2D Materials

 1. Additive manufacturing of patterned 2D semiconductor through recyclable masked growth,
  Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Cong Su, Ang-Yu Lu, Marek Hempel, Yimo Han, Qingqing Ji, Yuxuan Lin, Enzheng Shi, Elaine McVay, Letian Dou, David A. Muller, Tomás Palacios, Ju Li, Xi Ling and Jing Kong, PNAS 116 (2019) 3437-3442.

 2. Origin of Two-Dimensional Vertical Ferroelectricity in WTe2 Bilayer and Multilayer,
  Qing Yang, Menghao Wu and Ju Li, Journal of Physical Chemistry Letters 9 (2018) 7160-7164.

 3. Opto-Mechanics Driven Fast Martensitic Transition in Two-Dimensional Materials,
  Jian Zhou, Haowei Xu, Yifei Li, R. Jaramillo and Ju Li, Nano Letters 18 (2018) 7794-7800.

 4. Atomically sharp interlayer stacking shifts at anti-phase grain boundaries in overlapping MoS2 secondary layers,
  Si Zhou, Shanshan Wang, Zhe Shi, Hidetaka Sawada, Angus I. Kirkland, Ju Li and Jamie H. Warner, Nanoscale 10 (2018) 16692-16702.

 5. Low-Temperature Copper Bonding Strategy with Graphene Interlayer,
  Haozhe Wang, Wei Sun Leong, Fengtian Hu, Longlong Ju, Cong Su, Yukun Guo, Ju Li, Ming Li, Anmin Hu and Jing Kong, ACS Nano 12 (2018) 2395-2402.

 6. Signature of Metallic Behavior in the Metal-Organic Frameworks M3(hexaiminobenzene)2 (M=Ni,Cu),
  Jin-Hu Dou, Lei Sun, Yicong Ge, Wenbin Li, Christopher H. Hendon, Ju Li, Sheraz Gul, Junko Yano, Eric A. Stach and Mircea Dinca, J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 13608-13611.

 7. High temperature ferromagnetism in pi-conjugated two-dimensional metal–organic frameworks,
  Wenbin Li, Lei Sun, Jingshan Qi, Pablo Jarillo-Herrero, Mircea Dinca and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 2859-2867.

 8. Conetronics in 2D metal-organic frameworks: double/half Dirac cones and quantum anomalous Hall effect,
  Menghao Wu, Zhijun Wang, Junwei Liu, Wenbin Li, Huahua Fu, Lei Sun, Xin Liu, Minghu Pan, Hongming Weng, Mircea Dinca, Liang Fu and Ju Li, 2D Materials 4 (2017) 015015.

 9. The evolving quality of frictional contact with graphene,
  Suzhi Li, Qunyang Li, Robert W. Carpick, Peter Gumbsch, Xin Z. Liu, Xiangdong Ding, Jun Sun and Ju Li, Nature 539 (2016) 541-545.
  .mp4
  NANOSCIENCE: Flexible graphene strengthens friction , by Astrid S. de Wijn, Nature 539 (2016) 502 News & Views
  The science of friction on graphene by David L. Chandler | MIT News Office.

 10. Lithium-Boron (Li-B) Monolayers: First-Principles Cluster Expansion and Possible Two-Dimensional Superconductivity,
  Chao Wu, Hua Wang, Jiajia Zhang, Gaoyang Gou, Bicai Pan and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 2526-2532.

 11. Does p-type ohmic contact exist in WSe2-metal interfaces?,
  Yangyang Wang, Ruo Xi Yang, Ruge Quhe, Hongxia Zhong, Linxiao Cong, Meng Ye, Zeyuan Ni, Zhigang Song, Jinbo Yang, Junjie Shi, Ju Li and Jing Lu, Nanoscale 8 (2016) 1179-1191.

 12. Synthesis of High-Quality Large-Area Homogenous 1T' MoTe2 from Chemical Vapor Deposition,
  Lin Zhou, Ahmad Zubair, Ziqiang Wang, Xu Zhang, Fangping Ouyang, Kai Xu, Wenjing Fang, Keiji Ueno, Ju Li, Tomás Palacios, Jing Kong, and Mildred S. Dresselhaus, Advanced Materials 28 (2016) 9526-9531.

 13. In-Plane Optical Anisotropy of Layered Gallium Telluride,
  Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Xi Ling, Huaihong Guo, Ziqiang Wang, Garrett Watson, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Jing Kong, Ju Li, Teng Yang, Riichiro Saito, and Mildred S. Dresselhaus, ACS Nano 10 (2016) 8964-8972.

 14. Parallel Stitching of 2D Materials,
  Xi Ling, Yuxuan Lin, Qiong Ma, Ziqiang Wang, Yi Song, Lili Yu, Shengxi Huang, Wenjing Fang, Xu Zhang, Allen L. Hsu, Yaqing Bie, Yi-Hsien Lee, Yimei Zhu, Lijun Wu, Ju Li, Pablo Jarillo-Herrero, Mildred Dresselhaus, Tomás Palacios and Jing Kong, Advanced Materials 28 (2016) 2322-2329.

 15. Ferroelasticity and domain physics in two-dimensional transition metal dichalcogenide monolayers,
  Wenbin Li and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10843.

 16. Coupling and Stacking Order of ReS2 Atomic Layers Revealed by Ultralow-Frequency Raman Spectroscopy,
  Rui He, Jia-An Yan, Zongyou Yin, Zhipeng Ye, Gaihua Ye, Jason Cheng, Ju Li and C. H. Lui, Nano Letters 16 (2016) 1404-1409.

 17. Ultra-large suspended graphene as a highly elastic membrane for capacitive pressure sensors,
  Yu-Min Chen, Shih-Ming He, Chi-Hsien Huang, Cheng-Chun Huang, Wen-Pin Shih, Chun-Lin Chu, Jing Kong, Ju Li and Ching-Yuan Su, Nanoscale 8 (2016) 3555-3564.

 18. Does p-type ohmic contact exist in WSe2-metal interfaces?,
  Yangyang Wang, Ruo Xi Yang, Ruge Quhe, Hongxia Zhong, Linxiao Cong, Meng Ye, Zeyuan Ni, Zhigang Song, Jinbo Yang, Junjie Shi, Ju Li and Jing Lu, Nanoscale 8 (2016) 1179-1191.

 19. Piezoelectricity in two-dimensional group-III monochalcogenides,
  Wenbin Li and Ju Li, Nano Research 8 (2015) 3796-3802.

 20. Giant piezoelectricity of monolayer group IV monochalcogenides: SnSe, SnS, GeSe, and GeS,
  Ruixiang Fei, Wenbin Li, Ju Li and Li Yang, Applied Physics Letters 107 (2015) 173104.

 21. Modelling of stacked 2D materials and devices,
  Xiaofeng Qian, Yangyang Wang, Wenbin Li, Jing Lu and Ju Li, 2D Materials 2 (2015) 032003.

 22. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 23. Topological crystalline insulator nanomembrane with strain-tunable band gap,
  Xiaofeng Qian, Liang Fu and Ju Li, Nano Research 8 (2015) 967-979.

 24. Layer-Dependent Modulation of Tungsten Disulfide Photoluminescence by Lateral Electric Fields,
  Zhengyu He, Yuewen Sheng, Youmin Rong, Gun-Do Lee, Ju Li and Jamie H. Warner, ACS Nano 9 (2015) 2740-2748.

 25. All-Metallic Vertical Transistors Based on Stacked Dirac Materials,
  Yangyang Wang, Zeyuan Ni, Qihang Liu, Ruge Quhe, Jiaxin Zheng, Meng Ye, Dapeng Yu, Junjie Shi, Jinbo Yang, Ju Li and Jing Lu, Advanced Functional Materials 25 (2015) 68-77.

 26. Quantum spin Hall effect in two-dimensional transition metal dichalcogenides,
  Xiaofeng Qian, Junwei Liu, Liang Fu and Ju Li, Science 346 (2014) 1344-1347.

  New 2-D quantum materials for nanoelectronics by David L. Chandler | MIT News Office.

 27. Tunable Exciton Funnel Using Moire Superlattice in Twisted van der Waals Bilayer,
  Menghao Wu, Xiaofeng Qian and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 5350-5357.

 28. Slip corona surrounding bilayer graphene nanopore,
  Liang Qi, Yunwei Mao and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 5989-5997.

 29. Patterning of graphene,
  Ji Feng, Wenbin Li, Xiaofeng Qian, Jingshan Qi, Liang Qi and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 4883-4899.

 30. In situ observations of the nucleation and growth of atomically sharp graphene bilayer edges,
  Liang Qi, Jian Yu Huang, Ji Feng and Ju Li, Carbon 48 (2010) 2354-2360.

 31. In situ imaging of layer-by-layer sublimation of suspended graphene,
  Jian Yu Huang, Liang Qi and Ju Li, Nano Research 3 (2010) 43-50.

 32. Geometric and electronic structure of graphene bilayer edges,
  Ji Feng, Liang Qi, Jian Yu Huang and Ju Li, Phys. Rev. B 80 (2009) 165407.

 33. In situ observation of graphene sublimation and multi-layer edge reconstructions,
  Jian Yu Huang, Feng Ding, Boris I. Yakobson, Ping Lu, Liang Qi and Ju Li, PNAS 106 (2009) 10103-10108.

  youku
  youku
  youku
  youku

 34. Ab initio calculation of ideal strength and phonon instability of graphene in tension,
  Fang Liu, Pingbing Ming and Ju Li, Physical Review B 76 (2007) 064120.