2D Materials

 1. Intercalation in 2D materials and in situ studies,
  Ruijie Yang, Liang Mei, Zhaoyang Lin, Yingying Fan, Jongwoo Lim, Jinghua Guo, Yijin Liu, Hyeon Suk Shin, Damien Voiry, Qingye Lu, Ju Li and Zhiyuan Zeng, Nature Reviews Chemistry 8 (2024) 410-432.

 2. Synthesis of atomically thin sheets by the intercalation-based exfoliation of layered materials,
  Ruijie Yang, Yingying Fan, Liang Mei, Hyeon Suk Shin, Damien Voiry, Qingye Lu, Ju Li and Zhiyuan Zeng, Nature Synthesis 2 (2023) 101-118.

 3. Stable two-dimensional lead iodide hybrid materials for light detection and broadband photoluminescence,
  Mohamed Saber Lassoued, Yuan-Chao Pang, Qian-Wen Li, Xinkai Ding, Bo Jiao, Hua Dong, Guijiang Zhou, Shujiang Ding, Zhicheng Zhang, Zhaoxin Wu, Gaoyang Gou, Zongyou Yin, Ju Li and Yan-Zhen Zheng, Materials Chemistry Frontiers 6 (2022) 71-77.

 4. Healing of donor defect states in monolayer molybdenum disulfide using oxygen-incorporated chemical vapour deposition,
  Pin-Chun Shen, Yuxuan Lin, Cong Su, Christina McGahan, Ang-Yu Lu, Xiang Ji, Xingzhi Wang, Haozhe Wang, Nannan Mao, Yunfan Guo, Ji-Hoon Park, Yan Wang, William Tisdale, Ju Li, Xi Ling, Katherine E. Aidala, Tomás Palacios and Jing Kong, Nature Electronics 5 (2022) 28-36.

 5. Sliding ferroelectricity in 2D van der Waals materials: Related physics and future opportunities,
  Menghao Wu and Ju Li, PNAS 118 (2021) e2115703118.

 6. Revealing the Brønsted-Evans-Polanyi relation in halide-activated fast MoS2 growth toward millimeter-sized 2D crystals,
  Qingqing Ji, Cong Su, Nannan Mao, Xuezeng Tian, Juan-Carlos Idrobo, Jianwei Miao, William A. Tisdale, Alex Zettl, Ju Li and Jing Kong, Science Advances 7 (2021) eabj3274.

 7. Designing artificial two-dimensional landscapes via atomic-layer substitution,
  Yunfan Guo, Yuxuan Lin, Kaichen Xie, Biao Yuan, Jiadi Zhu, Pin-Chun Shen, Ang-Yu Lu, Cong Su, Enzheng Shi, Kunyan Zhang, Changan HuangFu, Haowei Xu, Zhengyang Cai, Ji-Hoon Park, Qingqing Ji, Jiangtao Wang, Xiaochuan Dai, Xuezeng Tian, Shengxi Huang, Letian Dou, Liying Jiao, Ju Li, Yi Yu, Juan-Carlos Idrobo, Ting Cao, Tomás Palacios and Jing Kong, PNAS 118 (2021) (32) e2106124118.

 8. Phase transitions in 2D materials,
  Wenbin Li, Xiaofeng Qian and Ju Li, Nature Reviews Materials 6 (2021) 829–846.

 9. Ultralow contact resistance between semimetal and monolayer semiconductors,
  Pin-Chun Shen, Cong Su, Yuxuan Lin, Ang-Sheng Chou, Chao-Ching Cheng, Ji-Hoon Park, Ming-Hui Chiu, Ang-Yu Lu, Hao-Ling Tang, Mohammad Mahdi Tavakoli, Gregory Pitner, Xiang Ji, Zhengyang Cai, Nannan Mao, Jiangtao Wang, Vincent Tung, Ju Li, Jeffrey Bokor, Alex Zettl, Chih-I Wu, Tomás Palacios, Lain-Jong Li and Jing Kong, Nature 593 (2021) 211–217.

 10. Terahertz Driven Reversible Topological Phase Transition of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides,
  Jian Zhou, Haowei Xu, Yongliang Shi and Ju Li, Advanced Science (2021) 2003832.

 11. Colossal switchable photocurrents in topological Janus transition metal dichalcogenides,
  Haowei Xu, Hua Wang, Jian Zhou, Yunfan Guo, Jing Kong and Ju Li, npj Computational Materials 7 (2021) 31.

 12. Layer number dependent ferroelasticity in 2D Ruddlesden–Popper organic-inorganic hybrid perovskites,
  Xun Xiao, Jian Zhou, Kepeng Song, Jingjing Zhao, Yu Zhou, Peter Neil Rudd, Yu Han, Ju Li and Jinsong Huang, Nature Communications 12 (2021) 1332.

 13. In Situ Scanning Transmission Electron Microscopy Observations of Fracture at the Atomic Scale,
  Lingli Huang, Fangyuan Zheng, Qingming Deng, Quoc Huy Thi, Lok Wing Wong, Yuan Cai, Ning Wang, Chun-Sing Lee, Shu Ping Lau, Manish Chhowalla, Ju Li, Thuc Hue Ly and Jiong Zhao, Physical Review Letters 125 (2020) 246102.

 14. Periodic Wrinkle-Patterned Single-Crystalline Ferroelectric Oxide Membranes with Enhanced Piezoelectricity,
  Guohua Dong, Suzhi Li, Tao Li, Haijun Wu, Tianxiang Nan, Xiaohua Wang, Haixia Liu, Yuxin Cheng, Yuqing Zhou, Wanbo Qu, Yifan Zhao, Bin Peng, Zhiguang Wang, Zhongqiang Hu, Zhenlin Luo, Wei Ren, Stephen J. Pennycook, Ju Li, Jun Sun, Zuo-Guang Ye, Zhuangde Jiang, Ziyao Zhou, Xiangdong Ding, Tai Min, Ming Liu, Adv. Mater. (2020) 2004477.

 15. Ultrastrong adhesion of fluorinated graphene on a substrate: In situ electrochemical conversion to ionic-covalent bonding at the interface,
  Yu-Yu Sin, Cheng-Chun Huang, Cin-Nan Lin, Jui-Kung Chih, Yu-Ling Hsieh, I-Yu Tsao, Ju Li and Ching-Yuan Su, Carbon 169 (2020) 248-257.

 16. Normal-to-topological insulator martensitic phase transition in group-IV monochalcogenides driven by light,
  Jian Zhou, Shunhong Zhang and Ju Li, NPG Asia Materials 12 (2020) 2.

 17. Super-elastic ferroelectric single-crystal membrane with continuous electric dipole rotation,
  Guohua Dong, Suzhi Li, Mouteng Yao, Ziyao Zhou, Yong-Qiang Zhang, Xu Han, Zhenlin Luo, Junxiang Yao, Bin Peng, Zhongqiang Hu, Houbing Huang, Tingting Jia, Jiangyu Li, Wei Ren, Zuo-Guang Ye, Xiangdong Ding, Jun Sun, Ce-Wen Nan, Long-Qing Chen, Ju Li and Ming Liu, Science 366 (2019) 475-479.

 18. Dynamic Fluid-Like Graphene with Ultralow Frictional Molecular Bearing,
  Intak Jeon, Gee Hoon Park, Pan Wang, Ju Li, Ian W. Hunter and Timothy M. Swager, Adv. Mater. (2019) 1903195.

 19. Waterproof molecular monolayers stabilize 2D materials,
  Cong Su, Zongyou Yin, Qing-Bo Yan, Zegao Wang, Hongtao Lin, Lei Sun, Wenshuo Xu, Tetsuya Yamada, Xiang Ji, Nobuyuki Zettsu, Katsuya Teshima, Jamie H. Warner, Mircea Dinca, Juejun Hu, Mingdong Dong, Gang Su, Jing Kong and Ju Li, PNAS 116 (2019) 20844-20849.

 20. Near-infrared optical properties and proposed phase-change usefulness of transition metal disulfides,
  Akshay Singh, Yifei Li, Balint Fodor, Laszlo Makai, Jian Zhou, Haowei Xu, Austin Akey, Ju Li and R. Jaramillo, Applied Physics Letters 115 (2019) 161902.

 21. Optomechanical control of stacking patterns of h-BN bilayer,
  Haowei Xu, Jian Zhou, Yifei Li, Rafael Jaramillo and Ju Li, Nano Research 12 (2019) 2634–2639.

 22. Engineering single-atom dynamics with electron irradiation,
  Cong Su, Mukesh Tripathi, Qing-Bo Yan, Zegao Wang, Zihan Zhang, Christoph Hofer, Haozhe Wang, Leonardo Basile, Gang Su, Mingdong Dong, Jannik C. Meyer, Jani Kotakoski, Jing Kong, Juan-Carlos Idrobo1, Toma Susi and Ju Li, Science Advances 5 (2019) eaav2252

 23. Niobium oxide dihalides NbOX2: a new family of two-dimensional van der Waals layered materials with intrinsic ferroelectricity and antiferroelectricity,
  Yinglu Jia, Min Zhao, Gaoyang Gou, Xiao Cheng Zeng and Ju Li, Nanoscale Horizons 4 (2019) 1113-1123.

 24. Two-Dimensional Silver(I)-Dithiocarboxylate Coordination Polymer Exhibiting Strong Near-Infrared Photothermal Effect,
  Mu-Qing Li, Min Zhao, Le-Yu Bi, Yue-Qiao Hu, Gaoyang Gou, Ju Li and Yan-Zhen Zheng Inorganic Chemistry 58 (2019) 6601-6608.

 25. Additive manufacturing of patterned 2D semiconductor through recyclable masked growth,
  Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Cong Su, Ang-Yu Lu, Marek Hempel, Yimo Han, Qingqing Ji, Yuxuan Lin, Enzheng Shi, Elaine McVay, Letian Dou, David A. Muller, Tomás Palacios, Ju Li, Xi Ling and Jing Kong, PNAS 116 (2019) 3437-3442.

 26. Origin of Two-Dimensional Vertical Ferroelectricity in WTe2 Bilayer and Multilayer,
  Qing Yang, Menghao Wu and Ju Li, Journal of Physical Chemistry Letters 9 (2018) 7160-7164.

 27. Opto-Mechanics Driven Fast Martensitic Transition in Two-Dimensional Materials,
  Jian Zhou, Haowei Xu, Yifei Li, R. Jaramillo and Ju Li, Nano Letters 18 (2018) 7794-7800.

 28. Atomically sharp interlayer stacking shifts at anti-phase grain boundaries in overlapping MoS2 secondary layers,
  Si Zhou, Shanshan Wang, Zhe Shi, Hidetaka Sawada, Angus I. Kirkland, Ju Li and Jamie H. Warner, Nanoscale 10 (2018) 16692-16702.

 29. Low-Temperature Copper Bonding Strategy with Graphene Interlayer,
  Haozhe Wang, Wei Sun Leong, Fengtian Hu, Longlong Ju, Cong Su, Yukun Guo, Ju Li, Ming Li, Anmin Hu and Jing Kong, ACS Nano 12 (2018) 2395-2402.

 30. Signature of Metallic Behavior in the Metal-Organic Frameworks M3(hexaiminobenzene)2 (M=Ni,Cu),
  Jin-Hu Dou, Lei Sun, Yicong Ge, Wenbin Li, Christopher H. Hendon, Ju Li, Sheraz Gul, Junko Yano, Eric A. Stach and Mircea Dinca, J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 13608-13611.

 31. High temperature ferromagnetism in pi-conjugated two-dimensional metal–organic frameworks,
  Wenbin Li, Lei Sun, Jingshan Qi, Pablo Jarillo-Herrero, Mircea Dinca and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 2859-2867.

 32. Conetronics in 2D metal-organic frameworks: double/half Dirac cones and quantum anomalous Hall effect,
  Menghao Wu, Zhijun Wang, Junwei Liu, Wenbin Li, Huahua Fu, Lei Sun, Xin Liu, Minghu Pan, Hongming Weng, Mircea Dinca, Liang Fu and Ju Li, 2D Materials 4 (2017) 015015.

 33. The evolving quality of frictional contact with graphene,
  Suzhi Li, Qunyang Li, Robert W. Carpick, Peter Gumbsch, Xin Z. Liu, Xiangdong Ding, Jun Sun and Ju Li, Nature 539 (2016) 541-545.
  .mp4
  NANOSCIENCE: Flexible graphene strengthens friction , by Astrid S. de Wijn, Nature 539 (2016) 502 News & Views
  The science of friction on graphene by David L. Chandler | MIT News Office.

 34. Lithium-Boron (Li-B) Monolayers: First-Principles Cluster Expansion and Possible Two-Dimensional Superconductivity,
  Chao Wu, Hua Wang, Jiajia Zhang, Gaoyang Gou, Bicai Pan and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 2526-2532.

 35. Does p-type ohmic contact exist in WSe2-metal interfaces?,
  Yangyang Wang, Ruo Xi Yang, Ruge Quhe, Hongxia Zhong, Linxiao Cong, Meng Ye, Zeyuan Ni, Zhigang Song, Jinbo Yang, Junjie Shi, Ju Li and Jing Lu, Nanoscale 8 (2016) 1179-1191.

 36. Synthesis of High-Quality Large-Area Homogenous 1T' MoTe2 from Chemical Vapor Deposition,
  Lin Zhou, Ahmad Zubair, Ziqiang Wang, Xu Zhang, Fangping Ouyang, Kai Xu, Wenjing Fang, Keiji Ueno, Ju Li, Tomás Palacios, Jing Kong, and Mildred S. Dresselhaus, Advanced Materials 28 (2016) 9526-9531.

 37. In-Plane Optical Anisotropy of Layered Gallium Telluride,
  Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Xi Ling, Huaihong Guo, Ziqiang Wang, Garrett Watson, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Jing Kong, Ju Li, Teng Yang, Riichiro Saito, and Mildred S. Dresselhaus, ACS Nano 10 (2016) 8964-8972.

 38. Parallel Stitching of 2D Materials,
  Xi Ling, Yuxuan Lin, Qiong Ma, Ziqiang Wang, Yi Song, Lili Yu, Shengxi Huang, Wenjing Fang, Xu Zhang, Allen L. Hsu, Yaqing Bie, Yi-Hsien Lee, Yimei Zhu, Lijun Wu, Ju Li, Pablo Jarillo-Herrero, Mildred Dresselhaus, Tomás Palacios and Jing Kong, Advanced Materials 28 (2016) 2322-2329.

 39. Ferroelasticity and domain physics in two-dimensional transition metal dichalcogenide monolayers,
  Wenbin Li and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10843.

 40. Coupling and Stacking Order of ReS2 Atomic Layers Revealed by Ultralow-Frequency Raman Spectroscopy,
  Rui He, Jia-An Yan, Zongyou Yin, Zhipeng Ye, Gaihua Ye, Jason Cheng, Ju Li and C. H. Lui, Nano Letters 16 (2016) 1404-1409.

 41. Ultra-large suspended graphene as a highly elastic membrane for capacitive pressure sensors,
  Yu-Min Chen, Shih-Ming He, Chi-Hsien Huang, Cheng-Chun Huang, Wen-Pin Shih, Chun-Lin Chu, Jing Kong, Ju Li and Ching-Yuan Su, Nanoscale 8 (2016) 3555-3564.

 42. Does p-type ohmic contact exist in WSe2-metal interfaces?,
  Yangyang Wang, Ruo Xi Yang, Ruge Quhe, Hongxia Zhong, Linxiao Cong, Meng Ye, Zeyuan Ni, Zhigang Song, Jinbo Yang, Junjie Shi, Ju Li and Jing Lu, Nanoscale 8 (2016) 1179-1191.

 43. Piezoelectricity in two-dimensional group-III monochalcogenides,
  Wenbin Li and Ju Li, Nano Research 8 (2015) 3796-3802.

 44. Giant piezoelectricity of monolayer group IV monochalcogenides: SnSe, SnS, GeSe, and GeS,
  Ruixiang Fei, Wenbin Li, Ju Li and Li Yang, Applied Physics Letters 107 (2015) 173104.

 45. Modelling of stacked 2D materials and devices,
  Xiaofeng Qian, Yangyang Wang, Wenbin Li, Jing Lu and Ju Li, 2D Materials 2 (2015) 032003.

 46. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 47. Topological crystalline insulator nanomembrane with strain-tunable band gap,
  Xiaofeng Qian, Liang Fu and Ju Li, Nano Research 8 (2015) 967-979.

 48. Layer-Dependent Modulation of Tungsten Disulfide Photoluminescence by Lateral Electric Fields,
  Zhengyu He, Yuewen Sheng, Youmin Rong, Gun-Do Lee, Ju Li and Jamie H. Warner, ACS Nano 9 (2015) 2740-2748.

 49. All-Metallic Vertical Transistors Based on Stacked Dirac Materials,
  Yangyang Wang, Zeyuan Ni, Qihang Liu, Ruge Quhe, Jiaxin Zheng, Meng Ye, Dapeng Yu, Junjie Shi, Jinbo Yang, Ju Li and Jing Lu, Advanced Functional Materials 25 (2015) 68-77.

 50. Quantum spin Hall effect in two-dimensional transition metal dichalcogenides,
  Xiaofeng Qian, Junwei Liu, Liang Fu and Ju Li, Science 346 (2014) 1344-1347.

  New 2-D quantum materials for nanoelectronics by David L. Chandler | MIT News Office.

 51. Tunable Exciton Funnel Using Moire Superlattice in Twisted van der Waals Bilayer,
  Menghao Wu, Xiaofeng Qian and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 5350-5357.

 52. Slip corona surrounding bilayer graphene nanopore,
  Liang Qi, Yunwei Mao and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 5989-5997.

 53. Patterning of graphene,
  Ji Feng, Wenbin Li, Xiaofeng Qian, Jingshan Qi, Liang Qi and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 4883-4899.

 54. In situ observations of the nucleation and growth of atomically sharp graphene bilayer edges,
  Liang Qi, Jian Yu Huang, Ji Feng and Ju Li, Carbon 48 (2010) 2354-2360.

 55. In situ imaging of layer-by-layer sublimation of suspended graphene,
  Jian Yu Huang, Liang Qi and Ju Li, Nano Research 3 (2010) 43-50.

 56. Geometric and electronic structure of graphene bilayer edges,
  Ji Feng, Liang Qi, Jian Yu Huang and Ju Li, Phys. Rev. B 80 (2009) 165407.

 57. In situ observation of graphene sublimation and multi-layer edge reconstructions,
  Jian Yu Huang, Feng Ding, Boris I. Yakobson, Ping Lu, Liang Qi and Ju Li, PNAS 106 (2009) 10103-10108.

  youku
  youku
  youku
  youku

 58. Ab initio calculation of ideal strength and phonon instability of graphene in tension,
  Fang Liu, Pingbing Ming and Ju Li, Physical Review B 76 (2007) 064120.