Batteries, Fuel Cells and Electrochemical Systems

 1. A soft non-porous separator and its effectiveness in stabilizing Li metal anodes cycling at 10 mA cm−2 observed in situ in a capillary cell,
  Kai Liu, Peng Bai, Martin Z. Bazant, Chang-An Wang and Ju Li, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 4300-4307.

  .avi .avi
  .avi .avi

 2. A computational study of yttria-stabilized zirconia: II. Cation diffusion,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 438-450.

 3. A computational study of yttria-stabilized zirconia: I. Using crystal chemistry to search for the ground state on a glassy energy landscape,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 73-84.

 4. Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9%,
  Yang Jin, Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 580-592.

 5. Liquid cell transmission electron microscopy observation of lithium metal growth and dissolution: Root growth, dead lithium and lithium flotsams,
  Akihiro Kushima, Kang Pyo So, Cong Su, Peng Bai, Nariaki Kuriyama, Takanori Maebashi, Yoshiya Fujiwara, Martin Z. Bazant and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 271-279.
  .mov .mov
  .mov .mov
  .mov .mov

 6. Ti3+-free three-phase Li4Ti5O12/TiO2 for high-rate lithium ion batteries: Capacity and conductivity enhancement by phase boundaries,
  Shitong Wang, Yong Yang, Wei Quan, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 294-301.

 7. Conductive graphene oxide-polyacrylic acid (GOPAA) binder for lithium-sulfur battery,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Akihiro Kushima, Xiaogang Zhang, Jin Pan and Ju Li, Nano Energy 31 (2017) 568-574.

 8. Chestnut-like SnO2/C nanocomposites with enhanced lithium ion storage properties,
  Lie Yang, Tao Dai, Yuecun Wang, Degang Xie, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Xiaohui Ning, Nano Energy 30 (2016) 885-891.
  .mp4 .mp4

 9. Transition of lithium growth mechanisms in liquid electrolytes,
  Peng Bai, Ju Li, Fikile R. Brushett and Martin Z. Bazant, Energy & Environmental Science 9 (2016) 3221-3229.

 10. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 11. Anion-redox nanolithia cathodes for Li-ion batteries,
  Zhi Zhu, Akihiro Kushima, Zongyou Yin, Lu Qi, Khalil Amine, Jun Lu and Ju Li, Nature Energy 1 (2016) 16111.

  BATTERIES: Avoiding oxygen, by Laurence J. Hardwick, Nature Energy 1 (2016) News & Views
  New lithium-oxygen battery greatly improves energy efficiency, longevity by David L. Chandler | MIT News Office.

 12. Room temperature stable COx-free H2 production from methanol with magnesium oxide nanophotocatalysts,
  Zhengqing Liu, Zongyou Yin, Casandra Cox, Michel Bosman, Xiaofeng Qian, Na Li, Hongyang Zhao, Yaping Du, Ju Li and Daniel G. Nocera, Science Advances 2 (2016) e1501425.

 13. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 14. Periodic stacking of 2D charged sheets: Self-assembled superlattice of Ni–Al layered double hydroxide (LDH) and reduced graphene oxide,
  Xiang Ge, Changdong Gu, Zongyou Yin, Xiuli Wang, Jiangping Tu and Ju Li, Nano Energy 20 (2016) 185-193.

 15. Electrochemically driven mechanical energy harvesting,
  Sangtae Kim, Soon Ju Choi, Kejie Zhao, Hui Yang, Giorgia Gobbi, Sulin Zhang and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10146.
  IMG_3459.MOV

  Harnessing the energy of small bending motions by David L. Chandler | MIT News Office (pdf).

 16. Charging/Discharging Nanomorphology Asymmetry and Rate-Dependent Capacity Degradation in Li-Oxygen Battery,
  Akihiro Kushima, Tetsuya Koido, Yoshiya Fujiwara, Nariaki Kuriyama, Nobuhiro Kusumi and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 8260-8265.

  si_004.mov
  si_005.mov

 17. Pie-like electrode design for high-energy density lithium-sulfur batteries,
  Zhen Li, Jin Tao Zhang, Yu Ming Chen, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Nature Communications 6 (2015) 8850.

 18. High-rate aluminium yolk-shell nanoparticle anode for Li-ion battery with long cycle life and ultrahigh capacity,
  Sa Li, Junjie Niu, Yu Cheng Zhao, Kang Pyo So, Chao Wang, Chang An Wang and Ju Li, Nature Communications 6 (2015) 7872.

  "Yolks" and "shells" improve rechargeable batteries: Aluminum could give a big boost to capacity and power of lithium-ion batteries. by David L. Chandler | MIT News Office.

  interview by Shaun Ley on BBC Radio 4 - World at One August 12, 2015

  Better batteries: Tiny balls of fire, by Matt Kaplan, The Economist (2015) Aug. 15, 2015. (PDF)

 19. Slurryless Li2S/Reduced Graphene Oxide Cathode Paper for High-Performance Lithium Sulfur Battery,
  Chao Wang, Xusheng Wang, Yuan Yang, Akihiro Kushima, Jitao Chen, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1796-1802.
  si_003.mov
  si_002.mov

 20. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 21. Transitions from Near-Surface to Interior Redox upon Lithiation in Conversion Electrode Materials,
  Kai He, Huolin L. Xin, Kejie Zhao, Xiqian Yu, Dennis Nordlund, Tsu-Chien Weng, Jing Li, Yi Jiang, Christopher A. Cadigan, Ryan M. Richards, Marca M. Doeff, Xiao-Qing Yang, Eric A. Stach, Ju Li, Feng Lin and Dong Su, Nano Letters 15 (2015) 1437-1444.

 22. Scalable synthesis of a sulfur nanosponge cathode for a lithium-sulfur battery with improved cyclability,
  Junjie Niu, Akihiro Kushima, Mingda Li, Ziqiang Wang, Wenbin Li, Chao Wang and Ju Li, Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 19788-19796.

 23. A nanoporous oxide interlayer makes a better Pt catalyst on a metallic substrate: Nanoflowers on a nanotube bed,
  Hongyi Li, Jinshu Wang, Man Liu, Hong Wang, Penglei Su, Junshu Wu and Ju Li, Nano Research 7 (2014) 1007-1017.

 24. In Situ Observation of Random Solid Solution Zone in LiFePO4 Electrode,
  Junjie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Liang Qi, Kai Xiang, Yet-Ming Chiang and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 4005-4010.

  youku
  Top 10 Developments in Li Batteries in 2014 by Chinese media

 25. Nanovoid Formation and Annihilation in Gallium Nanodroplets under Lithiation-Delithiation Cycling,
  Wentao Liang, Liang Hong, Hui Yang, FeiFei Fan, Yang Liu, Hong Li, Ju Li, Jian Yu Huang, Long-Qing Chen, Ting Zhu and Sulin Zhang, Nano Letters 13 (2013) 5212-5217.

 26. Probing the Failure Mechanism of SnO2 Nanowires for Sodium-Ion Batteries,
  Meng Gu, Akihiro Kushima, Yuyan Shao, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Ju Li and Chongmin Wang, Nano Letters 13 (2013) 5203-5211.

 27. In Situ Atomic-Scale Imaging of Phase Boundary Migration in FePO4 Microparticles During Electrochemical Lithiation,
  Yujie Zhu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, Xiaohua Liu, Akihiro Kushima, Yihang Liu, Yunhua Xu, Scott X. Mao, Ju Li, Chunsheng Wang and Jian Yu Huang, Advanced Materials 25 (2013) 5461-5466.
  youku

 28. Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries,
  Shan Huang, Feifei Fan, Ju Li, Sulin Zhang and Ting Zhu, Acta Materialia 61 (2013) 4354-4364.

 29. Quantitative fracture strength and plasticity measurements of lithiated silicon nanowires by in situ TEM tensile experiments,
  Akihiro Kushima, Jian Yu Huang and Ju Li, ACS Nano 6 (2012) 9425-9432.

  youku
  youku
  youku

 30. Ionomigration of Neutral Phases in Ionic Conductors,
  I.-Wei Chen, Seung-Wan Kim, Ju Li, Suk-Joong L. Kang and Fuqiang Huang, Adv. Energy Mater. 2 (2012) 1383-1389.

 31. Adsorbate interactions on surface lead to a flattened Sabatier volcano plot in reduction of oxygen,
  Liang Qi and Ju Li, Journal of Catalysis 295 (2012) 59-69.

 32. In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon,
  Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu and Jian Yu Huang, Nature Nanotechnology 7 (2012) 749-756.

 33. Icosahedral Platinum Alloy Nanocrystals with Enhanced Electrocatalytic Activities,
  Jianbo Wu, Liang Qi, Hongjun You, Adam Gross, Ju Li and Hong Yang, Journal of the American Chemical Society 134 (2012) 11880-11883.

 34. In situ transmission electron microscopy of electrochemical lithiation, delithiation and deformation of individual graphene nanoribbons,
  Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, He Zheng, Akihiro Kushima, Shan Huang, Ting Zhu, Scott X. Mao, Ju Li, Sulin Zhang, Wei Lu, James M. Tour and Jian Yu Huang, Carbon 50 (2012) 3836-3844.

 35. In Situ TEM Experiments of Electrochemical Lithiation and Delithiation of Individual Nanostructures,
  Xiao Hua Liu, Yang Liu, Akihiro Kushima, Sulin Zhang, Ting Zhu, Ju Li and Jian Yu Huang, Advanced Energy Materials 2 (2012) 722-741.

 36. Orientation-Dependent Interfacial Mobility Governs the Anisotropic Swelling in Lithiated Silicon Nanowires,
  Hui Yang, Shan Huang, Xu Huang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xiao Hua Liu, Long-Qing Chen, Jian Yu Huang, Ju Li, Ting Zhu and Sulin Zhang, Nano Letters 12 (2012) 1953-1958.

 37. Highly Active Pt3Pb and Core-Shell Pt3Pb-Pt Electrocatalysts for Formic Acid Oxidation,
  Yijin Kang, Liang Qi, Meng Li, Rosa E. Diaz, Dong Su, Radoslav R. Adzic, Eric Stach, Ju Li and Christopher B. Murray, ACS Nano 6 (2012) 2818-2825.

 38. Leapfrog Cracking and Nanoamorphization of ZnO Nanowires during In Situ Electrochemical Lithiation,
  Akihiro Kushima, Xiao Hua Liu, Guang Zhu, Zhong Lin Wang, Jian Yu Huang and Ju Li, Nano Letters 11 (2011) 4535-4541.

  youku
  youku

 39. Lithiation-Induced Embrittlement of Multiwalled Carbon Nanotubes,
  Yang Liu, He Zheng, Xiao Hua Liu, Shan Huang, Ting Zhu, Jiangwei Wang, Akihiro Kushima, Nicholas S. Hudak, Xu Huang, Sulin Zhang, Scott X. Mao, Xiaofeng Qian, Ju Li, and Jian Yu Huang, ACS Nano 5 (2011) 7245.

 40. Reversible Nanopore Formation in Ge Nanowires during Lithiation-Delithiation Cycling: An In Situ Transmission Electron Microscopy Study,
  Xiao Hua Liu, Shan Huang, S. Tom Picraux, Ju Li, Ting Zhu and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3991-3997.

 41. Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation,
  Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3312-3318.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 42. Lithium fiber growth on the anode in a nanowire lithium ion battery during charging,
  Xiao Hua Liu, Li Zhong, Li Qiang Zhang, Akihiro Kushima, Scott X. Mao, Ju Li, Zhi Zhen Ye, John P. Sullivan and Jian Yu Huang, Applied Physics Letters 98 (2011) 183107.

 43. In Situ Observation of the Electrochemical Lithiation of a Single SnO2 Nanowire Electrode,
  Jian Yu Huang, Li Zhong, Chong Min Wang, John P. Sullivan, Wu Xu, Li Qiang Zhang, Scott X. Mao, Nicholas S. Hudak, Xiao Hua Liu, Arunkumar Subramanian, Hongyou Fan, Liang Qi, Akihiro Kushima and Ju Li, Science 330 (2010) 1515.
  youku

  youku

  News & Views: Building a Better Battery, Yet-Ming Chiang, Science 330 (2010) 1485.

 44. Near-neutrality of oxygen molecule adsorbed on Pt(111) surface,
  Liang Qi, Xiaofeng Qian and Ju Li, Physical Review Letters 101 (2008) 146101.

 45. Coverage dependence and hydroperoxyl-mediated pathway of catalytic water formation on Pt (111) surface,
  Liang Qi, Jianguo Yu and Ju Li, J. Chem. Phys. 125 (2006) 054701.