Batteries, Fuel Cells and Electrochemical Systems

 1. Tri-Metallic Catalyst for Oxygen Evolution Reaction Enables Continuous Operation of Anion Exchange Membrane Electrolyzer at 1A cm-2 for Hundreds of Hours,
  Ali Abdelhafiz, Mona H. Mohammed, Jehad Abed, Dong-Chan Lee, Mengjie Chen, Ahmed S. Helal, Zhichu Ren, Faisal Alamgir, Edward Sargent, Paul A. Kohl, Sameh K. Elsaidi and Ju Li, Advanced Energy Materials (2024) 2303350.

 2. Double Nitrogenation Layer Formed Using Nitric Oxide for Enhancing Li+ Storage Performance, Cycling Stability, and Safety of Si Electrodes,
  Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha, Bharath Umesh, Jagabandhu Patra, Chung-Jen Tseng, Chien-Te Hsieh, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Advanced Science (2024) 2310062.

 3. Electrochemical shock and transverse cracking in solid electrolytes,
  Yin Zhang, Yanhao Dong and Ju Li, Acta Materialia 265 (2024) 119620.

 4. Controllable long-term lithium replenishment for enhancing energy density and cycle life of lithium-ion batteries,
  Ganxiong Liu, Wang Wan, Quan Nie, Can Zhang, Xinlong Chen, Weihuang Lin, Xuezhe Wei, Yunhui Huang, Ju Li and Chao Wang, Energy & Environmental Science 17 (2024) 1163-1174.

 5. Electrochemical Ionic Synapses with Mg2+ as the Working Ion,
  Miranda Schwacke, Pjotrs Žguns, Jesús del Alamo, Ju Li and Bilge Yildiz, Advanced Electronic Materials (2024) 2300577.

 6. Acetamide-Caprolactam Deep Eutectic Solvent-Based Electrolyte for Stable Zn-Metal Batteries,
  Shihe Wang, Ganxiong Liu, Wang Wan, Xueyang Li, Ju Li and Chao Wang, Advanced Materials (2023) 2306546.

 7. A carbon-efficient bicarbonate electrolyzer,
  Zhen Zhang, Dawei Xi, Zhichu Ren and Ju Li, Cell Reports Physical Science 4 (2023) 101662.

  Engineers develop an efficient process to make fuel from carbon dioxide -- The approach directly converts the greenhouse gas into formate, a solid fuel that can be stored indefinitely and could be used to heat homes or power industries. by David L. Chandler | MIT News Office.

 8. Oxygen redox and instability in energy ceramics,
  Yanhao Dong and Ju Li, Cell Reports Physical Science 4 (2023) 101460.

 9. A large-area lithium metal-carbon nanotube film for precise contact prelithiation in lithium-ion batteries,
  Chao Wang, Fangzhou Yang, Wang Wan, Shihe Wang, Yongyi Zhang, Yunhui Huang and Ju Li, Energy & Environmental Science 16 (2023) 4660-4669.

 10. One dimensional wormhole corrosion in metals,
  Yang Yang, Weiyue Zhou, Sheng Yin, Sarah Y. Wang, Qin Yu, Matthew J. Olszta, Ya-Qian Zhang, Steven E. Zeltmann, Mingda Li, Miaomiao Jin, Daniel K. Schreiber, Jim Ciston, M. C. Scott, John R. Scully, Robert O. Ritchie, Mark Asta, Ju Li, Michael P. Short and Andrew M. Minor, Nature Communications 14 (2023) 988.

 11. Earth-Abundant Na-Mg-Fe-Mn-O Cathode with Reversible Hybrid Anionic and Cationic Redox,
  Yaoshen Niu, Zilin Hu, Bo Zhang, Dongdong Xiao, Huican Mao, Lin Zhou, Feixiang Ding, Yuan Liu, Yang Yang, Juping Xu, Wen Yin, Nian Zhang, Zhiwei Li, Xiqian Yu, Hao Hu, Yaxiang Lu, Xiaohui Rong, Ju Li and Yong-Sheng Hu Advanced Energy Materials (2023) 2300746.

 12. Improving Proton Conductivity by Navigating Proton Trapping in High Scandium-Doped Barium Zirconate Electrolytes,
  Clarita Y. Regalado Vera, Hanping Ding, Jagoda Urban-Klaehn, Meng Li, Zeyu Zhao, Frederick Stewart, Hanchen Tian, Xingbo Liu, Yanhao Dong, Ju Li, Meng Zhou, Hongmei Luo and Dong Ding, Chemistry of Materials 35 (2023) 5341-5352.

 13. Oxide Cathodes: Functions, Instabilities, Self Healing, and Degradation Mitigations,
  Yanhao Dong and Ju Li, Chemical Reviews 123 (2023) 811-833.

 14. Self-Discharge Behavior of Graphitic Cathodes for Rechargeable Aluminum Batteries,
  Chi Li, Yi-Xiu Chen, Jagabandhu Patra, Shi-Xian Lu, Chien-Te Hsieh, Chun-Chen Yang, Quan-Feng Dong, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials (2023) 2305511.

 15. Mechanochemical upcycling of spent LiCoO2 to new LiNi0.80Co0.15Al0.05O2 battery: An atom economy strategy,
  Jiadong Yu, Ju Li, Shang Zhang, Fan Wei, Yanjun Liu and Jinhui Li, PNAS 120 (2023) e2217698120.

 16. N-Containing Carbon-Coated beta-Si3N4 Enhances Si Anodes for High-Performance Li-Ion Batteries,
  Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha, Bharath Umesh, Purna Chandra Rath, Le Thi Thu Trang, Ju-Chao Wei, Yu-Chun Chuang, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Advanced Science (2023) 2301218.

 17. Pulsed Light Synthesis of High Entropy Nanocatalysts with Enhanced Catalytic Activity and Prolonged Stability for Oxygen Evolution Reaction,
  Ali Abdelhafiz, A. N. M. Tanvir, Minxiang Zeng, Baoming Wang, Zhichu Ren, Avetik R. Harutyunyan, Yanliang Zhang and Ju Li, Advanced Science (2023) 2300426.

 18. Secondary-Phase-Induced Charge-Discharge Performance Enhancement of Co-Free High Entropy Spinel Oxide Electrodes for Li-Ion Batteries,
  Thi Xuyen Nguyen, Jagabandhu Patra, Chia-Chien Tsai, Wen-Ye Xuan, Hsin-Yi Tiffany Chen, Matthew S. Dyer, Oliver Clemens, Ju Li, Subhasish Basu Majumder, Jeng-Kuei Chang and Jyh-Ming Ting, Advanced Functional Materials (2023) 2300509.

 19. Eutectic salt-assisted planetary centrifugal deagglomeration for single-crystalline cathode synthesis,
  Moonsu Yoon, Yanhao Dong, Yimeng Huang, Baoming Wang, Junghwa Kim, Jin-Sung Park, Jaeseong Hwang, Jaehyun Park, Seok Ju Kang, Jaephil Cho and Ju Li, Nature Energy 8 (2023) 10.1038/s41560-023-01233-8.

 20. Ultra-Thin Lithium Silicide Interlayer for Solid-State Lithium-Metal Batteries,
  Jaekyung Sung, So Yeon Kim, Avetik Harutyunyan, Maedeh Amirmaleki, Yoonkwang Lee, Yeonguk Son and Ju Li, Advanced Materials (2023) 2210835.

 21. Multiphase Polarization in Ion-Intercalation Nanofilms: General Theory Including Various Surface Effects and Memory Applications,
  Huanhuan Tian, Ju Li and Martin Z. Bazant, Advanced Functional Materials (2023) 2213621.

 22. Electrochemical Ionic Synapses: Progress and Perspectives,
  Mantao Huang, Miranda Schwacke, Murat Onen, Jesús del Alamo, Ju Li and Bilge Yildiz, Advanced Materials (2023) 2205169.

 23. Chloride electrolyte enabled practical zinc metal battery with a near-unity Coulombic efficiency,
  Heng Jiang, Longteng Tang, Yanke Fu, Shitong Wang, Sean K. Sandstrom, Alexis M. Scida, Guoxing Li, David Hoang, Jessica J. Hong, Nan-Chieh Chiu, Kyriakos C. Stylianou, William F. Stickle, Donghai Wang, Ju Li, P. Alex Greaney, Chong Fang and Xiulei Ji, Nature Sustainability (2023) 10.1038/s41893-023-01092-x.

 24. Pre-zeolite framework super-MIEC anodes for high-rate lithium-ion batteries,
  Shitong Wang, Lijiang Zhao, Yanhao Dong, He Zhu, Yang Yang, Haowei Xu, Baoming Wang, Yakun Yuan, Yang Ren, Xiaojing Huang, Wei Quan, Yutong Li, Yimeng Huang, Charles M. Settens, Qi He, Yongwen Sun, Hua Wang, Zunqiu Xiao, Wenjun Liu, Xianghui Xiao, Riqiang Fu, Qiang Li, Yong S. Chu, Zhongtai Zhang, Qi Liu, Andrew M. Minor, Junying Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Energy & Environmental Science 16 (2023) 241-251.

 25. Surface engineering to prevent oxygen evolution of high-voltage cathodes,
  Fuqiang Huang and Ju Li, Nature Energy 8 (2023) 121-122.

 26. Stalling oxygen evolution in high-voltage cathodes by lanthurization,
  Mingzhi Cai, Yanhao Dong, Miao Xie, Wujie Dong, Chenlong Dong, Peng Dai, Hui Zhang, Xin Wang, Xuzhou Sun, Shaoning Zhang, Moonsu Yoon, Haowei Xu, Yunsong Ge, Ju Li and Fuqiang Huang, Nature Energy 8 (2023) 159-168.

 27. Tension-Induced Cavitation in Li-Metal Stripping,
  Chunyang Wang, Ruoqian Lin, Yubin He, Peichao Zou, Kim Kisslinger, Qi He, Ju Li and Huolin L. Xin, Advanced Materials 35 (2023) 2209091.

 28. Effects of Elemental Modulation on Phase Purity and Electrochemical Properties of Co-free High-Entropy Spinel Oxide Anodes for Lithium-Ion Batteries,
  Jagabandhu Patra, Thi Xuyen Nguyen, Chia-Chien Tsai, Oliver Clemens, Ju Li, Pratibha Pal, Weng Kent Chan, Chih-Heng Lee, Hsin-Yi Tiffany Chen, Jyh-Ming Ting, and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials 32 (2022) 2110992.

 29. Electrochemical pumping: An alternative solution for hydrogen embrittlement,
  Jinwoo Kim, Xiahui Yao, Decheng Kong, Ju Li, Bilge Yildiz and C. Cem Tasan, Applied Materials Today 29 (2022) 101627.

 30. Key Challenges for Grid-Scale Lithium-Ion Battery Energy Storage,
  Yimeng Huang and Ju Li, Advanced Energy Materials (2022) 2202197.

 31. Stretchable separator/current collector composite for superior battery safety,
  Zhikang Liu, Yanhao Dong, Xiaoqun Qi, Ru Wang, Zhenglu Zhu, Chao Yan, Xinpeng Jiao, Sipei Li, Long Qie, Ju Li and Yunhui Huang, Energy & Environmental Science 15 (2022) 5313-5323.

 32. Stabilizing lithium plating in polymer electrolytes by concentration-polarization-induced phase transformation,
  Qian Cheng, Tianwei Jin, Yupeng Miao, Zhe Liu, James Borovilas, Hanrui Zhang, Shuwei Liu, So-Yeon Kim, Ruiwen Zhang, Haozhen Wang, Xi Chen, Long-Qing Chen, Ju Li, Wei Min, Yuan Yang, Joule 6 (2022) 2372-2389.

 33. Fabrication of liquid cell for in situ transmission electron microscopy of electrochemical processes,
  Ruijie Yang, Liang Mei, Yingying Fan, Qingyong Zhang, Hong-Gang Liao, Juan Yang, Ju Li and Zhiyuan Zeng, Nature Protocols (2022) 10.1038/s41596-022-00762-y.

 34. A Call to Action for Recycling and Waste Management Across the Alternative Energy Supply Chain,
  Rachel A. Meidl, Michelle Michot Foss and Ju Li, Rice University's Baker Institute for Public Policy REPORT (2022) 03.02.22.

 35. Controlling Interfacial Structural Evolution in Aqueous Electrolyte via Anti-Electrolytic Zwitterionic Waterproofing,
  Zheng Bo, Meiqi Zhou, Shiyuan Zhou, Yajing Song, Zhu Liu, Honggang Liao, Huachao Yang, Jianhua Yan, Kefa Cen, Xiulin Fan, Qian Yu, Kostya (Ken) Ostrikov and Ju Li, Advanced Functional Materials 32 (2022) 2207140.

 36. Dynamics of PSG-Based Nanosecond Protonic Programmable Resistors for Analog Deep Learning ,
  M. Onen, J. Li, B. Yildiz, and J. A. del Alamo, International Electron Devices Meeting IEDM 125 (2022) 10.1109/IEDM45625.2022.10019365.

 37. Nanosecond protonic programmable resistors for analog deep learning,
  Murat Onen, Nicolas Emond, Baoming Wang, Difei Zhang, Frances M. Ross, Ju Li, Bilge Yildiz and Jesus A. del Alamo, Science 377 (2022) 539-543.
  New hardware offers faster computation for artificial intelligence, with much less energy by Adam Zewe | MIT News Office.

 38. Carbothermal Shock Synthesis of High Entropy Oxide Catalysts: Dynamic Structural and Chemical Reconstruction Boosting the Catalytic Activity and Stability toward Oxygen Evolution Reaction,
  Ali Abdelhafiz, Baoming Wang, Avetik R. Harutyunyan and Ju Li, Advanced Energy Materials 12 (2022) 2200742.

 39. Transverse and Longitudinal Degradations in Ceramic Solid Electrolytes,
  Yanhao Dong, I-Wei Chen and Ju Li, Chemistry of Materials 34 (2022) 5749-5765.

 40. An Unbalanced Battle in Excellence: Revealing Effect of Ni/Co Occupancy on Water Splitting and Oxygen Reduction Reactions in Triple-Conducting Oxides for Protonic Ceramic Electrochemical Cells,
  Wei Tang, Hanping Ding, Wenjuan Bian, Clarita Y. Regalado Vera, Joshua Y. Gomez, Yanhao Dong, Ju Li, Wei Wu, WeiWei Fan, Meng Zhou, Colin Gore, Bryan M. Blackburn, Hongmei Luo and Dong Ding, Small (2022) 2201953.

 41. Anodic Shock-Triggered Exsolution of Metal Nanoparticles from Perovskite Oxide,
  Weiwei Fan, Baoming Wang, Rui Gao, Georgios Dimitrakopoulos, Jiayue Wang, Xianghui Xiao, Lu Ma, Kai Wu, Bilge Yildiz and Ju Li, Journal of the American Chemical Society (2022) 111.

 42. Charge-Discharge Mechanism of High-Entropy Co-Free Spinel Oxide Toward Li+ Storage Examined Using Operando Quick-Scanning X-Ray Absorption Spectroscopy,
  Xu-Feng Luo, Jagabandhu Patra, Wei-Tsung Chuang, Thi Xuyen Nguyen, Jyh-Ming Ting, Ju Li, Chih-Wen Pao and Jeng-Kuei Chang, Advanced Science 9 (2022) 2201219.

 43. In situ TEM visualization of LiF nanosheet formation on the cathode-electrolyte interphase (CEI) in liquid-electrolyte lithium-ion batteries,
  Qingyong Zhang, Jiale Ma, Liang Mei, Jun Liu, Zhenyu Li, Ju Li and Zhiyuan Zeng, Matter 5 (2022) 1235.

 44. Intelligent disassembly of electric-vehicle batteries: a forward-looking overview,
  Kai Meng, Guiyin Xu, Xianghui Peng, Kamal Youcef-Toumi and Ju Li, Resources, Conservation and Recycling 182 (2022) 106207.

 45. Acid-in-Clay Electrolyte for Wide-Temperature-Range and Long-Cycle Proton Batteries,
  Shitong Wang, Heng Jiang, Yanhao Dong, David Clarkson, He Zhu, Charles M. Settens, Yang Ren, Thanh Nguyen, Fei Han, Weiwei Fan, So Yeon Kim, Jianan Zhang, Weijiang Xue, Sean K. Sandstrom, Guiyin Xu, Emre Tekoglu, Mingda Li, Sili Deng, Qi Liu, Steven G. Greenbaum, Xiulei Ji, Tao Gao and Ju Li, Advanced Materials (2022) 2202063.

 46. Battery degradation prediction against uncertain future conditions with recurrent neural network enabled deep learning,
  Jiahuan Lu, Rui Xiong, Jinpeng Tian, Chenxu Wang, Chia-Wei Hsu, Nien-Ti Tsou, Fengchun Sun and Ju Li, Energy Storage Materials 50 (2022) 139-151.

 47. Revitalizing interface in protonic ceramic cells by acid etch,
  Wenjuan Bian, Wei Wu, Baoming Wang, Wei Tang, Meng Zhou, Congrui Jin, Hanping Ding, Weiwei Fan, Yanhao Dong, Ju Li and Dong Ding, Nature 604 (2022) 479–485.

  Using excess heat to improve electrolyzers and fuel cells by Matthew Hutson | MIT News Office.

 48. Enhanced mobility of cations and anions in the redox state: The polaronium mechanism,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ana Alvarez, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 232 (2022) 117941.

 49. Charging sustainable batteries,
  Christian Bauer, Simon Burkhardt, Neil P. Dasgupta, Linda Ager-Wick Ellingsen, Linda L. Gaines, Han Hao, Roland Hischier, Liangbing Hu, Yunhui Huang, Jürgen Janek, Chengdu Liang, Hong Li, Ju Li, Yangxing Li, Yi-Chun Lu, Wei Luo, Linda F. Nazar, Elsa A. Olivetti, Jens F. Peters, Jennifer L. M. Rupp, Marcel Weil, Jay F. Whitacre and Shengming Xu, Nature Sustainability 5 (2022) 176-178.

 50. Synthesizing Functional Ceramic Powders for Solid Oxide Cells in Minutes through Thermal Shock,
  Weiwei Fan, Zhichu Ren, Zhu Sun, Xiahui Yao, Bilge Yildiz and Ju Li, ACS Energy Letters 7 (2022) 1223-1229.

 51. Cryo-Electron Tomography of Highly Deformable and Adherent Solid-Electrolyte Interphase Exoskeleton in Li-Metal Batteries with Ether-Based Electrolyte,
  Bing Han, Xiangyan Li, Qi Wang, Yucheng Zou, Guiyin Xu, Yifeng Cheng, Zhen Zhang, Yusheng Zhao, Yonghong Deng, Ju Li and Meng Gu, Advanced Materials 34 (2022) 2108252.
  .mp4 .mp4
  .mp4

 52. Deep neural network battery life and voltage prediction by using data of one cycle only,
  Chia-Wei Hsu, Rui Xiong, Nan-Yow Chen, Ju Li and Nien-Ti Tsou, Applied Energy 306 (2021) 118134.

 53. Porous Mixed Ionic Electronic Conductor Interlayers for Solid-State Batteries,
  So Yeon Kim and Ju Li, Energy Material Advances (2021) 1519569.

 54. Thermally drawn rechargeable battery fiber enables pervasive power,
  Tural Khudiyev, Benjamin Grena, Gabriel Loke, Chong Hou, Hyeonji Jang, Jinhyuk Lee, Grace H. Noel, Juliette Alain, John Joannopoulos, Kang Xu, Ju Li, Yoel Fink and Jung Tae Lee, Materials Today (2021) 10.1016/j.mattod.2021.11.020
  the world's longest flexible fiber battery - the rechargeable battery can be woven and washed, and could provide power for fiber-based electronic devices and sensors by David L. Chandler | MIT News Office.

 55. Stabilizing electrode–electrolyte interfaces to realize high-voltage Li||LiCoO2 batteries by a sulfonamide-based electrolyte,
  Weijiang Xue, Rui Gao, Zhe Shi, Xianghui Xiao, Wenxu Zhang, Yirui Zhang, Yun Guang Zhu, Iradwikanari Waluyo, Yao Li, Megan R. Hill, Zhi Zhu, Sa Li, Oleg Kuznetsov, Yiman Zhang, Wah-Keat Lee, Adrian Hunt, Avetik Harutyunyan, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson and Ju Li, Energy & Environmental Science 14 (2021) 6030-6040.

 56. Lithium Plating Mechanism, Detection, and Mitigation in Lithium-Ion Batteries,
  Xianke Lin, Kavian Khosravinia, Xiaosong Hu, Ju Li and Wei Lu, Progress in Energy and Combustion Science 7 (2021) 100953.

 57. Electrochemically Engineered, Highly Energy-Efficient Conversion of Ethane to Ethylene and Hydrogen below 550 °C in a Protonic Ceramic Electrochemical Cell,
  Wei Wu, Lu-Cun Wang, Hongqiang Hu, Wenjuan Bian, Joshua Y. Gomez, Christopher J. Orme, Hanping Ding, Yanhao Dong, Ting He, Ju Li and Dong Ding, ACS Catalysis 11 (2021) 12194–12202.

 58. High-voltage lithium-metal battery with three-dimensional mesoporous carbon anode host and ether/carbonate binary electrolyte,
  Egy Adhitama, Purna Chandra Rath, Achmad Prayogi, Jagabandhu Patra, Tai-Chou Lee, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Carbon 184 (2021) 752-763.

 59. Reusable Polyacrylonitrile-Sulfur Extractor of Heavy Metal Ions from Wastewater,
  Peng Li, Haibin Jiang, Ariel Barr, Zhichu Ren, Rui Gao, Hua Wang, Weiwei Fan, Meifang Zhu, Guiyin Xu and Ju Li, Advanced Functional Materials (2021) 2105845.

 60. CMOS-Compatible Protonic Programmable Resistor Based on Phosphosilicate Glass Electrolyte for Analog Deep Learning,
  Murat Onen, Nicolas Emond, Ju Li, Bilge Yildiz and Jesus A. del Alamo, Nano Letters 21 (2021) 6111-6116.

 61. Electrochemically stable lithium-ion and electron insulators (LEIs) for solid-state batteries,
  Kai Pei, So Yeon Kim and Ju Li, Nano Research 15 (2022) 1213–1220.

 62. Uranium In Situ Electrolytic Deposition with a Reusable Functional Graphene-Foam Electrode,
  Chao Wang, Ahmed S. Helal, Ziqiang Wang, Jian Zhou, Xiahui Yao, Zhe Shi, Yang Ren, Jinhyuk Lee, Jeng-Kuei Chang, Bunshi Fugetsu and Ju Li, Advanced Materials (2021) 2102633.

 63. Additive stabilization of SEI on graphite observed using cryo-electron microscopy,
  Bing Han, Yucheng Zou, Guiyin Xu, Shiguang Hu, Yuanyuan Kang, Yunxian Qian, Jing Wu, Xiaomin Ma, Jianquan Yao, Tengteng Li, Zhen Zhang, Hong Meng, Hong Wang, Yonghong Deng, Ju Li and Meng Gu, Energy & Environmental Science 14 (2021) 4882-4889.

 64. Supercritical CO2-Assisted SiOx/Carbon Multi-Layer Coating on Si Anode for Lithium-Ion Batteries,
  Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha, Purna Chandra Rath, Bharath Umesh, Jagabandhu Patra, Chih-Yang Huang, Wen-Wei Wu, Quan-Feng Dong, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials 31 (2021) 2104135.

 65. Dense All-Electrochem-Active Electrodes for All-Solid-State Lithium Batteries,
  Meiying Li, Tao Liu, Zhe Shi, Weijiang Xue, Yong-sheng Hu, Hong Li, Xuejie Huang, Ju Li, Liumin Suo and Liquan Chen, Advanced Materials 33 (2021) 2008723.

 66. Atomic-scale investigation of Lithiation/Delithiation mechanism in High-entropy spinel oxide with superior electrochemical performance,
  Chih-Yang Huang, Chun-Wei Huang, Min-Ci Wu, Jagabandhu Patra, Thi Xuyen Nguyen, Mu-Tung Chang, Oliver Clemens, Jyh-Ming Ting, Ju Li, Jeng-Kuei Chang and Wen-Wei Wu, Chemical Engineering Journal 420 (2021) 129838.

 67. Thermally Aged Li–Mn–O Cathode with Stabilized Hybrid Cation and Anion Redox,
  Sa Li, Xin Sun, Yang Liu, Guang Liu, Weijiang Xue, Iradwikanari Waluyo, Zhi Zhu, Yunguang Zhu, Yanhao Dong, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 21 (2021) 4176.

 68. Self-Perpetuating Carbon Foam Microwave Plasma Conversion of Hydrocarbon Wastes into Useful Fuels and Chemicals,
  Guiyin Xu, Haibin Jiang, Myles Stapelberg, Jiawei Zhou, Mengyang Liu, Qing-Jie Li, Yunteng Cao, Rui Gao, Minggang Cai, Jinliang Qiao, Mitchell S Galanek, Weiwei Fan, Weijiang Xue, Benedetto Marelli, Meifang Zhu and Ju Li Environmental Science & Technology 55 (2021) 6239-6247.

 69. A Robust Flow-Through Platform for Organic Contaminant Removal,
  Long Chen, Akram N. Alshawabkeh, Shayan Hojabri, Meng Sun, Guiyin Xu and Ju Li, Cell Reports Physical Science 2 (2021) 100296.

 70. Switching of metal-oxygen hybridization for selective CO2 electrohydrogenation under mild temperature and pressure,
  Meng Li, Bin Hua, Lu-Cun Wang, Joshua D. Sugar, Wei Wu, Yong Ding, Ju Li and Dong Ding, Nature Catalysis 4 (2021) 274-283.

 71. Determining the Criticality of Li-Excess for Disordered-Rocksalt Li-Ion Battery Cathodes,
  Jinhyuk Lee, Chao Wang, Rahul Malik, Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong-Hwa Seo and Ju Li, Advanced Energy Materials 11 (2021) 2100204

 72. Additive manufacturing for energy: A review,
  Cheng Sun, Yun Wang, Michael D. McMurtrey, Nathan D. Jerred, Frank Liou and Ju Li, Applied Energy 282 (2021) 116041.

 73. Composition manipulation of bis(fluorosulfonyl)imide-based ionic liquid electrolyte for high-voltage graphite//LiNi0.5Mn1.5O4 lithium-ion batteries,
  Purna Chandra Rath, Yi-Wun Wang, Jagabandhu Patra, Bharath Umesh, Ting-Ju Yeh, Shigeto Okada, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Chemical Engineering Journal 415 (2021) 128904.

 74. Air-Stable LixAl Foil as Free-Standing Electrode with Improved Electrochemical Ductility by Shot-Peening Treatment,
  Huimin Fan, Sa Li, Yue Yu, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Functional Materials 31 (2021) 2100978.

 75. Ultra-high-voltage Ni-rich layered cathodes in practical Li metal batteries enabled by a sulfonamide-based electrolyte,
  Weijiang Xue, Mingjun Huang, Yutao Li, Yun Guang Zhu, Rui Gao, Xianghui Xiao, Wenxu Zhang, Sipei Li, Guiyin Xu, Yang Yu, Peng Li, Jeffrey Lopez, Daiwei Yu, Yanhao Dong, Weiwei Fan, Zhe Shi, Rui Xiong, Cheng-Jun Sun, Inhui Hwang, Wah-Keat Lee, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson and Ju Li, Nature Energy 6 (2021) 495–505.

  Design could enable longer lasting, more powerful lithium batteries. by David L. Chandler | MIT News Office.

 76. Poor Stability of Li2CO3 in the Solid Electrolyte Interphase of a Lithium-Metal Anode Revealed by Cryo-Electron Microscopy ,
  Bing Han, Zhen Zhang, Yucheng Zou, Kang Xu, Guiyin Xu, Hong Wang, Hong Meng, Yonghong Deng, Ju Li and Meng Gu, Advanced Materials 33 (2021) 2100404

 77. Efficient polysulfide trapping in lithium–sulfur batteries using ultrathin and flexible BaTiO3/graphene oxide/carbon nanotube layers,
  Jing Wang, Zhe Shi, Yufeng Luo, Datao Wang, Hengcai Wu, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Nanoscale 13 (2021) 6863-6870.

 78. Reactive boride infusion stabilizes Ni-rich cathodes for lithium-ion batteries,
  Moonsu Yoon, Yanhao Dong, Jaeseong Hwang, Jaekyung Sung, Hyungyeon Cha, Kihong Ahn, Yimeng Huang, Seok Ju Kang, Ju Li and Jaephil Cho, Nature Energy 6 (2021) 362-371.

 79. Boosting photocatalytic hydrogen production from water by photothermally induced biphase systems,
  Shaohui Guo, Xuanhua Li, Ju Li and Bingqing Wei, Nature Communications 12 (2021) 1343.

 80. Interplay of Lithium Intercalation and Plating on a Single Graphite Particle,
  Tao Gao, Yu Han, Dimitrios Fraggedakis, Supratim Das, Tingtao Zhou, Che-Ning Yeh, Shengming Xu, William C. Chueh, Ju Li and Martin Z. Bazant, Joule 5 (2021) 1-22.

 81. Coarse-grained reduced MoxTi1-xNb2O7+y anodes for high-rate lithium-ion batteries,
  Lijiang Zhao, Shitong Wang, Yanhao Dong, Wei Quan, Fei Han, Yimeng Huang, Yutong Li, Xinghua Liu, Mingda Li, Zhongtai Zhang, Junying Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Energy Storage Materials 34 (2021) 574-581.

 82. Chemical and structural origin of hole states in yttria-stabilized zirconia,
  Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong Ding, Wei Wu, Xiahui Yao and Ju Li, Acta Materialia 203 (2021) 116487.

 83. A Surface Se-Substituted LiCo[OSe] Cathode with Ultrastable High-Voltage Cycling in Pouch Full-Cells,
  Zhi Zhu, Hua Wang, Yao Li, Rui Gao, Xianghui Xiao, Qipeng Yu, Chao Wang, Iradwikanari Waluyo, Jiaxin Ding, Adrian Hunt and Ju Li, Advanced Materials 32 (2020) 2005182.

 84. Creep-Enabled 3D Solid-State Lithium-Metal Battery,
  Ziqiang Wang, Xiaoyan Li, Yuming Chen, Kai Pei, Yiu-Wing Mai, Sulin Zhang and Ju Li, Chem 6 (2020) 1-15.

 85. Ultrastrong adhesion of fluorinated graphene on a substrate: In situ electrochemical conversion to ionic-covalent bonding at the interface,
  Yu-Yu Sin, Cheng-Chun Huang, Cin-Nan Lin, Jui-Kung Chih, Yu-Ling Hsieh, I-Yu Tsao, Ju Li and Ching-Yuan Su, Carbon 169 (2020) 248-257.

 86. Kinetic Rejuvenation of Li-Rich Li-Ion Battery Cathodes upon Oxygen Redox,
  Jinhyuk Lee, Daiwei Yu, Zhi Zhu, Xiahui Yao, Chao Wang, Yanhao Dong, Rahul Malik and Ju Li, ACS Applied Energy Materials 3 (2020) 7931–7943.

 87. Stabilized Co-Free Li-Rich Oxide Cathode Particles with An Artificial Surface Prereconstruction,
  Zhi Zhu, Rui Gao, Iradwikanari Waluyo, Yanhao Dong, Adrian Hunt, Jinhyuk Lee and Ju Li, Advanced Energy Materials (2020) 2001120.

 88. Manipulation of Nitrogen-Heteroatom Configuration for Enhanced Charge-Storage Performance and Reliability of Nanoporous Carbon Electrodes,
  Sutarsis, Jagabandhu Patra, Ching-Yuan Su, Ju Li, Dominic Bresser, Stefano Passerini and Jeng-Kuei Chang, ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 32797-32805.

 89. Is graphite lithiophobic or lithiophilic?
  Jian Duan, Yuheng Zheng, Wei Luo, Wangyan Wu, Tengrui Wang, Yong Xie, Sa Li, Ju Li and Yunhui Huang, National Science Review 7 (2020) 1208-1217.

 90. Ultrastrong adhesion of fluorinated graphene on a substrate: In situ electrochemical conversion to ionic-covalent bonding at the interface,
  Yu-Yu Sin, Cheng-Chun Huang, Cin-Nan Lin, Jui-Kung Chih, Yu-Ling Hsieh, I-Yu Tsao, Ju Li and Ching-Yuan Su, Carbon 169 (2020) 248-257.

 91. Sacrificial Poly(propylene carbonate) Membrane for Dispersing Nanoparticles and Preparing Artificial Solid Electrolyte Interphase on Li Metal Anode,
  Qipeng Yu, Weicong Mai, Weijiang Xue, Guiyin Xu, Qi Liu, Kun Zeng, Yuanming Liu, Feiyu Kang, Baohua Li and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 27087-27094.

 92. Lithium Manganese Spinel Cathodes for Lithium-Ion Batteries,
  Yimeng Huang, Yanhao Dong, Sa Li, Jinhyuk Lee, Chao Wang, Zhi Zhu, Weijiang Xue, Yao Li and Ju Li, Advanced Energy Materials (2020) 2000997.

 93. Electrospinning-Based Strategies for Battery Materials,
  Xiaoyan Li, Weichen Chen, Qingrong Qian, Haitao Huang, Yuming Chen, Ziqiang Wang, Qinghua Chen, Jing Yang, Ju Li and Yiu-Wing Mai, Advanced Energy Materials (2020) 2000845.

 94. Protonic solid-state electrochemical synapse for physical neural networks,
  Xiahui Yao, Konstantin Klyukin, Wenjie Lu, Murat Onen, Seungchan Ryu, Dongha Kim, Nicolas Emond, Iradwikanari Waluyo, Adrian Hunt, Jesús A. del Alamo, Ju Li and Bilge Yildiz, Nature Communications 11 (2020) 3134.

 95. Surpassing lithium metal rechargeable batteries with self-supporting Li-Sn-Sb foil anode,
  Hui Xu, Sa Li, Xinlong Chen, Can Zhang, Zhuoqun Tang, Huimin Fan, Yue Yu, Wenjian Liu, Na Liang, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 74 (2020) 104815.

 96. Gradient-morph LiCoO2 single crystals with stabilized energy density above 3400 Wh/L,
  Zhi Zhu, Daiwei Yu, Zhe Shi, Rui Gao, Xianghui Xiao, Iradwikanari Waluyo, Mingyuan Ge, Yanhao Dong, Weijiang Xue, Guiyin Xu, Wah-Keat Lee, Adrian Hunt and Ju Li, Energy & Environmental Science 13 (2020) 1865-1878.

 97. Molar-volume asymmetry enabled low-frequency mechanical energy harvesting in electrochemical cells,
  Weijiang Xue, Tianwu Chen, Zhichu Ren, So Yeon Kim, Yuming Chen, Pengcheng Zhang, Sulin Zhang and Ju Li, Applied Energy 273 (2020) 115230.

 98. Toward a Safer Battery Management System: A Critical Review on Diagnosis and Prognosis of Battery Short Circuit,
  Rui Xiong, Suxiao Ma, Hailong Li, Fengchun Sun, Ju Li, iScience 23 (2020) 101010.

 99. Semi-Flooded Sulfur Cathode with Ultralean Absorbed Electrolyte in Li–S Battery,
  Yong Xie, Guoyu Pan, Qiang Jin, Xiaoqun Qi, Tan Wang, Wei Li, Hui Xu, Yuheng Zheng, Sa Li, Long Qie, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Science (2020) 1903168.

 100. Lithium metal electrode protected by stiff and tough self-compacting separator,
  Zhuoqun Tang, Sa Li, Yao Li, Hui Xu, Yue Yu, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 69 (2020) 104399.

 101. Nanocrystalline Li-Al-Mn-Si Foil as Reversible Li Host: Electronic Percolation and Electrochemical Cycling Stability,
  Huimin Fan, Bo Chen, Sa Li, Yue Yu, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 20 (2020) 896-904.

 102. Lithium metal electrode protected by stiff and tough self-compacting separator,
  Zhuoqun Tang, Sa Li, Yao Li, Hui Xu, Yue Yu, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 69 (2020) 104399.

 103. Li metal deposition and stripping in a solid-state battery via Coble creep,
  Yuming Chen, Ziqiang Wang, Xiaoyan Li, Xiahui Yao, Chao Wang, Yutao Li, Weijiang Xue, Daiwei Yu, So Yeon Kim, Fei Yang, Akihiro Kushima, Guoge Zhang, Haitao Huang, Nan Wu, Yiu-Wing Mai, John B. Goodenough and Ju Li, Nature 578 (2020) 251-255.

  .mov .mov
  New electrode design may lead to more powerful batteries. by David L. Chandler | MIT News Office.

 104. Dendrimer-Au Nanoparticle Network Covered Alumina Membrane for Ion Rectification and Enhanced Bioanalysis,
  Chen Wang, Xiao-Ping Zhao, Fei-Fei Liu, Yuming Chen, Xing-Hua Xia and Ju Li, Nano Letters 20 (2020) 1846-1854.

 105. FSI-inspired solvent and "full fluorosulfonyl" electrolyte for 4 V class lithium-metal batteries,
  Weijiang Xue, Zhe Shi, Mingjun Huang, Shuting Feng, Chao Wang, Fei Wang, Jeffrey Lopez, Bo Qiao, Guiyin Xu, Wenxu Zhang, Yanhao Dong, Rui Gao, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson and Ju Li, Energy & Environmental Science 13 (2020) 212-220.

 106. A Novel Moisture-Insensitive and Low-Corrosivity Ionic Liquid Electrolyte for Rechargeable Aluminum Batteries,
  Chi Li, Jagabandhu Patra, Ju Li, Purna Chandra Rath, Ming-Hsien Lin and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials 31 (2020) 1909565.

 107. A low-cost intermediate temperature Fe/Graphite battery for grid-scale energy storage,
  Tao Dai, Lie Yang, Xiaohui Ning, Danli Zhang, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhiwei Shan, Energy Energy Storage Materials 25 (2020) 801-810.

 108. High-performance sodium-ion batteries with a hard carbon anode: transition from the half-cell to full-cell perspective,
  Xinlong Chen, Yuheng Zheng, Wenjian Liu, Can Zhang, Sa Li and Ju Li, Nanoscale 11 (2020) 2196-22205.

 109. Optimal annealing of Al foil anode for prelithiation and full-cell cycling in Li-ion battery: The role of grain boundaries in lithiation/delithiation ductility,
  Yue Yu, Sa Li, Huimin Fan, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 67 (2020) 104274.

 110. Gradient Li-rich oxide cathode particles immunized against oxygen release by a molten salt treatment,
  Zhi Zhu, Daiwei Yu, Yang Yang, Cong Su, Yimeng Huang, Yanhao Dong, Iradwikanari Waluyo, Baoming Wang, Adrian Hunt, Xiahui Yao, Jinhyuk Lee, Weijiang Xue and Ju Li, Nature Energy 4 (2019) 1049-1058.
  .mp4
  news by Ingrid Fadelli, Tech Xplore

 111. Unveiling Nickel Chemistry in Stabilizing High-Voltage Cobalt-Rich Cathodes for Lithium-Ion Batteries,
  Moonsu Yoon, Yanhao Dong, Youngbin Yoo, Seungjun Myeong, Jaeseong Hwang, Junhyeok Kim, Seong-Hyeon Choi, Jaekyung Sung, Seok Ju Kang, Ju Li and Jaephil Cho, Advanced Functional Materials (2019) 1907903

 112. Manipulating Sulfur Mobility Enables Advanced Li-S Batteries,
  Weijiang Xue, Daiwei Yu, Liumin Suo, Chao Wang, Ziqiang Wang, Guiyin Xu, Xianghui Xiao, Mingyuan Ge, Minseong Ko, Yuming Chen, Long Qie, Zhi Zhu, Ahmed S. Helal, Wah-Keat Lee and Ju Li, Matter 1 (2019) 1047-1060.

 113. Sn-Alloy Foil Electrode with Mechanical Prelithiation: Full-Cell Performance up to 200 Cycles,
  Hui Xu, Sa Li, Xinlong Chen, Can Zhang, Wenjian Liu, Huimin Fan, Yue Yu, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Energy Materials (2019) 1902150.

 114. Roll-to-roll prelithiation of Sn foil anode suppresses gassing and enables stable full-cell cycling of lithium ion batteries,
  Hui Xu, Sa Li, Can Zhang, Xinlong Chen, Wenjian Liu, Yuheng Zheng, Yong Xie, Yunhui Huang and Ju Li, Energy & Environmental Science 12 (2019) 2991-3000.

 115. Hybrid electrolyte enables safe and practical 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 batteries,
  Purna Chandra Rath, Chia-Jung Wu, Jagabandhu Patra, Ju Li, Tai-Chou Lee, Ting-Ju Yeh and Jeng Kuei Chang, Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 16516-16525.

 116. Gassing in Sn-Anode Sodium-Ion Batteries and Its Remedy by Metallurgically Prealloying Na,
  Wenjian Liu, Xinlong Chen, Can Zhang, Hui Xu, Xin Sun, Yuheng Zheng, Yue Yu, Sa Li, Yunhui Huang and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 23207-23212.

 117. Low-temperature synthesized Li4Mn5O12-like cathode with hybrid cation- and anion-redox capacities,
  Yang Liu, Guang Liu, Hui Xu, Yuheng Zheng, Yunhui Huang, Sa Li and Ju Li, Chemical Communications 55 (2019) 8118-8121.

 118. Intercalation-conversion hybrid cathodes enabling Li–S full-cell architectures with jointly superior gravimetric and volumetric energy densities,
  Weijiang Xue, Zhe Shi, Liumin Suo, Chao Wang, Ziqiang Wang, Haozhe Wang, Kang Pyo So, Andrea Maurano, Daiwei Yu, Yuming Chen, Long Qie, Zhi Zhu, Guiyin Xu, Jing Kong and Ju Li, Nature Energy 4 (2019) 374–382.


  New approach could boost energy capacity of lithium batteries: “Hybrid” cathodes could provide more power for a given weight and volume. by David L. Chandler | MIT News Office.

 119. Full-Cell Cycling of a Self-Supporting Aluminum Foil Anode with a Phosphate Conversion Coating,
  Mengwen Jiang, Yue Yu, Huimin Fan, Hui Xu, Yuheng Zheng, Yunhui Huang, Sa Li and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 15656-15661.

 120. Superior electrochemical performance of sodium-ion full-cell using poplar wood derived hard carbon anode,
  Yuheng Zheng, Yaxiang Lu, Xingguo Qi, Yuesheng Wang, Linqin Mu, Yunming Li, Qiang Ma, Ju Li and Yong-Sheng Hu, Energy Storage Materials 18 (2019) 269-279.

 121. An ethyl methyl sulfone co-solvent eliminates macroscopic morphological instabilities of lithium metal anode,
  Woochul Shin, Kang Pyo So, William F. Stickle, Cong Su, Jun Lu, Ju Li and Xiulei Ji, Chemical Communications 55 (2019) 3387-3389.

 122. Brownian-snowball-mechanism-induced hierarchical cobalt sulfide for supercapacitors,
  Yucheng Zhao, Zhe Shi, Tianquan Lin, Liumin Suo, Chao Wang, Jing Luo, Zhangshun Ruan, Chang-An Wang and Ju Li, Journal of Power Sources 412 (2019) 321-330.

 123. Moderately concentrated electrolyte improves solid-electrolyte interphase and sodium storage performance of hard carbon,
  Jagabandhu Patra, Hao-Tzu Huang, Weijiang Xue, Chao Wang, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Energy Storage Materials 16 (2019) 146-154.

 124. Interactions between Lithium Growths and Nanoporous Ceramic Separators,
  Peng Bai, Jinzhao Guo, Miao Wang, Akihiro Kushima, Liang Su, Ju Li, Fikile R. Brushett and Martin Z. Bazant, Joule 2 (2018) 2434-2449.

 125. A Water-Soluble NaCMC/NaPAA Binder for Exceptional Improvement of Sodium-Ion Batteries with an SnO2-Ordered Mesoporous Carbon Anode,
  Jagabandhu Patra, Purna Chandra Rath, Chi Li, Hsien-Ming Kao, Fu-Ming Wang, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, ChemSusChem 11 (2018) 3923-3931.

 126. TiO2-Nanocoated Black Phosphorus Electrodes with Improved Electrochemical Performance,
  Yufeng Luo, Hengcai Wu, Liang Liu, Qunqing Li, Kaili Jiang, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces 10 (2018) 36058-36066.

 127. Ultrastretchable carbon nanotube composite electrodes for flexible lithium-ion batteries,
  Yang Yu, Yufeng Luo, Hengcai Wu, Kaili Jiang, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Nanoscale 10 (2018) 19972-19978.

 128. Ultrathin HfO2-modified carbon nanotube films as efficient polysulfide barriers for Li-S batteries,
  Weibang Kong, Datao Wang, Lingjia Yan, Yufeng Luo, Kaili Jiang, Qunqing Li, Li Zhang, Shigang Lu, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Carbon 139 (2018) 896-905.

 129. MnO2 nanoparticles anchored on carbon nanotubes with hybrid supercapacitor-battery behavior for ultrafast lithium storage,
  Datao Wang, Ke Wang, Li Sun, Hengcai Wu, Jing Wang, Yuxing Zhao, Lingjia Yan, Yufeng Luo, Kaili Jiang, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Carbon 139 (2018) 145-155.

 130. Reduced expansion and improved full-cell cycling of a SnOx#C embedded structure for lithium-ion batteries,
  Lie Yang, Liu-Yang Sun, Rong-Rong Zhang, Ya-Wen Xu, Xiao-Hui Ning, Yuan-Bin Qin, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Journal of Materials Chemistry A 6 (2018) 15738-15746.

 131. Fluorophosphates from Solid-State Synthesis and Electrochemical Ion Exchange: NaVPO4F or Na3V2(PO4)2F3?,
  Long Li, Youlong Xu, Xiaofei Sun, Rui Chang, Yuan Zhang, Xiaona Zhang and Ju Li, Advanced Energy Materials (2018) 1801064.

 132. Three-dimensional carbon framework anode improves sodiation–desodiation properties in ionic liquid electrolyte,
  Xu-Feng Luo, Ahmed S. Helal, Chien-Te Hsieh, Ju Li, Jeng-Kuei Chang, Nano Energy 49 (2018) 515-522.

 133. Colloidal synthesis of 1T' phase dominated WS2 towards endurable electrocatalysis,
  Zhengqing Liu, Na Li, Cong Su, Hongyang Zhao, Lingling Xu, Zongyou Yin, Ju Li and Yaping Du, Nano Energy 50 (2018) 176-181.

 134. Developing High-Performance Lithium Metal Anode in Liquid Electrolytes: Challenges and Progress,
  Sa Li, Mengwen Jiang, Yong Xie, Hui Xu, Junyao Jia and Ju Li, Advanced Materials 30 (2018) 1706375.

 135. Fluorine-donating electrolytes enable highly reversible 5V-class Li metal batteries,
  Liumin Suo, Weijiang Xue, Mallory Gobet, Steve G. Greenbaum, Chao Wang, Yuming Chen, Wan-Lu Yang, Yang-Xing Li and Ju Li, PNAS 115 (2018) 1156-1161.

 136. Capacity extended bismuth-antimony cathode for high-performance liquid metal battery,
  Tao Dai, Yue Zhao, Xiao-Hui Ning, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Journal of Power Sources 381 (2018) 38-45.

 137. Carbon nanotubes and manganese oxide hybrid nanostructures as high performance fiber supercapacitors,
  Wei Gong, Bunshi Fugetsu, Zhipeng Wang, Ichiro Sakata, Lei Su, Xueji Zhang, Hironori Ogata, Mingda Li, Chao Wang, Ju Li, Josue Ortiz-Medina, Mauricio Terrones and Morinobu Endo, Communications Chemistry 1 (2018) 16.

 138. Functional Group-Dependent Supercapacitive and Aging Properties of Activated Carbon Electrodes in Organic Electrolyte,
  Cheng-Hsien Yang, Quoc Dat Nguyen, Ting-Hao Chen, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6 (2018) 1208-1214.

 139. Mechanics of electrochemically driven mechanical energy harvesting,
  Tianwu Chen, Hui Yang, Ju Li and Sulin Zhang, Extreme Mechanics Letters 15 (2017) 78-82.

 140. Ad hoc solid electrolyte on acidized carbon nanotube paper improves cycle life of lithium­sulfur batteries,
  Guiyin Xu, Akihiro Kushima, Jiaren Yuan, Hui Dou, Weijiang Xue, Xiaogang Zhang, Xiaohong Yan and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 2544-2551.

  .mov .mov

 141. How Solid-Electrolyte Interphase Forms in Aqueous Electrolytes,
  Liumin Suo, Dahyun Oh, Yuxiao Lin, Zengqing Zhuo, Oleg Borodin, Tao Gao, Fei Wang, Akihiro Kushima, Ziqiang Wang, Ho-Cheol Kim, Yue Qi, Wanli Yang, Feng Pan, Ju Li, Kang Xu and Chunsheng Wang, Journal of the American Chemical Society 139 (2017) 18670-18680.

 142. Gravimetric and volumetric energy densities of lithium-sulfur batteries,
  Weijiang Xue, Lixiao Miao, Long Qie, Chao Wang, Sa Li, Jiulin Wang and Ju Li, Current Opinion in Electrochemistry 6 (2017) 92-99.

 143. Organic Thiocarboxylate Electrodes for a Room-Temperature Sodium-Ion Battery Delivering an Ultrahigh Capacity,
  Hongyang Zhao, Jianwei Wang, Yuheng Zheng, Ju Li, Xiaogang Han, Gang He and Yaping Du, Angewandte Chemie International Edition 56 (2017) 15334-15338.

 144. Lithium titanate hydrates with superfast and stable cycling in lithium ion batteries,
  Shitong Wang, Wei Quan, Zhi Zhu, Yong Yang, Qi Liu, Yang Ren, Xiaoyi Zhang, Rui Xu, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Khalil Amine, Zilong Tang, Jun Lu and Ju Li, Nature Communications 8 (2017) 627.

 145. Nitrogen-Doped Carbon for Sodium-Ion Battery Anode by Self-Etching and Graphitization of Bimetallic MOF-Based Composite,
  Yuming Chen, Xiaoyan Li, Kyusung Park, Wei Lu, Chao Wang, Weijiang Xue, Fei Yang, Jiang Zhou, Liumin Suo, Tianquan Lin, Haitao Huang, Ju Li and John B. Goodenough, Chem 3 (2017) 152-163.

 146. Electrochemomechanical degradation of high-capacity battery electrode materials,
  Sulin Zhang, Kejie Zhao, Ting Zhu and Ju Li, Progress in Materials Science 89 (2017) 479-521.

 147. A high-performance sodium-ion battery enhanced by macadamia shell derived hard carbon anode,
  Yuheng Zheng, Yuesheng Wang, Yaxiang Lu, Yong-Sheng Hu and Ju Li, Nano Energy 39 (2017) 489-498.

 148. A thin multifunctional coating on a separator improves the cyclability and safety of lithium sulfur batteries,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Shitong Wang, Akihiro Kushima, Peng Bai, Kai Liu, Xiaogang Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 6619-6625.

 149. Double-oxide sulfur host for advanced lithium-sulfur batteries,
  Weijiang Xue, Qing-Bo Yan, Guiyin Xu, Liumin Suo, Yuming Chen, Chao Wang, Chang-An Wang and Ju Li, Nano Energy 38 (2017) 12-18.

 150. Low-Temperature Carbon Coating of Nanosized Li1.015Al0.06Mn1.925O4 and High-Density Electrode for High-Power Li-Ion Batteries,
  Min-Joon Lee, Eunsol Lho, Peng Bai, Sujong Chae, Ju Li and Jaephil Cho, Nano Letters 17 (2017) 3744-3751.

 151. Coordination Polymers Derived General Synthesis of Multishelled Mixed Metal-Oxide Particles for Hybrid Supercapacitors,
  Bu Yuan Guan, Akihiro Kushima, Le Yu, Sa Li, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Advanced Materials 29 (2017) 1605902.

  .qt .qt
  .qt

 152. A soft non-porous separator and its effectiveness in stabilizing Li metal anodes cycling at 10 mA cm−2 observed in situ in a capillary cell,
  Kai Liu, Peng Bai, Martin Z. Bazant, Chang-An Wang and Ju Li, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 4300-4307.

  .avi .avi
  .avi .avi

 153. A computational study of yttria-stabilized zirconia: II. Cation diffusion,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 438-450.

 154. A computational study of yttria-stabilized zirconia: I. Using crystal chemistry to search for the ground state on a glassy energy landscape,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 73-84.

 155. Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9%,
  Yang Jin, Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 580-592.

 156. Liquid cell transmission electron microscopy observation of lithium metal growth and dissolution: Root growth, dead lithium and lithium flotsams,
  Akihiro Kushima, Kang Pyo So, Cong Su, Peng Bai, Nariaki Kuriyama, Takanori Maebashi, Yoshiya Fujiwara, Martin Z. Bazant and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 271-279.
  .mov .mov
  .mov .mov
  .mov .mov

 157. Ti3+-free three-phase Li4Ti5O12/TiO2 for high-rate lithium ion batteries: Capacity and conductivity enhancement by phase boundaries,
  Shitong Wang, Yong Yang, Wei Quan, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 294-301.

 158. Conductive graphene oxide-polyacrylic acid (GOPAA) binder for lithium-sulfur battery,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Akihiro Kushima, Xiaogang Zhang, Jin Pan and Ju Li, Nano Energy 31 (2017) 568-574.

 159. A universal cooperative assembly-directed method for coating of mesoporous TiO2 nanoshells with enhanced lithium storage properties,
  Bu Yuan Guan, Le Yu, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Science Advances 2 (2016) e1501554.

 160. Chestnut-like SnO2/C nanocomposites with enhanced lithium ion storage properties,
  Lie Yang, Tao Dai, Yuecun Wang, Degang Xie, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Xiaohui Ning, Nano Energy 30 (2016) 885-891.
  .mp4 .mp4

 161. Transition of lithium growth mechanisms in liquid electrolytes,
  Peng Bai, Ju Li, Fikile R. Brushett and Martin Z. Bazant, Energy & Environmental Science 9 (2016) 3221-3229.

 162. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 163. Anion-redox nanolithia cathodes for Li-ion batteries,
  Zhi Zhu, Akihiro Kushima, Zongyou Yin, Lu Qi, Khalil Amine, Jun Lu and Ju Li, Nature Energy 1 (2016) 16111.

  BATTERIES: Avoiding oxygen, by Laurence J. Hardwick, Nature Energy 1 (2016) News & Views
  New lithium-oxygen battery greatly improves energy efficiency, longevity by David L. Chandler | MIT News Office.

 164. Room temperature stable COx-free H2 production from methanol with magnesium oxide nanophotocatalysts,
  Zhengqing Liu, Zongyou Yin, Casandra Cox, Michel Bosman, Xiaofeng Qian, Na Li, Hongyang Zhao, Yaping Du, Ju Li and Daniel G. Nocera, Science Advances 2 (2016) e1501425.

 165. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 166. Periodic stacking of 2D charged sheets: Self-assembled superlattice of Ni–Al layered double hydroxide (LDH) and reduced graphene oxide,
  Xiang Ge, Changdong Gu, Zongyou Yin, Xiuli Wang, Jiangping Tu and Ju Li, Nano Energy 20 (2016) 185-193.

 167. Electrochemically driven mechanical energy harvesting,
  Sangtae Kim, Soon Ju Choi, Kejie Zhao, Hui Yang, Giorgia Gobbi, Sulin Zhang and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10146.
  IMG_3459.MOV

  Harnessing the energy of small bending motions by David L. Chandler | MIT News Office (pdf).

 168. Charging/Discharging Nanomorphology Asymmetry and Rate-Dependent Capacity Degradation in Li-Oxygen Battery,
  Akihiro Kushima, Tetsuya Koido, Yoshiya Fujiwara, Nariaki Kuriyama, Nobuhiro Kusumi and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 8260-8265.

  si_004.mov
  si_005.mov

 169. Pie-like electrode design for high-energy density lithium-sulfur batteries,
  Zhen Li, Jin Tao Zhang, Yu Ming Chen, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Nature Communications 6 (2015) 8850.

 170. Slurryless Li2S/Reduced Graphene Oxide Cathode Paper for High-Performance Lithium Sulfur Battery,
  Chao Wang, Xusheng Wang, Yuan Yang, Akihiro Kushima, Jitao Chen, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1796-1802.
  si_003.mov
  si_002.mov

 171. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 172. Transitions from Near-Surface to Interior Redox upon Lithiation in Conversion Electrode Materials,
  Kai He, Huolin L. Xin, Kejie Zhao, Xiqian Yu, Dennis Nordlund, Tsu-Chien Weng, Jing Li, Yi Jiang, Christopher A. Cadigan, Ryan M. Richards, Marca M. Doeff, Xiao-Qing Yang, Eric A. Stach, Ju Li, Feng Lin and Dong Su, Nano Letters 15 (2015) 1437-1444.

 173. Scalable synthesis of a sulfur nanosponge cathode for a lithium-sulfur battery with improved cyclability,
  Junjie Niu, Akihiro Kushima, Mingda Li, Ziqiang Wang, Wenbin Li, Chao Wang and Ju Li, Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 19788-19796.

 174. A nanoporous oxide interlayer makes a better Pt catalyst on a metallic substrate: Nanoflowers on a nanotube bed,
  Hongyi Li, Jinshu Wang, Man Liu, Hong Wang, Penglei Su, Junshu Wu and Ju Li, Nano Research 7 (2014) 1007-1017.

 175. In Situ Observation of Random Solid Solution Zone in LiFePO4 Electrode,
  Junjie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Liang Qi, Kai Xiang, Yet-Ming Chiang and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 4005-4010.

  youku
  Top 10 Developments in Li Batteries in 2014 by Chinese media

 176. Nanovoid Formation and Annihilation in Gallium Nanodroplets under Lithiation-Delithiation Cycling,
  Wentao Liang, Liang Hong, Hui Yang, FeiFei Fan, Yang Liu, Hong Li, Ju Li, Jian Yu Huang, Long-Qing Chen, Ting Zhu and Sulin Zhang, Nano Letters 13 (2013) 5212-5217.

 177. Probing the Failure Mechanism of SnO2 Nanowires for Sodium-Ion Batteries,
  Meng Gu, Akihiro Kushima, Yuyan Shao, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Ju Li and Chongmin Wang, Nano Letters 13 (2013) 5203-5211.

 178. In Situ Atomic-Scale Imaging of Phase Boundary Migration in FePO4 Microparticles During Electrochemical Lithiation,
  Yujie Zhu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, Xiaohua Liu, Akihiro Kushima, Yihang Liu, Yunhua Xu, Scott X. Mao, Ju Li, Chunsheng Wang and Jian Yu Huang, Advanced Materials 25 (2013) 5461-5466.
  youku

 179. Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries,
  Shan Huang, Feifei Fan, Ju Li, Sulin Zhang and Ting Zhu, Acta Materialia 61 (2013) 4354-4364.

 180. Quantitative fracture strength and plasticity measurements of lithiated silicon nanowires by in situ TEM tensile experiments,
  Akihiro Kushima, Jian Yu Huang and Ju Li, ACS Nano 6 (2012) 9425-9432.

  youku
  youku
  youku

 181. Ionomigration of Neutral Phases in Ionic Conductors,
  I.-Wei Chen, Seung-Wan Kim, Ju Li, Suk-Joong L. Kang and Fuqiang Huang, Adv. Energy Mater. 2 (2012) 1383-1389.

 182. Adsorbate interactions on surface lead to a flattened Sabatier volcano plot in reduction of oxygen,
  Liang Qi and Ju Li, Journal of Catalysis 295 (2012) 59-69.

 183. In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon,
  Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu and Jian Yu Huang, Nature Nanotechnology 7 (2012) 749-756.

 184. Icosahedral Platinum Alloy Nanocrystals with Enhanced Electrocatalytic Activities,
  Jianbo Wu, Liang Qi, Hongjun You, Adam Gross, Ju Li and Hong Yang, Journal of the American Chemical Society 134 (2012) 11880-11883.

 185. In situ transmission electron microscopy of electrochemical lithiation, delithiation and deformation of individual graphene nanoribbons,
  Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, He Zheng, Akihiro Kushima, Shan Huang, Ting Zhu, Scott X. Mao, Ju Li, Sulin Zhang, Wei Lu, James M. Tour and Jian Yu Huang, Carbon 50 (2012) 3836-3844.

 186. In Situ TEM Experiments of Electrochemical Lithiation and Delithiation of Individual Nanostructures,
  Xiao Hua Liu, Yang Liu, Akihiro Kushima, Sulin Zhang, Ting Zhu, Ju Li and Jian Yu Huang, Advanced Energy Materials 2 (2012) 722-741.

 187. Orientation-Dependent Interfacial Mobility Governs the Anisotropic Swelling in Lithiated Silicon Nanowires,
  Hui Yang, Shan Huang, Xu Huang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xiao Hua Liu, Long-Qing Chen, Jian Yu Huang, Ju Li, Ting Zhu and Sulin Zhang, Nano Letters 12 (2012) 1953-1958.

 188. Highly Active Pt3Pb and Core-Shell Pt3Pb-Pt Electrocatalysts for Formic Acid Oxidation,
  Yijin Kang, Liang Qi, Meng Li, Rosa E. Diaz, Dong Su, Radoslav R. Adzic, Eric Stach, Ju Li and Christopher B. Murray, ACS Nano 6 (2012) 2818-2825.

 189. Leapfrog Cracking and Nanoamorphization of ZnO Nanowires during In Situ Electrochemical Lithiation,
  Akihiro Kushima, Xiao Hua Liu, Guang Zhu, Zhong Lin Wang, Jian Yu Huang and Ju Li, Nano Letters 11 (2011) 4535-4541.

  youku
  youku

 190. Lithiation-Induced Embrittlement of Multiwalled Carbon Nanotubes,
  Yang Liu, He Zheng, Xiao Hua Liu, Shan Huang, Ting Zhu, Jiangwei Wang, Akihiro Kushima, Nicholas S. Hudak, Xu Huang, Sulin Zhang, Scott X. Mao, Xiaofeng Qian, Ju Li, and Jian Yu Huang, ACS Nano 5 (2011) 7245.

 191. Reversible Nanopore Formation in Ge Nanowires during Lithiation-Delithiation Cycling: An In Situ Transmission Electron Microscopy Study,
  Xiao Hua Liu, Shan Huang, S. Tom Picraux, Ju Li, Ting Zhu and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3991-3997.

 192. Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation,
  Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3312-3318.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 193. Lithium fiber growth on the anode in a nanowire lithium ion battery during charging,
  Xiao Hua Liu, Li Zhong, Li Qiang Zhang, Akihiro Kushima, Scott X. Mao, Ju Li, Zhi Zhen Ye, John P. Sullivan and Jian Yu Huang, Applied Physics Letters 98 (2011) 183107.

 194. In Situ Observation of the Electrochemical Lithiation of a Single SnO2 Nanowire Electrode,
  Jian Yu Huang, Li Zhong, Chong Min Wang, John P. Sullivan, Wu Xu, Li Qiang Zhang, Scott X. Mao, Nicholas S. Hudak, Xiao Hua Liu, Arunkumar Subramanian, Hongyou Fan, Liang Qi, Akihiro Kushima and Ju Li, Science 330 (2010) 1515.
  youku

  youku

  News & Views: Building a Better Battery, Yet-Ming Chiang, Science 330 (2010) 1485.

 195. Near-neutrality of oxygen molecule adsorbed on Pt(111) surface,
  Liang Qi, Xiaofeng Qian and Ju Li, Physical Review Letters 101 (2008) 146101.

 196. Coverage dependence and hydroperoxyl-mediated pathway of catalytic water formation on Pt (111) surface,
  Liang Qi, Jianguo Yu and Ju Li, J. Chem. Phys. 125 (2006) 054701.