Dislocations and Interfaces

 1. Reinforcement Learning-Guided Long-Timescale Simulation of Hydrogen Transport in Metals,
  Hao Tang, Boning Li, Yixuan Song, Mengren Liu, Haowei Xu, Guoqing Wang, Heejung Chung and Ju Li, Advanced Science (2023) 2304122.

 2. Quantitative tests revealing hydrogen-enhanced dislocation motion in alpha-iron,
  Longchao Huang, Dengke Chen, Degang Xie, Suzhi Li, Yin Zhang, Ting Zhu, Dierk Raabe, En Ma, Ju Li and Zhiwei Shan, Nature Materials 22 (2023) 710-716.

 3. Giant and Controllable Photoplasticity and Photoelasticity in Compound Semiconductors,
  Jiahao Dong, Yifei Li, Yuying Zhou, Alan Schwartzman, Haowei Xu, Bilal Azhar, Joseph Bennett, Ju Li and Rafael Jaramillo, Physical Review Letters 129 (2022) 065501.

 4. Ultralong one-dimensional plastic zone created in aluminum underneath a nanoscale indent,
  Zhi-Yu Nie, Yuji Sato, Shigenobu Ogata, Maria Jazmin Duarte, Gerhard Dehm, Ju Li, Evan Ma, De-Gang Xie and Zhi-Wei Shan, Acta Materialia 232 (2022) 117944.

 5. Rejuvenation of plasticity via deformation graining in magnesium,
  Bo-Yu Liu, Zhen Zhang, Fei Liu, Nan Yang, Bin Li, Peng Chen, Yu Wang, Jin-Hua Peng, Ju Li, En Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 13 (2022) 1060.
  .mp4 .mp4

 6. Machine learning of metal-ceramic wettability,
  So Yeon Kim and Ju Li, Journal of Materiomics 8 (2022) 195-203.

 7. Origin of micrometer-scale dislocation motion during hydrogen desorption,
  Motomichi Koyama, Seyedeh Mohadeseh Taheri-Mousavi, Haoxue Yan, Jinwoo Kim, Benjamin Clive Cameron, Seyed Sina Moeini-Ardakani, Ju Li, Cemal Cem Tasan, Science Advances 6 (2020) eaaz1187.

 8. Deformation mechanism maps for sub-micron sized aluminum,
  De-Gang Xie, Rong-Rong Zhang, Zhi-Yu Nie, Jing Li, Evan Ma, Ju Li, Zhi-Wei Shan, Acta Materialia 188 (2020) 570-578.

 9. Hierarchical {332}<113> twinning in a metastable beta Ti-alloy showing tolerance to strain localization,
  Jinyong Zhang, Yangyang Fu, Yijin Wu, Bingnan Qian, Zheng Chen, Akihisa Inoue, Yuan Wu, Yang Yang, Fan Sun, Ju Li and Frederic Prima, Materials Research Letters 8 (2020) 247-253.

 10. Pressureless two-step sintering of ultrafine-grained tungsten,
  Xingyu Li, Lin Zhang, Yanhao Dong, Rui Gao, Mingli Qin, Xuanhui Qu and Ju Li, Acta Materialia 186 (2020) 116-123.

 11. Controlled growth of single-crystalline metal nanowires via thermomigration across a nanoscale junction,
  De-Gang Xie, Zhi-Yu Nie, Shuhei Shinzato, Yue-Qing Yang, Feng-Xian Liu, Shigenobu Ogata, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 10 (2019) 4478.

  .mp4

 12. Designing solid solution hardening to retain uniform ductility while quadrupling yield strength,
  Ping-Jiong Yang, Qing-Jie Li, Wei-Zhong Han, Ju Li and Evan Ma, Acta Materialia 179 (2019) 107-118.

 13. Large plasticity in magnesium mediated by pyramidal dislocations,
  Bo-Yu Liu, Fei Liu, Nan Yang, Xiao-Bo Zhai, Lei Zhang, Yang Yang, Bin Li, Ju Li, Evan Ma, Jian-Feng Nie, Zhi-Wei Shan, Science 365 (2019) 73-75.
  .mp4

 14. Slip transmission assisted by Shockley partials across alpha/beta interfaces in Ti-alloys,
  Pengyang Zhao, Chen Shen, Michael F. Savage, Ju Li, Stephen R. Niezgoda, Michael J. Mills and Yunzhi Wang, Acta Materialia 171 (2019) 291-305.

 15. Strong and ductile beta Ti-18Zr-13Mo alloy with multimodal twinning,
  Jinyong Zhang, Fan Sun, Zheng Chen, Yang Yang, Baolong Shen, Ju Li and Frederic Prima, Materials Research Letters 7 (2019) 251-257.

 16. Mechanism of hardening and damage initiation in oxygen embrittlement of body-centred-cubic niobium,
  Ping-Jiong Yang, Qing-Jie Li, Tomohito Tsuru, Shigenobu Ogata, Jie-Wen Zhang, Hong-Wei Sheng, Zhi-Wei Shan, Gang Sha, Wei-Zhong Han, Ju Li and Evan Ma, Acta Materialia 168 (2019) 331-342.

 17. Insight from in situ microscopy into which precipitate morphology can enable high strength in magnesium alloys,
  Bo-Yu Liu, Nan Yang, Jian Wang, Matthew Barnett, Yun-Chang Xin, Di Wu, Ren-Long Xin, Bin Li, R. Lakshmi Narayan, Jian-Feng Nie, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Journal of Materials Science & Technology 34 (2018) 1061-1066.

 18. Liquid-Like, Self-Healing Aluminum Oxide during Deformation at Room Temperature,
  Yang Yang, Akihiro Kushima, Weizhong Han, Huolin Xin and Ju Li, Nano Letters 18 (2018) 2492-2497.

  MATERIALS SCIENCE: A revealing view of oxides, by Marc S. Lavine, Science 360 (2018) 45-46.
  .mov .mov

 19. Sample-size-dependent surface dislocation nucleation in nanoscale crystals,
  Qing-Jie Li, Bin Xu, Shotaro Hara, Ju Li and Evan Ma, Acta Materialia 145 (2018) 19-29.

 20. Sliding of coherent twin boundaries,
  Zhang-Jie Wang, Qing-Jie Li, Yao Li, Long-Chao Huang, Lei Lu, Ming Dao, Ju Li, Evan Ma, Subra Suresh and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 8 (2017) 1108.

 21. Effect of hydrogen on the integrity of aluminium-oxide interface at elevated temperatures,
  Meng Li, De-Gang Xie, Evan Ma, Ju Li, Xi-Xiang Zhang and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 8 (2017) 14564.
  .mov

 22. Nanoscratching of copper surface by CeO2,
  Ning Xu, Weizhong Han, Yuchun Wang, Ju Li and Zhiwei Shan, Acta Materialia 124 (2017) 343-350.

 23. The evolving quality of frictional contact with graphene,
  Suzhi Li, Qunyang Li, Robert W. Carpick, Peter Gumbsch, Xin Z. Liu, Xiangdong Ding, Jun Sun and Ju Li, Nature 539 (2016) 541-545.
  .mp4
  NANOSCIENCE: Flexible graphene strengthens friction , by Astrid S. de Wijn, Nature 539 (2016) 502 News & Views
  The science of friction on graphene by David L. Chandler | MIT News Office.

 24. Hydrogenated vacancies lock dislocations in aluminium,
  Degang Xie, Suzhi Li, Meng Li, Zhangjie Wang, Peter Gumbsch, Jun Sun, Evan Ma, Ju Li and Zhiwei Shan, Nature Communications 7 (2016) 13341.
  .mov
  .mov
  .mov

 25. Crystal metamorphosis at stress extremes: how soft phonons turn into lattice defects,
  Xiaohui Liu, Jianfeng Gu, Yao Shen and Ju Li, NPG Asia Materials 8 (2016) e320.

 26. Surface Rebound of Relativistic Dislocations Directly and Efficiently Initiates Deformation Twinning,
  Qing-Jie Li, Ju Li, Zhi-Wei Shan and Evan Ma, Physical Review Letters 117 (2016) 165501.

 27. Strongly correlated breeding of high-speed dislocations,
  Qing-Jie Li, Ju Li, Zhi-Wei Shan and Evan Ma, Acta Materialia 119 (2016) 229-241.

 28. Shuffling-controlled versus strain-controlled deformation twinning: The case for HCP Mg twin nucleation,
  Akio Ishii, Ju Li and Shigenobu Ogata, International Journal of Plasticity 82 (2016) 32-43.

 29. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 30. Cyclic deformation leads to defect healing and strengthening of small-volume metal crystals,
  Zhang-Jie Wang, Qing-Jie Li, Yi-Nan Cui, Zhan-Li Liu, Evan Ma, Ju Li, Jun Sun, Zhuo Zhuang, Ming Dao, Zhi-Wei Shan and Subra Suresh, PNAS 112 (2015) 13502-13507.

 31. The interaction of dislocations and hydrogen-vacancy complexes and its importance for deformation-induced proto nano-voids formation in alpha-Fe,
  Suzhi Li, Yonggang Li, Yu-Chieh Lo, Thirumalai Neeraj, Rajagopalan Srinivasan, Xiangdong Ding, Jun Sun, Liang Qi, Peter Gumbsch and Ju Li, International Journal of Plasticity 74 (2015) 175-191.

 32. In situ study of the initiation of hydrogen bubbles at the aluminium metal/oxide interface,
  De-Gang Xie, Zhang-Jie Wang, Jun Sun, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Materials 14 (2015) 899-903.
  youku
  youku tudou

 33. DISLOCATION NUCLEATION: Diffusive origins,
  Ju Li, Nature Materials 14 (2015) 656-657. News & Views.

 34. Flow Stress in Submicron BCC Iron Single Crystals: Sample-size-dependent Strain-rate Sensitivity and Rate-dependent Size Strengthening,
  Rui Huang, Qing-Jie Li, Zhang-Jie Wang, Ling Huang, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Material Research Letters 3 (2015) 121-127.

 35. From Smaller is Stronger to Size-Independent Strength Plateau: Towards Measuring the Ideal Strength of Iron,
  Wei-Zhong Han, Ling Huang, Shigenobu Ogata, Hajime Kimizuka, Zhao-Chun Yang, Christopher Weinberger, Qing-Jie Li, Bo-Yu Liu, Xi-Xiang Zhang, Ju Li, Evan Ma, Zhi-Wei Shan, Advanced Materials 27 (2015) 3385-3390.

 36. Uniaxial stress-driven coupled grain boundary motion in hexagonal close-packed metals: A molecular dynamics study,
  Hongxiang Zong, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Ju Li and Jun Sun, Acta Materialia 82 (2015) 295-303.

 37. Collective nature of plasticity in mediating phase transformation under shock compression,
  Hongxiang Zong, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Ju Li, Jun Sun, Ellen K. Cerreta, A. P. Escobedo, Francis L. Addessio and Curt A. Bronkhorst, Physical Review B 89 (2014) 220101.

 38. Twinning-like lattice reorientation without a crystallographic twinning plane,
  Bo-Yu Liu, Jian Wang, Bin Li, Lu Lu, Xi-Yan Zhang, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Chun-Lin Jia, Jun Sun and Evan Ma, Nature Communications 5 (2014) 3297.
  youku
  youku

 39. Predicting structure and energy of dislocations and grain boundaries,
  Chen Shen, Ju Li and Yunzhi Wang, Acta Materialia 74 (2014) 125-131.

 40. Reducing deformation anisotropy to achieve ultrahigh strength and ductility in Mg at the nanoscale,
  Qian Yu, Liang Qi, Raja K. Mishra, Ju Li and Andrew M. Minor, PNAS 110 (2013) 13289-13293.

  Materials Science: Making Mg Magnificent, Science 341 (2013) 1045, Editors' Choice.

 41. Shear responses of [110]-tilt {115}/{111} asymmetric tilt grain boundaries in fcc metals by atomistic simulations,
  Liang Wan and Ju Li, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 21 (2013) 055013.

 42. Conjugate Channeling Effect in Dislocation Core Diffusion: Carbon Transport in Dislocated BCC Iron,
  Akio Ishii, Ju Li and Shigenobu Ogata, PLoS ONE 8 (2013) e60586.

 43. Pristine-to-pristine regime of plastic deformation in submicron-sized single crystal gold particles,
  Zhang-Jie Wang, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Acta Materialia 60 (2012) 1368-1377.

 44. The Nanostructured Origin of Deformation Twinning,
  Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, Raja K. Mishra, Ju Li and Andrew M. Minor, Nano Letters 12 (2012) 887-892.

 45. Sample size effects on the large strain bursts in submicron aluminum pillars,
  Zhang-Jie Wang, Qing-Jie Li, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Applied Physics Letters 100 (2012) 071906.

 46. A new regime for mechanical annealing and strong sample-size strengthening in body centred cubic molybdenum,
  Ling Huang, Qing-Jie Li, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Nature Communications 2 (2011) 547.
  youku
  youku tudou

 47. Emergence of strain-rate sensitivity in Cu nanopillars: Transition from dislocation multiplication to dislocation nucleation,
  Andrew T. Jennings, Ju Li and Julia R. Greer, Acta Materialia 59 (2011) 5627-5637.

 48. Modeling displacive-diffusional coupled dislocation shearing of gamma prime precipitates in Ni-base superalloys,
  Ning Zhou, Chen Shen, Michael J. Mills, Ju Li and Yunzhi Wang, Acta Materialia 59 (2011) 3484-3497.

 49. Adaptive strain-boost hyperdynamics simulations of stress-driven atomic processes,
  Shotaro Hara and Ju Li, Phys. Rev. B 82 (2010) 184114.

 50. Screw dislocation mobility in BCC metals: the role of the compact core on double-kink nucleation,
  Peter A. Gordon, Thirumalai Neeraj, Youhong Li and Ju Li, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 18 (2010) 085008.

 51. Double-inverse grain size dependence of deformation twinning in nanocrystalline Cu,
  Jin-Yu Zhang, Gang Liu, Rui Hong Wang, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Physical Review B 81 (2010) 172104.

 52. Strong crystal size effect on deformation twinning,
  Qian Yu, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Xiaoxu Huang, Lin Xiao, Jun Sun and Evan Ma, Nature 463 (2010) 335-338.
  youku
  News & Views: Twin behaviour and size, Oliver Kraft, Nature Materials 9 (2010) 295.

  Chinese media:
  XiAn Jiaotong University website
  Primer: Size Effects in Mechanical Properties
  Chinese Ministry of Education website | PDF

 53. Size dependence of rate-controlling deformation mechanisms in nanotwinned copper,
  Lei Lu, Ming Dao, Ting Zhu and Ju Li, Scripta Materialia 60 (2009) 1062-1066.

 54. Atomistic Simulations of Dislocations in Confined Volumes,
  Peter M. Derlet, Peter Gumbsch, Richard Hoagland, Ju Li, David L. McDowell, Helena Van Swygenhoven, and Jian Wang, MRS Bulletin 34 (March 2009) 184-189.

 55. Temperature and Strain-Rate Dependence of Surface Dislocation Nucleation,
  Ting Zhu, Ju Li, Amit Samanta, Austin Leach and Kenneth Gall, Physical Review Letters 100 (2008) 025502.

 56. Modeling shearing of gamma prime in Ni-based superalloys,
  Chen Shen, Ju Li, Michael J. Mills and YunZhi Wang, in Integral Materials Modeling: Towards Physics-Based Through-Process Models, ed. Günter Gottstein (Wiley-VCH, Heidelberg, 2007), pp. 243-252. ISBN: 3527317112.

 57. Plastic bending and shape-memory effect of double-wall carbon nanotubes
  Hideki Mori, Shigenobu Ogata, Ju Li, Seiji Akita and Yoshikazu Nakayama, Phys. Rev. B 76 (2007) 165405.

 58. Molecular dynamics study on the formation of stacking fault tetrahedra and unfaulting of Frank loops in fcc metals
  Tomoko Kadoyoshi, Hideo Kaburaki, Futoshi Shimizu, Hajime Kimizuka, Shiro Jitsukawa and Ju Li, Acta Materialia 55 (2007) 3073-3080.

 59. Interfacial Plasticity Governs Strain Rate Sensitivity and Ductility in Nanostructured Metals
  Ting Zhu, Ju Li, Amit Samanta, Hyoung Gyu Kim and Subra Suresh, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104 (2007) 3031-3036.

 60. The Mechanics and Physics of Defect Nucleation,
  Ju Li, MRS Bulletin 32 (2007) 151-159.

 61. Modeling shearing of gamma prime in Ni-based superalloys
  Chen Shen, Ju Li, Michael J. Mills and YunZhi Wang, in Integral Materials Modeling: Towards Physics-Based Through-Process Models, ed. Gunter Gottstein (Wiley-VCH, Heidelberg, 2007), pp. 243-252. ISBN: 3527317112.

 62. First-principles Calculation on Screw Dislocation Core Properties in BCC Molybdenum,
  Futoshi Shimizu, Shigenobu Ogata, Hajime Kimizuka, Takuma Kano, Ju Li, and Hideo Kaburaki, Journal of the Earth Simulator 7 (2007) 17-21.

 63. Energetics of plastic bending of carbon nanotubes
  Hideki Mori, Shigenobu Ogata, Ju Li, Seiji Akita and Yoshikazu Nakayama, Phys. Rev. B 74 (2006) 165418.

 64. Undissociated screw dislocation in Si: glide or shuffle-set?
  Cai-Zhuang Wang, Ju Li, Kai-Ming Ho and Sidney Yip, Applied Physics Letters 89 (2006) 051910.

 65. Atomistic simulation of the influence of pressure on dislocation nucleation in bcc Mo,
  Dong-Sheng Xu, Rui Yang, Ju Li, Jin-Peng Chang, Hao Wang, Dong Li, Sidney Yip, Computational Materials Science 36 (2006) 60-64.

 66. Energy landscape of deformation twinning in bcc and fcc metals,
  Shigenobu Ogata, Ju Li and Sidney Yip, Physical Review B 71 (2005) 224102.

 67. Dislocation slip or deformation twinning: confining pressure makes a difference,
  Dong-Sheng Xu, Jin-Peng Chang, Ju Li, Rui Yang, Dong Li, Sidney Yip, Materials Science and Engineering A 387 (2004) 840-844.

 68. Atomistic calculation of mechanical behavior,
  J. Li, Chap. 2.19 in Handbook of Materials Modeling, ed. S. Yip (Springer, Dordrecht, 2005), pp. 773-792. ISBN: 1402032870. Mistake free version at http://alum.mit.edu/www/liju99/Papers/05/Li05-2.19.pdf

 69. Twinning pathway in BCC molybdenum,
  Shigenobu Ogata, Ju Li and Sidney Yip, Europhysics Letters 68 (2004) 405-411.

 70. Core energy and Peierls stress of screw dislocation in bcc Molybdenum: a periodic cell tight-binding study,
  Ju Li, Cai-Zhuang Wang, Jin-Peng Chang, Wei Cai, Vasily V. Bulatov, Kai-Ming Ho and Sidney Yip, Physical Review B 70 (2004) 104113.

 71. Elastic criterion for dislocation nucleation,
  Ju Li, Ting Zhu, Sidney Yip, Krystyn J. Van Vliet and Subra Suresh, Materials Science and Engineering A 365 (2004) 25-30.

 72. Dislocation core effects on mobility,
  Wei Cai, Vasily V. Bulatov, Jinpeng Chang, Ju Li and Sidney Yip, in Dislocations in Solids vol. 12, chap 64, pp. 1-80, ed. F.R.N. Nabarro and J.P. Hirth (Elsevier, Amsterdam, 2004). ISBN: 0-444-51483-X.

 73. Atomistic modeling of mechanical behavior,
  Ju Li, Alfonso H.W. Ngan and Peter Gumbsch, Acta Mater. (Golden Jubilee Issue) 51 (2003) 5711-42.

 74. Periodic image effects in dislocation modelling,
  Wei Cai, Vasily V. Bulatov, Jinpeng Chang, Ju Li and Sidney Yip, Phil. Mag. 83 (2003) 539-67.

 75. Anisotropic elastic interactions of a periodic dislocation array,
  Wei Cai, Vasily V. Bulatov, Jinpeng Chang, Ju Li and Sidney Yip, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 5727-30.

 76. Commentary on atomistic simulations of materials strength and deformation: prospects for mechanistic insights,
  Ju Li, Wei Cai, Jinpeng Chang and Sidney Yip, Proceedings of International Symposia on Materials Science for the 21th Century (ISMS-21), vol. A (The Society of Materials Science, Japan, Suita, Japan, 2001), p. 220-233.

 77. Atomistic measures of mechanical deformation and thermal transport processes,
  Sidney Yip, Ju Li, Wei Cai, Jinpeng Chang and Dongyi Liao, Computational Fluid and Solid Mechanics : Proceedings, First MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, June 12-15, 2001, ed. Klaus-Jürgen Bathe (Elsevier, New York, 2001). ISBN: 0080439446.