl, Michelle Michot Foss and Ju Li, Rice University's Baker Institute for Public Policy REPORT (2022) 03.02.22.

 6. Materials Genomics Search for Possible Helium-Absorbing Nano-Phases in Fusion Structural Materials,
  Haowei Xu, So Yeon Kim, Di Chen, Jean-Phillippe Monchoux, Thomas Voisin, Cheng Sun and Ju Li, Advanced Science (2022) 2203555.

 7. Coupled effect of water absorption and ion transport in hydrated latex anti-corrosion coatings,
  Yu Ren Zhou, Surya Effendy, Juner Zhu, Michael T. Petr, Colin D. Cwalina, Martin Z. Bazant, Bilge Yildiz, Ju Li and Michael P. Short Journal of Coatings Technology and Research (2022) 10.1007/s11998-022-00676-0

 8. High accuracy neural network interatomic potential for NiTi shape memory alloy,
  Hao Tang, Yin Zhang, Qing-Jie Li, Haowei Xu, Yuchi Wang, Yunzhi Wang and Ju Li, Acta Materialia 238 (2022) 118217.

 9. Controlling Interfacial Structural Evolution in Aqueous Electrolyte via Anti-Electrolytic Zwitterionic Waterproofing,
  Zheng Bo, Meiqi Zhou, Shiyuan Zhou, Yajing Song, Zhu Liu, Honggang Liao, Huachao Yang, Jianhua Yan, Kefa Cen, Xiulin Fan, Qian Yu, Kostya (Ken) Ostrikov and Ju Li, Advanced Functional Materials 32 (2022) 2207140.

 10. Thermally drawn rechargeable battery fiber enables pervasive power,
  Tural Khudiyev, Benjamin Grena, Gabriel Loke, Chong Hou, Hyeonji Jang, Jinhyuk Lee, Grace H. Noel, Juliette Alain, John Joannopoulos, Kang Xu, Ju Li, Yoel Fink and Jung Tae Lee, Materials Today 52 (2022) 80.

 11. Nanosecond protonic programmable resistors for analog deep learning,
  Murat Onen, Nicolas Emond, Baoming Wang, Difei Zhang, Frances M. Ross, Ju Li, Bilge Yildiz and Jesus A. del Alamo, Science 377 (2022) 539-543.
  New hardware offers faster computation for artificial intelligence, with much less energy by Adam Zewe | MIT News Office.

 12. Carbothermal Shock Synthesis of High Entropy Oxide Catalysts: Dynamic Structural and Chemical Reconstruction Boosting the Catalytic Activity and Stability toward Oxygen Evolution Reaction,
  Ali Abdelhafiz, Baoming Wang, Avetik R. Harutyunyan and Ju Li, Advanced Energy Materials 12 (2022) 2200742.

 13. Revealing hidden defects through stored energy measurements of radiation damage,
  Charles A.Hirst, Fredric Granberg, Boopathy Kombaiah, Penghui Cao, Scott Middlemas, R.Scott Kemp, Ju Li, Kai Nordlund and Michael P.Short, Science Advances 8 (2022) eabn2733.

 14. Thermoelectric power generation in the core of a nuclear reactor,
  Nicholas Kempf, Mortaza Saeidi-Javash, Haowei Xu, Sheng Cheng, Megha Dubey, Yaqiao Wu, Joshua Daw, Ju Li and Yanliang Zhang, Energy Conversion and Management 266 (2022) 115949.

 15. Transverse and Longitudinal Degradations in Ceramic Solid Electrolytes,
  Yanhao Dong, I-Wei Chen and Ju Li, Chemistry of Materials 34 (2022) 5749-5765.

 16. Evidence of fifth- and higher-order phonon scattering entropy of zone-center optical phonons,
  Xiaolong Yang, Tianli Feng, Ju Li and Xiulin Ruan, Phys. Rev. B 105 (2022) 115205.

 17. EML webinar overview: Elastic Strain Engineering for unprecedented properties,
  Ju Li, Extreme Mechanics Letters 54 (2022) 101430.

 18. Elastic Strain Engineering for Unprecedented Properties, Extreme Mechanics Letters (EML) Webinar, on June 16, 2021.

 19. An Unbalanced Battle in Excellence: Revealing Effect of Ni/Co Occupancy on Water Splitting and Oxygen Reduction Reactions in Triple-Conducting Oxides for Protonic Ceramic Electrochemical Cells,
  Wei Tang, Hanping Ding, Wenjuan Bian, Clarita Y. Regalado Vera, Joshua Y. Gomez, Yanhao Dong, Ju Li, Wei Wu, WeiWei Fan, Meng Zhou, Colin Gore, Bryan M. Blackburn, Hongmei Luo and Dong Ding, Small (2022) 2201953.

 20. Pressureless two-step sintering of ultrafine-grained refractory metals: Tungsten-rhenium and molybdenum,
  Zhongyou Que, Zichen Wei, Xingyu Li, Lin Zhang, Yanhao Dong, Mingli Qin, Junjun Yang, Xuanhui Qu and Ju Li, Journal of Materials Science & Technology 126 (2022) 203-214.

 21. Generalized Wilson loop method for nonlinear light-matter interaction,
  Hua Wang, Xiuyu Tang, Haowei Xu, Ju Li and Xiaofeng Qian, npj Quantum Materials 7 (2022) 61.

 22. Anodic Shock-Triggered Exsolution of Metal Nanoparticles from Perovskite Oxide,
  Weiwei Fan, Baoming Wang, Rui Gao, Georgios Dimitrakopoulos, Jiayue Wang, Xianghui Xiao, Lu Ma, Kai Wu, Bilge Yildiz and Ju Li, Journal of the American Chemical Society (2022) 111.

 23. Charge-Discharge Mechanism of High-Entropy Co-Free Spinel Oxide Toward Li+ Storage Examined Using Operando Quick-Scanning X-Ray Absorption Spectroscopy,
  Xu-Feng Luo, Jagabandhu Patra, Wei-Tsung Chuang, Thi Xuyen Nguyen, Jyh-Ming Ting, Ju Li, Chih-Wen Pao and Jeng-Kuei Chang, Advanced Science 9 (2022) 2201219.

 24. Ultralong one-dimensional plastic zone created in aluminum underneath a nanoscale indent,
  Zhi-Yu Nie, Yuji Sato, Shigenobu Ogata, Maria Jazmin Duarte, Gerhard Dehm, Ju Li, Evan Ma, De-Gang Xie and Zhi-Wei Shan, Acta Materialia 232 (2022) 117944.

 25. Abnormal nonlinear optical responses on the surface of topological materials,
  Haowei Xu, Hua Wang and Ju Li, npj Computational Materials (2022) 111.

 26. Intelligent disassembly of electric-vehicle batteries: a forward-looking overview,
  Kai Meng, Guiyin Xu, Xianghui Peng, Kamal Youcef-Toumi and Ju Li, Resources, Conservation and Recycling 182 (2022) 106207.

 27. In situ TEM visualization of LiF nanosheet formation on the cathode-electrolyte interphase (CEI) in liquid-electrolyte lithium-ion batteries,
  Qingyong Zhang, Jiale Ma, Liang Mei, Jun Liu, Zhenyu Li, Ju Li and Zhiyuan Zeng, Matter 5 (2022) 1235.

 28. Battery degradation prediction against uncertain future conditions with recurrent neural network enabled deep learning,
  Jiahuan Lu, Rui Xiong, Jinpeng Tian, Chenxu Wang, Chia-Wei Hsu, Nien-Ti Tsou, Fengchun Sun and Ju Li, Energy Storage Materials 50 (2022) 139-151.

 29. Acid-in-Clay Electrolyte for Wide-Temperature-Range and Long-Cycle Proton Batteries,
  Shitong Wang, Heng Jiang, Yanhao Dong, David Clarkson, He Zhu, Charles M. Settens, Yang Ren, Thanh Nguyen, Fei Han, Weiwei Fan, So Yeon Kim, Jianan Zhang, Weijiang Xue, Sean K. Sandstrom, Guiyin Xu, Emre Tekoglu, Mingda Li, Sili Deng, Qi Liu, Steven G. Greenbaum, Xiulei Ji, Tao Gao and Ju Li, Advanced Materials (2022) 2202063.

 30. Revitalizing interface in protonic ceramic cells by acid etch,
  Wenjuan Bian, Wei Wu, Baoming Wang, Wei Tang, Meng Zhou, Congrui Jin, Hanping Ding, Weiwei Fan, Yanhao Dong, Ju Li and Dong Ding, Nature 604 (2022) 479–485.


  Using excess heat to improve electrolyzers and fuel cells by Matthew Hutson | MIT News Office.

 31. Learning constitutive relations of plasticity using neural networks and full-field data,
  Yin Zhang, Qing-Jie Li, Ting Zhu and Ju Li, Extreme Mechanics Letters 52 (2022) 101645.

 32. Enhanced mobility of cations and anions in the redox state: The polaronium mechanism,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ana Alvarez, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 232 (2022) 117941.

 33. Machine learning in nuclear materials research,
  Dane Morgan, Ghanshyam Pilania, Adrien Couet, Blas P. Uberuaga, Cheng Sun and Ju Li, Current Opinion in Solid State and Materials Science 26 (2022) 100975.

 34. Charging sustainable batteries,
  Christian Bauer, Simon Burkhardt, Neil P. Dasgupta, Linda Ager-Wick Ellingsen, Linda L. Gaines, Han Hao, Roland Hischier, Liangbing Hu, Yunhui Huang, Jürgen Janek, Chengdu Liang, Hong Li, Ju Li, Yangxing Li, Yi-Chun Lu, Wei Luo, Linda F. Nazar, Elsa A. Olivetti, Jens F. Peters, Jennifer L. M. Rupp, Marcel Weil, Jay F. Whitacre and Shengming Xu, Nature Sustainability 5 (2022) 176-178.

 35. Synthesizing Functional Ceramic Powders for Solid Oxide Cells in Minutes through Thermal Shock,
  Weiwei Fan, Zhichu Ren, Zhu Sun, Xiahui Yao, Bilge Yildiz and Ju Li, ACS Energy Letters 7 (2022) 1223-1229.

 36. TeaNet: Universal neural network interatomic potential inspired by iterative electronic relaxations,
  So Takamoto, Satoshi Izumi and Ju Li, Computational Materials Science 207 (2021) 111280.

 37. Rejuvenation of plasticity via deformation graining in magnesium,
  Bo-Yu Liu, Zhen Zhang, Fei Liu, Nan Yang, Bin Li, Peng Chen, Yu Wang, Jin-Hua Peng, Ju Li, En Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 13 (2022) 1060.
  .mp4 .mp4

 38. Cryo-Electron Tomography of Highly Deformable and Adherent Solid-Electrolyte Interphase Exoskeleton in Li-Metal Batteries with Ether-Based Electrolyte,
  Bing Han, Xiangyan Li, Qi Wang, Yucheng Zou, Guiyin Xu, Yifeng Cheng, Zhen Zhang, Yusheng Zhao, Yonghong Deng, Ju Li and Meng Gu, Advanced Materials 34 (2022) 2108252.
  .mp4 .mp4
  .mp4

 39. Machine learning of metal-ceramic wettability,
  So Yeon Kim and Ju Li, Journal of Materiomics 8 (2022) 195-203.

 40. Healing of donor defect states in monolayer molybdenum disulfide using oxygen-incorporated chemical vapour deposition,
  Pin-Chun Shen, Yuxuan Lin, Cong Su, Christina McGahan, Ang-Yu Lu, Xiang Ji, Xingzhi Wang, Haozhe Wang, Nannan Mao, Yunfan Guo, Ji-Hoon Park, Yan Wang, William Tisdale, Ju Li, Xi Ling, Katherine E. Aidala, Tomás Palacios and Jing Kong, Nature Electronics 5 (2022) 28-36.

 41. Electrochemically stable lithium-ion and electron insulators (LEIs) for solid-state batteries,
  Kai Pei, So Yeon Kim and Ju Li, Nano Research 15 (2022) 1213–1220.

 42. Stable two-dimensional lead iodide hybrid materials for light detection and broadband photoluminescence,
  Mohamed Saber Lassoued, Yuan-Chao Pang, Qian-Wen Li, Xinkai Ding, Bo Jiao, Hua Dong, Guijiang Zhou, Shujiang Ding, Zhicheng Zhang, Zhaoxin Wu, Gaoyang Gou, Zongyou Yin, Ju Li and Yan-Zhen Zheng, Materials Chemistry Frontiers 6 (2022) 71-77.

 43. Deep neural network battery life and voltage prediction by using data of one cycle only,
  Chia-Wei Hsu, Rui Xiong, Nan-Yow Chen, Ju Li and Nien-Ti Tsou, Applied Energy 306 (2022) 118134.
prev | top | next