Amorphous Materials

 1. Friction and Adhesion Govern Yielding of Disordered Nanoparticle Packings: A Multiscale Adhesive Discrete Element Method Study,
  Xiaohui Liu, Joel A. Lefever, Daeyeon Lee, Jie Zhang, Robert W. Carpick and Ju Li, Nano Letters 21 (2021) 7989-7997.

 2. Tension­compression asymmetry in amorphous silicon,
  Yuecun Wang, Jun Ding, Zhao Fan, Lin Tian, Meng Li, Huanhuan Lu, Yongqiang Zhang, En Ma, Ju Li and Zhiwei Shan, Nature Materials 20 (2021) 1371–1377.

 3. Achieving 5.9% elastic strain in kilograms of metallic glasses: Nanoscopic strain engineering goes macro,
  Junsong Zhang, Yinong Liu, Hong Yang, Yang Ren, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Zhigang Wu, Zhiyuan Ma, Fangmin Guo, Sam Bakhtiari, Fakhrodin Motazedian and Ju Li, Materials Today 37 (2020) 18-26.

 4. Liquid-Like, Self-Healing Aluminum Oxide during Deformation at Room Temperature,
  Yang Yang, Akihiro Kushima, Weizhong Han, Huolin Xin and Ju Li, Nano Letters 18 (2018) 2492-2497.

  MATERIALS SCIENCE: A revealing view of oxides, by Marc S. Lavine, Science 360 (2018) 45-46.
  .mov .mov

 5. Structure-property relationships from universal signatures of plasticity in disordered solids,
  E.D. Cubuk, R.J.S. Ivancic, S.S. Schoenholz, D.J. Strickland, A. Basu, Z.S. Davidson, J. Fontaine, J.L. Hor, Y.-R. Huang, Y. Jiang, N.C. Keim, K.D. Koshigan, J.A. Lefever, T. Liu, X.-G. Ma, D.J. Magagnosc, E. Morrow, C.P. Ortiz, J.M. Rieser, A. Shavit, T. Still, Y. Xu, Y. Zhang, K.N. Nordstrom, P.E. Arratia, R.W. Carpick, D.J. Durian, Z. Fakhraai, D.J. Jerolmack, Daeyeon Lee, Ju Li, R. Riggleman, K.T. Turner, A.G. Yodh, D.S. Gianola, and Andrea J. Liu, Science 358 (2017) 1033-1037.

 6. Influence of nanoscale structural heterogeneity on shear banding in metallic glasses,
  Pengyang Zhao, Ju Li, Jinwoo Hwang and Yunzhi Wang, Acta Materialia 134 (2017) 104-115.

 7. Accelerating ferroic ageing dynamics upon cooling,
  Junyan Zhang, Yunwei Mao, Dong Wang, Ju Li and Yunzhi Wang, NPG Asia Materials 8 (2016) e319.

 8. In situ TEM study of deformation-induced crystalline-to-amorphous transition in silicon,
  Yue-Cun Wang, Wei Zhang, Li-Yuan Wang, Zhuo Zhuang, En Ma, Ju Li and Zhi-Wei Shan, NPG Asia Materials 8 (2016) e291.

 9. Sample size effects on strength and deformation mechanism of Sc75Fe25 nanoglass and metallic glass,
  XiaoLei Wang, Feng Jiang, Horst Hahn, Ju Li, Herbert Gleiter, Jun Sun and JiXiang Fang, Scripta Materialia 116 (2016) 95-99.

 10. Size-Dependent Brittle-to-Ductile Transition in Silica Glass Nanofibers,
  Junhang Luo, Jiangwei Wang, Erik Bitzek, Jian Yu Huang, He Zheng, Limin Tong, Qing Yang, Ju Li and Scott X. Mao, Nano Letters 16 (2016) 105-113.

 11. Deformation-driven diffusion and plastic flow in amorphous granular pillars,
  Wenbin Li, Jennifer M. Rieser, Andrea J. Liu, Douglas J. Durian and Ju Li, Physical Review E 91 (2015) 062212.

 12. Controlled Rejuvenation of Amorphous Metals with Thermal Processing,
  Masato Wakeda, Junji Saida, Ju Li and Shigenobu Ogata, Scientific Reports 5 (2015) 10545.

 13. Stress-driven crystallization via shear-diffusion transformations in a metallic glass at very low temperatures,
  Yunwei Mao, Ju Li, Yu-Chieh Lo, Xiaofeng Qian and Evan Ma, Physical Review B 91 (2015) 214103.

 14. Plasticity of a scandium-based nanoglass,
  Xiao Lei Wang, Feng Jiang, Horst Hahn, Ju Li, Herbert Gleiter, Jun Sun and Ji Xiang Fang, Scripta Materialia 98 (2015) 40-43

 15. Extended defects, ideal strength and actual strengths of finite-sized metallic glasses,
  Pengyang Zhao, Ju Li and Yunzhi Wang, Acta Materialia 73 (2014) 149-166.

 16. Real-time, high-resolution study of nanocrystallization and fatigue cracking in a cyclically strained metallic glass,
  Cheng-Cai Wang, Yun-Wei Mao, Zhi-Wei Shan, Ming Dao, Ju Li, Jun Sun, Evan Ma and Subra Suresh, PNAS 110 (2013) 19725-19730.

  youku
  youku

 17. Heterogeneously randomized STZ model of metallic glasses: Softening and extreme value statistics during deformation,
  Pengyang Zhao, Ju Li and Yunzhi Wang, International Journal of Plasticity 40 (2013) 1-22.

 18. Sample size matters for Al88Fe7Gd5 metallic glass: Smaller is stronger,
  Cheng-Cai Wang, Jun Ding, Yong-Qiang Cheng, Jing-Chun Wan, Lin Tian, Jun Sun, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Evan Ma, Acta Materialia 60 (2012) 5370-5379.

 19. Electrical Wind Force-Driven and Dislocation-Templated Amorphization in Phase-Change Nanowires,
  Sung-Wook Nam, Hee-Suk Chung, Yu Chieh Lo, Liang Qi, Ju Li, Ye Lu, A.T. Charlie Johnson, Yeonwoong Jung, Pavan Nukala, Ritesh Agarwal, Science 336 (2012) 1561-1566.

 20. Approaching the ideal elastic limit of metallic glasses,
  Lin Tian, Yong-Qiang Cheng, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Cheng-Cai Wang, Xiao-Dong Han, Jun Sun and Evan Ma, Nature Communications 3 (2012) 609.
  youku

 21. Leapfrog Cracking and Nanoamorphization of ZnO Nanowires during In Situ Electrochemical Lithiation,
  Akihiro Kushima, Xiao Hua Liu, Guang Zhu, Zhong Lin Wang, Jian Yu Huang and Ju Li, Nano Letters 11 (2011) 4535-4541.

  youku
  youku

 22. Time scale bridging in atomistic simulation of slow dynamics: viscous relaxation and defect activation,
  Akihiro Kushima, Jacob Eapen, Ju Li, Sidney Yip and Ting Zhu, European Physical Journal B 82 (2011) 271-293.

 23. Computing the Viscosity of Supercooled Liquids: Markov Network Model,
  Ju Li, Akihiro Kushima, Jacob Eapen, Xi Lin, Xiaofeng Qian, John C. Mauro, Phong Diep and Sidney Yip, PLoS ONE 6 (2011) e17909.

 24. In Situ Observation of the Electrochemical Lithiation of a Single SnO2 Nanowire Electrode,
  Jian Yu Huang, Li Zhong, Chong Min Wang, John P. Sullivan, Wu Xu, Li Qiang Zhang, Scott X. Mao, Nicholas S. Hudak, Xiao Hua Liu, Arunkumar Subramanian, Hongyou Fan, Liang Qi, Akihiro Kushima and Ju Li, Science 330 (2010) 1515.
  youku

  youku

  News & Views: Building a Better Battery, Yet-Ming Chiang, Science 330 (2010) 1485.

  Media report:
  Joerg Heber website | PDF
  nanotechwire.com
  lithiumbatteryresearch.com
  KOAT Albuquerque abc 7

  Chinese media:
  Sina website | PDF
  XiAn Jiaotong University website | PDF

 25. Computing the viscosity of supercooled liquids. II. Silica and strong-fragile crossover behavior,
  Akihiro Kushima, Xi Lin, Ju Li, Xiaofeng Qian, Jacob Eapen, John C. Mauro, Phong Diep and Sidney Yip, J. Chem. Phys. 131 (2009) 164505.

 26. Computing the viscosity of supercooled liquids,
  Akihiro Kushima, Xi Lin, Ju Li, Jacob Eapen, John C. Mauro, Xiaofeng Qian, Phong Diep and Sidney Yip, J. Chem. Phys. 130 (2009) 224504.

 27. Plastic flow and failure resistance of metallic glass: Insight from in situ compression of nanopillars,
  ZhiWei Shan, Ju Li, YongQiang Cheng, Andrew M. Minor, S. A. Syed Asif, Oden L. Warren and En Ma, Physical Review B 77 (2008) 155419.

 28. Theory of Shear Banding in Metallic Glasses and Molecular Dynamics Calculations,
  Futoshi Shimizu, Shigenobu Ogata and Ju Li, Materials Transactions - JIM 48 (2007) 2923-2927.

 29. Ductile crystalline-amorphous nanolaminates,
  Yinmin Wang, Ju Li, Alex V. Hamza and Troy W. Barbee, Jr., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104 (2007) 11155-11160.

 30. Yield Point of Metallic Glass,
  Futoshi Shimizu, Shigenobu Ogata and Ju Li, Acta Mater. 54 (2006) 4293-4298.

 31. Atomistic simulation of shear localization in Cu-Zr bulk metallic glass,
  Shigenobu Ogata, Futoshi Shimizu, Ju Li, Masato Wakeda and Yoji Shibutani, Intermetallics 14 (2006) 1033-1037.

 32. Transformation strain by chemical disordering in silicon carbide,
  Ju Li, Journal of Applied Physics 95 (2004) 6466-6469. (SiC/)