Batteries, Fuel Cells and Electrochemical Systems

 1. Supercritical CO2-Assisted SiOx/Carbon Multi-Layer Coating on Si Anode for Lithium-Ion Batteries,
  Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha, Purna Chandra Rath, Bharath Umesh, Jagabandhu Patra, Chih-Yang Huang, Wen-Wei Wu, Quan-Feng Dong, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials 31 (2021) 2104135.

 2. Dense All-Electrochem-Active Electrodes for All-Solid-State Lithium Batteries,
  Meiying Li, Tao Liu, Zhe Shi, Weijiang Xue, Yong-sheng Hu, Hong Li, Xuejie Huang, Ju Li, Liumin Suo and Liquan Chen, Advanced Materials 33 (2021) 2008723.

 3. Atomic-scale investigation of Lithiation/Delithiation mechanism in High-entropy spinel oxide with superior electrochemical performance,
  Chih-Yang Huang, Chun-Wei Huang, Min-Ci Wu, Jagabandhu Patra, Thi Xuyen Nguyen, Mu-Tung Chang, Oliver Clemens, Jyh-Ming Ting, Ju Li, Jeng-Kuei Chang and Wen-Wei Wu, Chemical Engineering Journal 420 (2021) 129838.

 4. Thermally Aged Li–Mn–O Cathode with Stabilized Hybrid Cation and Anion Redox,
  Sa Li, Xin Sun, Yang Liu, Guang Liu, Weijiang Xue, Iradwikanari Waluyo, Zhi Zhu, Yunguang Zhu, Yanhao Dong, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 21 (2021) 4176.

 5. Self-Perpetuating Carbon Foam Microwave Plasma Conversion of Hydrocarbon Wastes into Useful Fuels and Chemicals,
  Guiyin Xu, Haibin Jiang, Myles Stapelberg, Jiawei Zhou, Mengyang Liu, Qing-Jie Li, Yunteng Cao, Rui Gao, Minggang Cai, Jinliang Qiao, Mitchell S Galanek, Weiwei Fan, Weijiang Xue, Benedetto Marelli, Meifang Zhu and Ju Li Environmental Science & Technology 55 (2021) 6239-6247.

 6. A Robust Flow-Through Platform for Organic Contaminant Removal,
  Long Chen, Akram N. Alshawabkeh, Shayan Hojabri, Meng Sun, Guiyin Xu and Ju Li, Cell Reports Physical Science 2 (2021) 100296.

 7. Switching of metal-oxygen hybridization for selective CO2 electrohydrogenation under mild temperature and pressure,
  Meng Li, Bin Hua, Lu-Cun Wang, Joshua D. Sugar, Wei Wu, Yong Ding, Ju Li and Dong Ding, Nature Catalysis 4 (2021) 274-283.

 8. Determining the Criticality of Li-Excess for Disordered-Rocksalt Li-Ion Battery Cathodes,
  Jinhyuk Lee, Chao Wang, Rahul Malik, Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong-Hwa Seo and Ju Li, Advanced Energy Materials 11 (2021) 2100204

 9. Additive manufacturing for energy: A review,
  Cheng Sun, Yun Wang, Michael D. McMurtrey, Nathan D. Jerred, Frank Liou and Ju Li, Applied Energy 282 (2021) 116041.

 10. Composition manipulation of bis(fluorosulfonyl)imide-based ionic liquid electrolyte for high-voltage graphite//LiNi0.5Mn1.5O4 lithium-ion batteries,
  Purna Chandra Rath, Yi-Wun Wang, Jagabandhu Patra, Bharath Umesh, Ting-Ju Yeh, Shigeto Okada, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Chemical Engineering Journal 415 (2021) 128904.

 11. Air-Stable LixAl Foil as Free-Standing Electrode with Improved Electrochemical Ductility by Shot-Peening Treatment,
  Huimin Fan, Sa Li, Yue Yu, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Functional Materials 31 (2021) 2100978.

 12. Ultra-high-voltage Ni-rich layered cathodes in practical Li metal batteries enabled by a sulfonamide-based electrolyte,
  Weijiang Xue, Mingjun Huang, Yutao Li, Yun Guang Zhu, Rui Gao, Xianghui Xiao, Wenxu Zhang, Sipei Li, Guiyin Xu, Yang Yu, Peng Li, Jeffrey Lopez, Daiwei Yu, Yanhao Dong, Weiwei Fan, Zhe Shi, Rui Xiong, Cheng-Jun Sun, Inhui Hwang, Wah-Keat Lee, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson and Ju Li, Nature Energy 6 (2021) 495–505.

  Design could enable longer lasting, more powerful lithium batteries. by David L. Chandler | MIT News Office.

 13. Poor Stability of Li2CO3 in the Solid Electrolyte Interphase of a Lithium-Metal Anode Revealed by Cryo-Electron Microscopy ,
  Bing Han, Zhen Zhang, Yucheng Zou, Kang Xu, Guiyin Xu, Hong Wang, Hong Meng, Yonghong Deng, Ju Li and Meng Gu, Advanced Materials 33 (2021) 2100404

 14. Efficient polysulfide trapping in lithium–sulfur batteries using ultrathin and flexible BaTiO3/graphene oxide/carbon nanotube layers,
  Jing Wang, Zhe Shi, Yufeng Luo, Datao Wang, Hengcai Wu, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Nanoscale 13 (2021) 6863-6870.

 15. Reactive boride infusion stabilizes Ni-rich cathodes for lithium-ion batteries,
  Moonsu Yoon, Yanhao Dong, Jaeseong Hwang, Jaekyung Sung, Hyungyeon Cha, Kihong Ahn, Yimeng Huang, Seok Ju Kang, Ju Li and Jaephil Cho, Nature Energy 6 (2021) 362-371.

 16. Boosting photocatalytic hydrogen production from water by photothermally induced biphase systems,
  Shaohui Guo, Xuanhua Li, Ju Li and Bingqing Wei, Nature Communications 12 (2021) 1343.

 17. Interplay of Lithium Intercalation and Plating on a Single Graphite Particle,
  Tao Gao, Yu Han, Dimitrios Fraggedakis, Supratim Das, Tingtao Zhou, Che-Ning Yeh, Shengming Xu, William C. Chueh, Ju Li and Martin Z. Bazant, Joule 5 (2021) 1-22.

 18. Coarse-grained reduced MoxTi1-xNb2O7+y anodes for high-rate lithium-ion batteries,
  Lijiang Zhao, Shitong Wang, Yanhao Dong, Wei Quan, Fei Han, Yimeng Huang, Yutong Li, Xinghua Liu, Mingda Li, Zhongtai Zhang, Junying Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Energy Storage Materials 34 (2021) 574-581.

 19. Chemical and structural origin of hole states in yttria-stabilized zirconia,
  Yanhao Dong, Yimeng Huang, Dong Ding, Wei Wu, Xiahui Yao and Ju Li, Acta Materialia 203 (2021) 116487.

 20. A Surface Se-Substituted LiCo[OSe] Cathode with Ultrastable High-Voltage Cycling in Pouch Full-Cells,
  Zhi Zhu, Hua Wang, Yao Li, Rui Gao, Xianghui Xiao, Qipeng Yu, Chao Wang, Iradwikanari Waluyo, Jiaxin Ding, Adrian Hunt and Ju Li, Advanced Materials 32 (2020) 2005182.

 21. Creep-Enabled 3D Solid-State Lithium-Metal Battery,
  Ziqiang Wang, Xiaoyan Li, Yuming Chen, Kai Pei, Yiu-Wing Mai, Sulin Zhang and Ju Li, Chem 6 (2020) 1-15.

 22. Ultrastrong adhesion of fluorinated graphene on a substrate: In situ electrochemical conversion to ionic-covalent bonding at the interface,
  Yu-Yu Sin, Cheng-Chun Huang, Cin-Nan Lin, Jui-Kung Chih, Yu-Ling Hsieh, I-Yu Tsao, Ju Li and Ching-Yuan Su, Carbon 169 (2020) 248-257.

 23. Kinetic Rejuvenation of Li-Rich Li-Ion Battery Cathodes upon Oxygen Redox,
  Jinhyuk Lee, Daiwei Yu, Zhi Zhu, Xiahui Yao, Chao Wang, Yanhao Dong, Rahul Malik and Ju Li, ACS Applied Energy Materials 3 (2020) 7931–7943.

 24. Stabilized Co-Free Li-Rich Oxide Cathode Particles with An Artificial Surface Prereconstruction,
  Zhi Zhu, Rui Gao, Iradwikanari Waluyo, Yanhao Dong, Adrian Hunt, Jinhyuk Lee and Ju Li, Advanced Energy Materials (2020) 2001120.

 25. Manipulation of Nitrogen-Heteroatom Configuration for Enhanced Charge-Storage Performance and Reliability of Nanoporous Carbon Electrodes,
  Sutarsis, Jagabandhu Patra, Ching-Yuan Su, Ju Li, Dominic Bresser, Stefano Passerini and Jeng-Kuei Chang, ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 32797-32805.

 26. Is graphite lithiophobic or lithiophilic?
  Jian Duan, Yuheng Zheng, Wei Luo, Wangyan Wu, Tengrui Wang, Yong Xie, Sa Li, Ju Li and Yunhui Huang, National Science Review 7 (2020) 1208-1217.

 27. Ultrastrong adhesion of fluorinated graphene on a substrate: In situ electrochemical conversion to ionic-covalent bonding at the interface,
  Yu-Yu Sin, Cheng-Chun Huang, Cin-Nan Lin, Jui-Kung Chih, Yu-Ling Hsieh, I-Yu Tsao, Ju Li and Ching-Yuan Su, Carbon 169 (2020) 248-257.

 28. Sacrificial Poly(propylene carbonate) Membrane for Dispersing Nanoparticles and Preparing Artificial Solid Electrolyte Interphase on Li Metal Anode,
  Qipeng Yu, Weicong Mai, Weijiang Xue, Guiyin Xu, Qi Liu, Kun Zeng, Yuanming Liu, Feiyu Kang, Baohua Li and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 27087-27094.

 29. Lithium Manganese Spinel Cathodes for Lithium-Ion Batteries,
  Yimeng Huang, Yanhao Dong, Sa Li, Jinhyuk Lee, Chao Wang, Zhi Zhu, Weijiang Xue, Yao Li and Ju Li, Advanced Energy Materials (2020) 2000997.

 30. Electrospinning-Based Strategies for Battery Materials,
  Xiaoyan Li, Weichen Chen, Qingrong Qian, Haitao Huang, Yuming Chen, Ziqiang Wang, Qinghua Chen, Jing Yang, Ju Li and Yiu-Wing Mai, Advanced Energy Materials (2020) 2000845.

 31. Protonic solid-state electrochemical synapse for physical neural networks,
  Xiahui Yao, Konstantin Klyukin, Wenjie Lu, Murat Onen, Seungchan Ryu, Dongha Kim, Nicolas Emond, Iradwikanari Waluyo, Adrian Hunt, Jesús A. del Alamo, Ju Li and Bilge Yildiz, Nature Communications 11 (2020) 3134.

 32. Surpassing lithium metal rechargeable batteries with self-supporting Li-Sn-Sb foil anode,
  Hui Xu, Sa Li, Xinlong Chen, Can Zhang, Zhuoqun Tang, Huimin Fan, Yue Yu, Wenjian Liu, Na Liang, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 74 (2020) 104815.

 33. Gradient-morph LiCoO2 single crystals with stabilized energy density above 3400 Wh/L,
  Zhi Zhu, Daiwei Yu, Zhe Shi, Rui Gao, Xianghui Xiao, Iradwikanari Waluyo, Mingyuan Ge, Yanhao Dong, Weijiang Xue, Guiyin Xu, Wah-Keat Lee, Adrian Hunt and Ju Li, Energy & Environmental Science 13 (2020) 1865-1878.

 34. Molar-volume asymmetry enabled low-frequency mechanical energy harvesting in electrochemical cells,
  Weijiang Xue, Tianwu Chen, Zhichu Ren, So Yeon Kim, Yuming Chen, Pengcheng Zhang, Sulin Zhang and Ju Li, Applied Energy 273 (2020) 115230.

 35. Toward a Safer Battery Management System: A Critical Review on Diagnosis and Prognosis of Battery Short Circuit,
  Rui Xiong, Suxiao Ma, Hailong Li, Fengchun Sun, Ju Li, iScience 23 (2020) 101010.

 36. Semi-Flooded Sulfur Cathode with Ultralean Absorbed Electrolyte in Li–S Battery,
  Yong Xie, Guoyu Pan, Qiang Jin, Xiaoqun Qi, Tan Wang, Wei Li, Hui Xu, Yuheng Zheng, Sa Li, Long Qie, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Science (2020) 1903168.

 37. Lithium metal electrode protected by stiff and tough self-compacting separator,
  Zhuoqun Tang, Sa Li, Yao Li, Hui Xu, Yue Yu, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 69 (2020) 104399.

 38. Nanocrystalline Li-Al-Mn-Si Foil as Reversible Li Host: Electronic Percolation and Electrochemical Cycling Stability,
  Huimin Fan, Bo Chen, Sa Li, Yue Yu, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 20 (2020) 896-904.

 39. Lithium metal electrode protected by stiff and tough self-compacting separator,
  Zhuoqun Tang, Sa Li, Yao Li, Hui Xu, Yue Yu, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 69 (2020) 104399.

 40. Li metal deposition and stripping in a solid-state battery via Coble creep,
  Yuming Chen, Ziqiang Wang, Xiaoyan Li, Xiahui Yao, Chao Wang, Yutao Li, Weijiang Xue, Daiwei Yu, So Yeon Kim, Fei Yang, Akihiro Kushima, Guoge Zhang, Haitao Huang, Nan Wu, Yiu-Wing Mai, John B. Goodenough and Ju Li, Nature 578 (2020) 251-255.

  .mov .mov
  New electrode design may lead to more powerful batteries. by David L. Chandler | MIT News Office.

 41. Dendrimer-Au Nanoparticle Network Covered Alumina Membrane for Ion Rectification and Enhanced Bioanalysis,
  Chen Wang, Xiao-Ping Zhao, Fei-Fei Liu, Yuming Chen, Xing-Hua Xia and Ju Li, Nano Letters 20 (2020) 1846-1854.

 42. FSI-inspired solvent and "full fluorosulfonyl" electrolyte for 4 V class lithium-metal batteries,
  Weijiang Xue, Zhe Shi, Mingjun Huang, Shuting Feng, Chao Wang, Fei Wang, Jeffrey Lopez, Bo Qiao, Guiyin Xu, Wenxu Zhang, Yanhao Dong, Rui Gao, Yang Shao-Horn, Jeremiah A. Johnson and Ju Li, Energy & Environmental Science 13 (2020) 212-220.

 43. A Novel Moisture-Insensitive and Low-Corrosivity Ionic Liquid Electrolyte for Rechargeable Aluminum Batteries,
  Chi Li, Jagabandhu Patra, Ju Li, Purna Chandra Rath, Ming-Hsien Lin and Jeng-Kuei Chang, Advanced Functional Materials 31 (2020) 1909565.

 44. A low-cost intermediate temperature Fe/Graphite battery for grid-scale energy storage,
  Tao Dai, Lie Yang, Xiaohui Ning, Danli Zhang, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhiwei Shan, Energy Energy Storage Materials 25 (2020) 801-810.

 45. High-performance sodium-ion batteries with a hard carbon anode: transition from the half-cell to full-cell perspective,
  Xinlong Chen, Yuheng Zheng, Wenjian Liu, Can Zhang, Sa Li and Ju Li, Nanoscale 11 (2020) 2196-22205.

 46. Optimal annealing of Al foil anode for prelithiation and full-cell cycling in Li-ion battery: The role of grain boundaries in lithiation/delithiation ductility,
  Yue Yu, Sa Li, Huimin Fan, Hui Xu, Mengwen Jiang, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Energy 67 (2020) 104274.

 47. Gradient Li-rich oxide cathode particles immunized against oxygen release by a molten salt treatment,
  Zhi Zhu, Daiwei Yu, Yang Yang, Cong Su, Yimeng Huang, Yanhao Dong, Iradwikanari Waluyo, Baoming Wang, Adrian Hunt, Xiahui Yao, Jinhyuk Lee, Weijiang Xue and Ju Li, Nature Energy 4 (2019) 1049-1058.
  .mp4
  news by Ingrid Fadelli, Tech Xplore

 48. Unveiling Nickel Chemistry in Stabilizing High-Voltage Cobalt-Rich Cathodes for Lithium-Ion Batteries,
  Moonsu Yoon, Yanhao Dong, Youngbin Yoo, Seungjun Myeong, Jaeseong Hwang, Junhyeok Kim, Seong-Hyeon Choi, Jaekyung Sung, Seok Ju Kang, Ju Li and Jaephil Cho, Advanced Functional Materials (2019) 1907903

 49. Manipulating Sulfur Mobility Enables Advanced Li-S Batteries,
  Weijiang Xue, Daiwei Yu, Liumin Suo, Chao Wang, Ziqiang Wang, Guiyin Xu, Xianghui Xiao, Mingyuan Ge, Minseong Ko, Yuming Chen, Long Qie, Zhi Zhu, Ahmed S. Helal, Wah-Keat Lee and Ju Li, Matter 1 (2019) 1047-1060.

 50. Sn-Alloy Foil Electrode with Mechanical Prelithiation: Full-Cell Performance up to 200 Cycles,
  Hui Xu, Sa Li, Xinlong Chen, Can Zhang, Wenjian Liu, Huimin Fan, Yue Yu, Yunhui Huang and Ju Li, Advanced Energy Materials (2019) 1902150.

 51. Roll-to-roll prelithiation of Sn foil anode suppresses gassing and enables stable full-cell cycling of lithium ion batteries,
  Hui Xu, Sa Li, Can Zhang, Xinlong Chen, Wenjian Liu, Yuheng Zheng, Yong Xie, Yunhui Huang and Ju Li, Energy & Environmental Science 12 (2019) 2991-3000.

 52. Hybrid electrolyte enables safe and practical 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 batteries,
  Purna Chandra Rath, Chia-Jung Wu, Jagabandhu Patra, Ju Li, Tai-Chou Lee, Ting-Ju Yeh and Jeng Kuei Chang, Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 16516-16525.

 53. Gassing in Sn-Anode Sodium-Ion Batteries and Its Remedy by Metallurgically Prealloying Na,
  Wenjian Liu, Xinlong Chen, Can Zhang, Hui Xu, Xin Sun, Yuheng Zheng, Yue Yu, Sa Li, Yunhui Huang and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 23207-23212.

 54. Low-temperature synthesized Li4Mn5O12-like cathode with hybrid cation- and anion-redox capacities,
  Yang Liu, Guang Liu, Hui Xu, Yuheng Zheng, Yunhui Huang, Sa Li and Ju Li, Chemical Communications 55 (2019) 8118-8121.

 55. Intercalation-conversion hybrid cathodes enabling Li–S full-cell architectures with jointly superior gravimetric and volumetric energy densities,
  Weijiang Xue, Zhe Shi, Liumin Suo, Chao Wang, Ziqiang Wang, Haozhe Wang, Kang Pyo So, Andrea Maurano, Daiwei Yu, Yuming Chen, Long Qie, Zhi Zhu, Guiyin Xu, Jing Kong and Ju Li, Nature Energy 4 (2019) 374–382.


  New approach could boost energy capacity of lithium batteries: “Hybrid” cathodes could provide more power for a given weight and volume. by David L. Chandler | MIT News Office.

 56. Full-Cell Cycling of a Self-Supporting Aluminum Foil Anode with a Phosphate Conversion Coating,
  Mengwen Jiang, Yue Yu, Huimin Fan, Hui Xu, Yuheng Zheng, Yunhui Huang, Sa Li and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 15656-15661.

 57. Superior electrochemical performance of sodium-ion full-cell using poplar wood derived hard carbon anode,
  Yuheng Zheng, Yaxiang Lu, Xingguo Qi, Yuesheng Wang, Linqin Mu, Yunming Li, Qiang Ma, Ju Li and Yong-Sheng Hu, Energy Storage Materials 18 (2019) 269-279.

 58. An ethyl methyl sulfone co-solvent eliminates macroscopic morphological instabilities of lithium metal anode,
  Woochul Shin, Kang Pyo So, William F. Stickle, Cong Su, Jun Lu, Ju Li and Xiulei Ji, Chemical Communications 55 (2019) 3387-3389.

 59. Brownian-snowball-mechanism-induced hierarchical cobalt sulfide for supercapacitors,
  Yucheng Zhao, Zhe Shi, Tianquan Lin, Liumin Suo, Chao Wang, Jing Luo, Zhangshun Ruan, Chang-An Wang and Ju Li, Journal of Power Sources 412 (2019) 321-330.

 60. Moderately concentrated electrolyte improves solid-electrolyte interphase and sodium storage performance of hard carbon,
  Jagabandhu Patra, Hao-Tzu Huang, Weijiang Xue, Chao Wang, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Energy Storage Materials 16 (2019) 146-154.

 61. Interactions between Lithium Growths and Nanoporous Ceramic Separators,
  Peng Bai, Jinzhao Guo, Miao Wang, Akihiro Kushima, Liang Su, Ju Li, Fikile R. Brushett and Martin Z. Bazant, Joule 2 (2018) 2434-2449.

 62. A Water-Soluble NaCMC/NaPAA Binder for Exceptional Improvement of Sodium-Ion Batteries with an SnO2-Ordered Mesoporous Carbon Anode,
  Jagabandhu Patra, Purna Chandra Rath, Chi Li, Hsien-Ming Kao, Fu-Ming Wang, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, ChemSusChem 11 (2018) 3923-3931.

 63. TiO2-Nanocoated Black Phosphorus Electrodes with Improved Electrochemical Performance,
  Yufeng Luo, Hengcai Wu, Liang Liu, Qunqing Li, Kaili Jiang, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces 10 (2018) 36058-36066.

 64. Ultrastretchable carbon nanotube composite electrodes for flexible lithium-ion batteries,
  Yang Yu, Yufeng Luo, Hengcai Wu, Kaili Jiang, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Nanoscale 10 (2018) 19972-19978.

 65. Ultrathin HfO2-modified carbon nanotube films as efficient polysulfide barriers for Li-S batteries,
  Weibang Kong, Datao Wang, Lingjia Yan, Yufeng Luo, Kaili Jiang, Qunqing Li, Li Zhang, Shigang Lu, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Carbon 139 (2018) 896-905.

 66. MnO2 nanoparticles anchored on carbon nanotubes with hybrid supercapacitor-battery behavior for ultrafast lithium storage,
  Datao Wang, Ke Wang, Li Sun, Hengcai Wu, Jing Wang, Yuxing Zhao, Lingjia Yan, Yufeng Luo, Kaili Jiang, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Carbon 139 (2018) 145-155.

 67. Reduced expansion and improved full-cell cycling of a SnOx#C embedded structure for lithium-ion batteries,
  Lie Yang, Liu-Yang Sun, Rong-Rong Zhang, Ya-Wen Xu, Xiao-Hui Ning, Yuan-Bin Qin, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Journal of Materials Chemistry A 6 (2018) 15738-15746.

 68. Fluorophosphates from Solid-State Synthesis and Electrochemical Ion Exchange: NaVPO4F or Na3V2(PO4)2F3?,
  Long Li, Youlong Xu, Xiaofei Sun, Rui Chang, Yuan Zhang, Xiaona Zhang and Ju Li, Advanced Energy Materials (2018) 1801064.

 69. Three-dimensional carbon framework anode improves sodiation–desodiation properties in ionic liquid electrolyte,
  Xu-Feng Luo, Ahmed S. Helal, Chien-Te Hsieh, Ju Li, Jeng-Kuei Chang, Nano Energy 49 (2018) 515-522.

 70. Colloidal synthesis of 1T' phase dominated WS2 towards endurable electrocatalysis,
  Zhengqing Liu, Na Li, Cong Su, Hongyang Zhao, Lingling Xu, Zongyou Yin, Ju Li and Yaping Du, Nano Energy 50 (2018) 176-181.

 71. Developing High-Performance Lithium Metal Anode in Liquid Electrolytes: Challenges and Progress,
  Sa Li, Mengwen Jiang, Yong Xie, Hui Xu, Junyao Jia and Ju Li, Advanced Materials 30 (2018) 1706375.

 72. Fluorine-donating electrolytes enable highly reversible 5V-class Li metal batteries,
  Liumin Suo, Weijiang Xue, Mallory Gobet, Steve G. Greenbaum, Chao Wang, Yuming Chen, Wan-Lu Yang, Yang-Xing Li and Ju Li, PNAS 115 (2018) 1156-1161.

 73. Capacity extended bismuth-antimony cathode for high-performance liquid metal battery,
  Tao Dai, Yue Zhao, Xiao-Hui Ning, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Journal of Power Sources 381 (2018) 38-45.

 74. Carbon nanotubes and manganese oxide hybrid nanostructures as high performance fiber supercapacitors,
  Wei Gong, Bunshi Fugetsu, Zhipeng Wang, Ichiro Sakata, Lei Su, Xueji Zhang, Hironori Ogata, Mingda Li, Chao Wang, Ju Li, Josue Ortiz-Medina, Mauricio Terrones and Morinobu Endo, Communications Chemistry 1 (2018) 16.

 75. Functional Group-Dependent Supercapacitive and Aging Properties of Activated Carbon Electrodes in Organic Electrolyte,
  Cheng-Hsien Yang, Quoc Dat Nguyen, Ting-Hao Chen, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6 (2018) 1208-1214.

 76. Mechanics of electrochemically driven mechanical energy harvesting,
  Tianwu Chen, Hui Yang, Ju Li and Sulin Zhang, Extreme Mechanics Letters 15 (2017) 78-82.

 77. Ad hoc solid electrolyte on acidized carbon nanotube paper improves cycle life of lithium­sulfur batteries,
  Guiyin Xu, Akihiro Kushima, Jiaren Yuan, Hui Dou, Weijiang Xue, Xiaogang Zhang, Xiaohong Yan and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 2544-2551.

  .mov .mov

 78. How Solid-Electrolyte Interphase Forms in Aqueous Electrolytes,
  Liumin Suo, Dahyun Oh, Yuxiao Lin, Zengqing Zhuo, Oleg Borodin, Tao Gao, Fei Wang, Akihiro Kushima, Ziqiang Wang, Ho-Cheol Kim, Yue Qi, Wanli Yang, Feng Pan, Ju Li, Kang Xu and Chunsheng Wang, Journal of the American Chemical Society 139 (2017) 18670-18680.

 79. Gravimetric and volumetric energy densities of lithium-sulfur batteries,
  Weijiang Xue, Lixiao Miao, Long Qie, Chao Wang, Sa Li, Jiulin Wang and Ju Li, Current Opinion in Electrochemistry 6 (2017) 92-99.

 80. Organic Thiocarboxylate Electrodes for a Room-Temperature Sodium-Ion Battery Delivering an Ultrahigh Capacity,
  Hongyang Zhao, Jianwei Wang, Yuheng Zheng, Ju Li, Xiaogang Han, Gang He and Yaping Du, Angewandte Chemie International Edition 56 (2017) 15334-15338.

 81. Lithium titanate hydrates with superfast and stable cycling in lithium ion batteries,
  Shitong Wang, Wei Quan, Zhi Zhu, Yong Yang, Qi Liu, Yang Ren, Xiaoyi Zhang, Rui Xu, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Khalil Amine, Zilong Tang, Jun Lu and Ju Li, Nature Communications 8 (2017) 627.

 82. Nitrogen-Doped Carbon for Sodium-Ion Battery Anode by Self-Etching and Graphitization of Bimetallic MOF-Based Composite,
  Yuming Chen, Xiaoyan Li, Kyusung Park, Wei Lu, Chao Wang, Weijiang Xue, Fei Yang, Jiang Zhou, Liumin Suo, Tianquan Lin, Haitao Huang, Ju Li and John B. Goodenough, Chem 3 (2017) 152-163.

 83. Electrochemomechanical degradation of high-capacity battery electrode materials,
  Sulin Zhang, Kejie Zhao, Ting Zhu and Ju Li, Progress in Materials Science 89 (2017) 479-521.

 84. A high-performance sodium-ion battery enhanced by macadamia shell derived hard carbon anode,
  Yuheng Zheng, Yuesheng Wang, Yaxiang Lu, Yong-Sheng Hu and Ju Li, Nano Energy 39 (2017) 489-498.

 85. A thin multifunctional coating on a separator improves the cyclability and safety of lithium sulfur batteries,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Shitong Wang, Akihiro Kushima, Peng Bai, Kai Liu, Xiaogang Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 6619-6625.

 86. Double-oxide sulfur host for advanced lithium-sulfur batteries,
  Weijiang Xue, Qing-Bo Yan, Guiyin Xu, Liumin Suo, Yuming Chen, Chao Wang, Chang-An Wang and Ju Li, Nano Energy 38 (2017) 12-18.

 87. Low-Temperature Carbon Coating of Nanosized Li1.015Al0.06Mn1.925O4 and High-Density Electrode for High-Power Li-Ion Batteries,
  Min-Joon Lee, Eunsol Lho, Peng Bai, Sujong Chae, Ju Li and Jaephil Cho, Nano Letters 17 (2017) 3744-3751.

 88. Coordination Polymers Derived General Synthesis of Multishelled Mixed Metal-Oxide Particles for Hybrid Supercapacitors,
  Bu Yuan Guan, Akihiro Kushima, Le Yu, Sa Li, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Advanced Materials 29 (2017) 1605902.

  .qt .qt
  .qt

 89. A soft non-porous separator and its effectiveness in stabilizing Li metal anodes cycling at 10 mA cm−2 observed in situ in a capillary cell,
  Kai Liu, Peng Bai, Martin Z. Bazant, Chang-An Wang and Ju Li, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 4300-4307.

  .avi .avi
  .avi .avi

 90. A computational study of yttria-stabilized zirconia: II. Cation diffusion,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 438-450.

 91. A computational study of yttria-stabilized zirconia: I. Using crystal chemistry to search for the ground state on a glassy energy landscape,
  Yanhao Dong, Liang Qi, Ju Li and I-Wei Chen, Acta Materialia 126 (2017) 73-84.

 92. Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9%,
  Yang Jin, Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui and Ju Li, Energy & Environmental Science 10 (2017) 580-592.

 93. Liquid cell transmission electron microscopy observation of lithium metal growth and dissolution: Root growth, dead lithium and lithium flotsams,
  Akihiro Kushima, Kang Pyo So, Cong Su, Peng Bai, Nariaki Kuriyama, Takanori Maebashi, Yoshiya Fujiwara, Martin Z. Bazant and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 271-279.
  .mov .mov
  .mov .mov
  .mov .mov

 94. Ti3+-free three-phase Li4Ti5O12/TiO2 for high-rate lithium ion batteries: Capacity and conductivity enhancement by phase boundaries,
  Shitong Wang, Yong Yang, Wei Quan, Ye Hong, Zhongtai Zhang, Zilong Tang and Ju Li, Nano Energy 32 (2017) 294-301.

 95. Conductive graphene oxide-polyacrylic acid (GOPAA) binder for lithium-sulfur battery,
  Guiyin Xu, Qing-bo Yan, Akihiro Kushima, Xiaogang Zhang, Jin Pan and Ju Li, Nano Energy 31 (2017) 568-574.

 96. A universal cooperative assembly-directed method for coating of mesoporous TiO2 nanoshells with enhanced lithium storage properties,
  Bu Yuan Guan, Le Yu, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Science Advances 2 (2016) e1501554.

 97. Chestnut-like SnO2/C nanocomposites with enhanced lithium ion storage properties,
  Lie Yang, Tao Dai, Yuecun Wang, Degang Xie, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Xiaohui Ning, Nano Energy 30 (2016) 885-891.
  .mp4 .mp4

 98. Transition of lithium growth mechanisms in liquid electrolytes,
  Peng Bai, Ju Li, Fikile R. Brushett and Martin Z. Bazant, Energy & Environmental Science 9 (2016) 3221-3229.

 99. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 100. Anion-redox nanolithia cathodes for Li-ion batteries,
  Zhi Zhu, Akihiro Kushima, Zongyou Yin, Lu Qi, Khalil Amine, Jun Lu and Ju Li, Nature Energy 1 (2016) 16111.

  BATTERIES: Avoiding oxygen, by Laurence J. Hardwick, Nature Energy 1 (2016) News & Views
  New lithium-oxygen battery greatly improves energy efficiency, longevity by David L. Chandler | MIT News Office.

 101. Room temperature stable COx-free H2 production from methanol with magnesium oxide nanophotocatalysts,
  Zhengqing Liu, Zongyou Yin, Casandra Cox, Michel Bosman, Xiaofeng Qian, Na Li, Hongyang Zhao, Yaping Du, Ju Li and Daniel G. Nocera, Science Advances 2 (2016) e1501425.

 102. Enhanced electrochemical performance promoted by monolayer graphene and void space in silicon composite anode materials,
  Xuli Ding, XiaoXiao Liu, Yangyang Huang, Xuefu Zhang, Qianjin Zhao, Xinghua Xiang, Guolong Li, Pengfei He, Zhaoyin Wen, Ju Li and Yunhui Huang, Nano Energy 27 (2016) 647-657.

 103. Periodic stacking of 2D charged sheets: Self-assembled superlattice of Ni–Al layered double hydroxide (LDH) and reduced graphene oxide,
  Xiang Ge, Changdong Gu, Zongyou Yin, Xiuli Wang, Jiangping Tu and Ju Li, Nano Energy 20 (2016) 185-193.

 104. Electrochemically driven mechanical energy harvesting,
  Sangtae Kim, Soon Ju Choi, Kejie Zhao, Hui Yang, Giorgia Gobbi, Sulin Zhang and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10146.
  IMG_3459.MOV

  Harnessing the energy of small bending motions by David L. Chandler | MIT News Office (pdf).

 105. Charging/Discharging Nanomorphology Asymmetry and Rate-Dependent Capacity Degradation in Li-Oxygen Battery,
  Akihiro Kushima, Tetsuya Koido, Yoshiya Fujiwara, Nariaki Kuriyama, Nobuhiro Kusumi and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 8260-8265.

  si_004.mov
  si_005.mov

 106. Pie-like electrode design for high-energy density lithium-sulfur batteries,
  Zhen Li, Jin Tao Zhang, Yu Ming Chen, Ju Li and Xiong Wen (David) Lou, Nature Communications 6 (2015) 8850.

 107. High-rate aluminium yolk-shell nanoparticle anode for Li-ion battery with long cycle life and ultrahigh capacity,
  Sa Li, Junjie Niu, Yu Cheng Zhao, Kang Pyo So, Chao Wang, Chang An Wang and Ju Li, Nature Communications 6 (2015) 7872.

 108. Slurryless Li2S/Reduced Graphene Oxide Cathode Paper for High-Performance Lithium Sulfur Battery,
  Chao Wang, Xusheng Wang, Yuan Yang, Akihiro Kushima, Jitao Chen, Yunhui Huang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1796-1802.
  si_003.mov
  si_002.mov

 109. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 110. Transitions from Near-Surface to Interior Redox upon Lithiation in Conversion Electrode Materials,
  Kai He, Huolin L. Xin, Kejie Zhao, Xiqian Yu, Dennis Nordlund, Tsu-Chien Weng, Jing Li, Yi Jiang, Christopher A. Cadigan, Ryan M. Richards, Marca M. Doeff, Xiao-Qing Yang, Eric A. Stach, Ju Li, Feng Lin and Dong Su, Nano Letters 15 (2015) 1437-1444.

 111. Scalable synthesis of a sulfur nanosponge cathode for a lithium-sulfur battery with improved cyclability,
  Junjie Niu, Akihiro Kushima, Mingda Li, Ziqiang Wang, Wenbin Li, Chao Wang and Ju Li, Journal of Materials Chemistry A 2 (2014) 19788-19796.

 112. A nanoporous oxide interlayer makes a better Pt catalyst on a metallic substrate: Nanoflowers on a nanotube bed,
  Hongyi Li, Jinshu Wang, Man Liu, Hong Wang, Penglei Su, Junshu Wu and Ju Li, Nano Research 7 (2014) 1007-1017.

 113. In Situ Observation of Random Solid Solution Zone in LiFePO4 Electrode,
  Junjie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Liang Qi, Kai Xiang, Yet-Ming Chiang and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 4005-4010.

  youku
  Top 10 Developments in Li Batteries in 2014 by Chinese media

 114. Nanovoid Formation and Annihilation in Gallium Nanodroplets under Lithiation-Delithiation Cycling,
  Wentao Liang, Liang Hong, Hui Yang, FeiFei Fan, Yang Liu, Hong Li, Ju Li, Jian Yu Huang, Long-Qing Chen, Ting Zhu and Sulin Zhang, Nano Letters 13 (2013) 5212-5217.

 115. Probing the Failure Mechanism of SnO2 Nanowires for Sodium-Ion Batteries,
  Meng Gu, Akihiro Kushima, Yuyan Shao, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Nigel D. Browning, Ju Li and Chongmin Wang, Nano Letters 13 (2013) 5203-5211.

 116. In Situ Atomic-Scale Imaging of Phase Boundary Migration in FePO4 Microparticles During Electrochemical Lithiation,
  Yujie Zhu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, Xiaohua Liu, Akihiro Kushima, Yihang Liu, Yunhua Xu, Scott X. Mao, Ju Li, Chunsheng Wang and Jian Yu Huang, Advanced Materials 25 (2013) 5461-5466.
  youku

 117. Stress generation during lithiation of high-capacity electrode particles in lithium ion batteries,
  Shan Huang, Feifei Fan, Ju Li, Sulin Zhang and Ting Zhu, Acta Materialia 61 (2013) 4354-4364.

 118. Quantitative fracture strength and plasticity measurements of lithiated silicon nanowires by in situ TEM tensile experiments,
  Akihiro Kushima, Jian Yu Huang and Ju Li, ACS Nano 6 (2012) 9425-9432.

  youku
  youku
  youku

 119. Ionomigration of Neutral Phases in Ionic Conductors,
  I.-Wei Chen, Seung-Wan Kim, Ju Li, Suk-Joong L. Kang and Fuqiang Huang, Adv. Energy Mater. 2 (2012) 1383-1389.

 120. Adsorbate interactions on surface lead to a flattened Sabatier volcano plot in reduction of oxygen,
  Liang Qi and Ju Li, Journal of Catalysis 295 (2012) 59-69.

 121. In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon,
  Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu and Jian Yu Huang, Nature Nanotechnology 7 (2012) 749-756.

 122. Icosahedral Platinum Alloy Nanocrystals with Enhanced Electrocatalytic Activities,
  Jianbo Wu, Liang Qi, Hongjun You, Adam Gross, Ju Li and Hong Yang, Journal of the American Chemical Society 134 (2012) 11880-11883.

 123. In situ transmission electron microscopy of electrochemical lithiation, delithiation and deformation of individual graphene nanoribbons,
  Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Yang Liu, He Zheng, Akihiro Kushima, Shan Huang, Ting Zhu, Scott X. Mao, Ju Li, Sulin Zhang, Wei Lu, James M. Tour and Jian Yu Huang, Carbon 50 (2012) 3836-3844.

 124. In Situ TEM Experiments of Electrochemical Lithiation and Delithiation of Individual Nanostructures,
  Xiao Hua Liu, Yang Liu, Akihiro Kushima, Sulin Zhang, Ting Zhu, Ju Li and Jian Yu Huang, Advanced Energy Materials 2 (2012) 722-741.

 125. Orientation-Dependent Interfacial Mobility Governs the Anisotropic Swelling in Lithiated Silicon Nanowires,
  Hui Yang, Shan Huang, Xu Huang, Feifei Fan, Wentao Liang, Xiao Hua Liu, Long-Qing Chen, Jian Yu Huang, Ju Li, Ting Zhu and Sulin Zhang, Nano Letters 12 (2012) 1953-1958.

 126. Highly Active Pt3Pb and Core-Shell Pt3Pb-Pt Electrocatalysts for Formic Acid Oxidation,
  Yijin Kang, Liang Qi, Meng Li, Rosa E. Diaz, Dong Su, Radoslav R. Adzic, Eric Stach, Ju Li and Christopher B. Murray, ACS Nano 6 (2012) 2818-2825.

 127. Leapfrog Cracking and Nanoamorphization of ZnO Nanowires during In Situ Electrochemical Lithiation,
  Akihiro Kushima, Xiao Hua Liu, Guang Zhu, Zhong Lin Wang, Jian Yu Huang and Ju Li, Nano Letters 11 (2011) 4535-4541.

  youku
  youku

 128. Lithiation-Induced Embrittlement of Multiwalled Carbon Nanotubes,
  Yang Liu, He Zheng, Xiao Hua Liu, Shan Huang, Ting Zhu, Jiangwei Wang, Akihiro Kushima, Nicholas S. Hudak, Xu Huang, Sulin Zhang, Scott X. Mao, Xiaofeng Qian, Ju Li, and Jian Yu Huang, ACS Nano 5 (2011) 7245.

 129. Reversible Nanopore Formation in Ge Nanowires during Lithiation-Delithiation Cycling: An In Situ Transmission Electron Microscopy Study,
  Xiao Hua Liu, Shan Huang, S. Tom Picraux, Ju Li, Ting Zhu and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3991-3997.

 130. Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation,
  Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang and Jian Yu Huang, Nano Letters 11 (2011) 3312-3318.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 131. Lithium fiber growth on the anode in a nanowire lithium ion battery during charging,
  Xiao Hua Liu, Li Zhong, Li Qiang Zhang, Akihiro Kushima, Scott X. Mao, Ju Li, Zhi Zhen Ye, John P. Sullivan and Jian Yu Huang, Applied Physics Letters 98 (2011) 183107.

 132. In Situ Observation of the Electrochemical Lithiation of a Single SnO2 Nanowire Electrode,
  Jian Yu Huang, Li Zhong, Chong Min Wang, John P. Sullivan, Wu Xu, Li Qiang Zhang, Scott X. Mao, Nicholas S. Hudak, Xiao Hua Liu, Arunkumar Subramanian, Hongyou Fan, Liang Qi, Akihiro Kushima and Ju Li, Science 330 (2010) 1515.
  youku

  youku

  News & Views: Building a Better Battery, Yet-Ming Chiang, Science 330 (2010) 1485.

 133. Near-neutrality of oxygen molecule adsorbed on Pt(111) surface,
  Liang Qi, Xiaofeng Qian and Ju Li, Physical Review Letters 101 (2008) 146101.

 134. Coverage dependence and hydroperoxyl-mediated pathway of catalytic water formation on Pt (111) surface,
  Liang Qi, Jianguo Yu and Ju Li, J. Chem. Phys. 125 (2006) 054701.