Ultra-Strength Materials &
Elastic Strain Engineering

 1. Phonon stability boundary and deep elastic strain engineering of lattice thermal conductivity,
  Zhe Shi, Evgenii Tsymbalov, Wencong Shi, Ariel Barr, Qingjie Li, Jiangxu Li, Xing-Qiu Chen, Ming Dao, Subra Suresh and Ju Li, PNAS 121 (2024) e2313840121.


  A first-ever complete map for elastic strain engineering by Peter Reuell | MIT News Office.

 2. EML webinar overview: Elastic Strain Engineering for unprecedented properties,
  Ju Li, Extreme Mechanics Letters 54 (2022) 101430.

 3. Elastic Strain Engineering for Unprecedented Properties, Extreme Mechanics Letters (EML) Webinar, on June 16, 2021.

 4. Machine learning for deep elastic strain engineering of semiconductor electronic band structure and effective mass,
  Evgenii Tsymbalov, Zhe Shi, Ming Dao, Subra Suresh, Ju Li and Alexander Shapeev, npj Computational Materials 7 (2021) 76.

 5. Achieving large uniform tensile elasticity in microfabricated diamond,
  Chaoqun Dang, Jyh-Pin Chou, Bing Dai, Chang-Ti Chou, Yang Yang, Rong Fan, Weitong Lin, Fanling Meng, Alice Hu, Jiaqi Zhu, Jiecai Han, Andrew M. Minor, Ju Li and Yang Lu, Science 371 (2021) 76-78.

 6. Metallization of diamond,
  Zhe Shi, Ming Dao, Evgenii Tsymbalov, Alexander Shapeev, Ju Li and Subra Suresh PNAS 117 (2020) 24634-24639.


  Turning diamond into metal. by David L. Chandler | MIT News Office.

 7. Achieving 5.9% elastic strain in kilograms of metallic glasses: Nanoscopic strain engineering goes macro,
  Junsong Zhang, Yinong Liu, Hong Yang, Yang Ren, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Zhigang Wu, Zhiyuan Ma, Fangmin Guo, Sam Bakhtiari, Fakhrodin Motazedian and Ju Li, Materials Today 37 (2020) 18-26.

 8. Graphene-coated tungsten nanowires deliver unprecedented modulus and strength,
  Zhong-Wei Hu, Min Wang, Chao-Wei Guo, Zhi-Wei Shan, Ju Li and Wei-Zhong Han, Materials Research Letters 7 (2019) 47-52.

 9. Deep elastic strain engineering of bandgap through machine learning,
  Zhe Shi, Evgenii Tsymbalov, Ming Dao, Subra Suresh, Alexander Shapeev, and Ju Li, PNAS 116 (2019) 4117-4122.

 10. Strain-engineered diffusive atomic switching in two-dimensional crystals,
  Janne Kalikka, Xilin Zhou, Eric Dilcher, Simon Wall, Ju Li and Robert E. Simpson, Nature Communications 7 (2016) 11983.

 11. Crystal metamorphosis at stress extremes: how soft phonons turn into lattice defects,
  Xiaohui Liu, Jianfeng Gu, Yao Shen and Ju Li, NPG Asia Materials 8 (2016) e320.

 12. Approaching the ideal elastic strain limit in silicon nanowires,
  Hongti Zhang, Jerry Tersoff, Shang Xu, Huixin Chen, Qiaobao Zhang, Kaili Zhang, Yong Yang, Chun-Sing Lee, King-Ning Tu, Ju Li and Yang Lu, Science Advances 2 (2016) e1501382.
  .wmv
  Xinhua

 13. Retaining Large and Adjustable Elastic Strains of Kilogram-Scale Nb Nanowires,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Hua Wang, Daqiang Jiang, Yinong Liu, Jiaqiang Yan, Yang Ren, Xiaodong Han, Dennis E. Brown and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 2917-2922.

 14. Ferroelasticity and domain physics in two-dimensional transition metal dichalcogenide monolayers,
  Wenbin Li and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10843.

 15. Growth Conditions Control the Elastic and Electrical Properties of ZnO Nanowires,
  Xiaoguang Wang, Kai Chen, Yongqiang Zhang, Jingchun Wan, Oden L. Warren, Jason Oh, Ju Li, Evan Ma and Zhiwei Shan, Nano Letters 15 (2015) 7886-7892.

 16. Optoelectronic crystal of artificial atoms in strain-textured molybdenum disulphide,
  Hong Li, Alex W. Contryman, Xiaofeng Qian, Sina Moeini Ardakani, Yongji Gong, Xingli Wang, Jeffery M. Weisse, Chi Hwan Lee, Jiheng Zhao, Pulickel M. Ajayan, Ju Li, Hari C. Manoharan and Xiaolin Zheng, Nature Communications 6 (2015) 7381.

 17. DISLOCATION NUCLEATION: Diffusive origins,
  Ju Li, Nature Materials 14 (2015) 656-657. News & Views.

 18. From Smaller is Stronger to Size-Independent Strength Plateau: Towards Measuring the Ideal Strength of Iron,
  Wei-Zhong Han, Ling Huang, Shigenobu Ogata, Hajime Kimizuka, Zhao-Chun Yang, Christopher Weinberger, Qing-Jie Li, Bo-Yu Liu, Xi-Xiang Zhang, Ju Li, Evan Ma, Zhi-Wei Shan, Advanced Materials 27 (2015) 3385-3390.

 19. Directing the Deformation Paths of Soft Metamaterials with Prescribed Asymmetric Units,
  Gaoxiang Wu, Yigil Cho, In-Suk Choi, Dengteng Ge, Ju Li, Heung Nam Han, Tom Lubensky and Shu Yang Advanced Materials 27 (2015) 2747-2752.

 20. Tailoring Exciton Dynamics by Elastic Strain-Gradient in Semiconductors,
  Xuewen Fu, Cong Su, Qiang Fu, Xinli Zhu, Rui Zhu, Chuanpu Liu, Zhimin Liao, Jun Xu, Wanlin Guo, Ji Feng, Ju Li and Dapeng Yu, Advanced Materials 26 (2014) 2572-2579.

 21. Elastic strain engineering for unprecedented materials properties,
  Ju Li, Zhiwei Shan, and Evan Ma, Guest Editors, MRS Bulletin 39 (2014) 108-162.

 22. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Xiaodong Han, Yang Ren, Jiang Jiang, Yinong Liu, Zhenyang Liu, Shengcheng Mao, Yandong Wang, Yan Li, Xiaobing Ren, Xiangdong Ding, Shan Wang, Cun Yu, Xiaobin Shi, Minshu Du, Feng Yang, Yanjun Zheng, Ze Zhang, Xiaodong Li, Dennis E. Brown and Ju Li, Science 339 (2013) 1191-1194.
  youku
  MATERIALS SCIENCE: Exceptional Properties by Design
  Min Zhou, Science 339 (2013) 1161-1162.

 23. Strain-engineered artificial atom as a broad-spectrum solar energy funnel,
  Ji Feng, Xiaofeng Qian, Cheng-Wei Huang and Ju Li, Nature Photonics 6 (2012) 866-872.

  News & Views: OPTICAL MATERIALS: Inspired by strain,
  Arend van der Zande and James Hone, Nature Photonics 6 (2012) 804-806.

 24. Strain-Engineering of Band Gaps in Piezoelectric Boron Nitride Nanoribbons,
  Jingshan Qi, Xiaofeng Qian, Liang Qi, Ji Feng, Daning Shi and Ju Li, Nano Letters 12 (2012) 1224-1228.

 25. Approaching the ideal elastic limit of metallic glasses,
  Lin Tian, Yong-Qiang Cheng, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Cheng-Cai Wang, Xiao-Dong Han, Jun Sun and Evan Ma, Nature Communications 3 (2012) 609.
  youku

 26. Ultra-strength materials,
  Ting Zhu and Ju Li, Progress in Materials Science 55 (2010) 710-757.

 27. Lattice dynamical finite-element method,
  Xiaohui Liu, Jianfeng Gu, Yao Shen, Ju Li and Changfeng Chen, Acta Materialia 58 (2010) 510-523.

 28. Toughness scale from first principles,
  Shigenobu Ogata and Ju Li, Journal of Applied Physics 106 (2009) 113534.

 29. Mechanics of Ultra-Strength Materials,
  Ting Zhu, Ju Li, Shigenobu Ogata and Sidney Yip, MRS Bulletin 34 (March 2009) 167-172.

 30. Deformation of the ultra-strong,
  Subra Suresh and Ju Li, Nature 456 (2008) 716-717.

 31. Hydrostatic compression and high-pressure elastic constants of coesite silica,
  Hajime Kimizuka, Shigenobu Ogata and Ju Li, Journal of Applied Physics 103 (2008) 053506.

 32. Ab initio calculation of ideal strength and phonon instability of graphene in tension,
  Fang Liu, Pingbing Ming and Ju Li, Physical Review B 76 (2007) 064120.

 33. Complete set of elastic constants of alpha-quartz at high pressure: A first-principles study,
  Hajime Kimizuka, Shigenobu Ogata, Ju Li and Yoji Shibutani, Physical Review B 75 (2007) 054109.

 34. Ab initio study of the surface properties and ideal strength of (100) silicon thin films,
  Yoshitaka Umeno, Akihiro Kushima, Takayuki Kitamura, Peter Gumbsch and Ju Li, Physical Review B 72 (2005) 165431.

 35. Near-surface lattice instability in 2D fiber and half-space,
  Sergey V. Dmitriev, Takayuki Kitamura, Ju Li, Yoshitaka Umeno, Kisaragi Yashiro and Nobuhiro Yoshikawa, Acta Materialia 53 (2005) 1215-1224.

 36. Breaking atomic bonds through vibrational mode localization,
  Sergey V. Dmitriev, Ju Li, Nobuhiro Yoshikawa, Yoshihisa Tanaka, Yutaka Kagawa, Takayuki Kitamura and Sidney Yip, Defect and Diffusion Forum 233-234 (2004) 49-60.

 37. Theoretical strength of 2D hexagonal crystals: application to bubble raft indentation,
  Sergey V. Dmitriev, Ju Li, Nobuhiro Yoshikawa and Yoji Shibutani, Philosophical Magazine 85 (2005) 2177-2195.

 38. Ideal shear strain of metals and ceramics,
  Shigenobu Ogata, Ju Li, Naoto Hirosaki, Yoji Shibutani and Sidney Yip, Physical Review B 70 (2004) 104104. (Shearability/)

 39. Ab initio study of ideal shear strength,
  Shigenobu Ogata, Ju Li, Yoji Shibutani and Sidney Yip, IUTAM Symposium on Mesoscopic Dynamics of Fracture Process and Materials Strength, eds. H. Kitagawa and Y. Shibutani, Solid Mechanics and Its Applications 115 (Kluwer, Dordrecht, 2004). ISBN: 1402020376.

 40. Ideal pure shear strength of aluminum and copper,
  Shigenobu Ogata, Ju Li and Sidney Yip, Science 298 (2002) 807-11.

  News:

 41. Atomistic Measures of Materials Strength,
  Ju Li and Sidney Yip, Computer Modeling in Engineering and Sciences 3 (2002) 219-227.

 42. Atomistic simulation of matter under stress: crossover from hard to soft materials,
  Antonino Romano, Ju Li and Sidney Yip, Physica A 304 (2002) 11-22.

 43. Mechanistic aspects and atomic-level consequences of elastic instabilities in homogeneous crystals,
  Sidney Yip, Ju Li, Meijie Tang and Jinghan Wang, Materials Science and Engineering A 317 (2001) 236-240.

 44. Unifying two criteria of Born: elastic instability and melting of homogeneous crystals,
  Jinghan Wang, Ju Li, Sidney Yip, Simon Phillpot and Dieter Wolf, Physica A 240, 396-403 (1997).

 45. Mechanical instabilities of homogeneous crystals,
  Jinghan Wang, Ju Li, Sidney Yip, Simon Phillpot and Dieter Wolf, Physical Review B 52, 12627-35 (1995).

 46. Homogeneous deformation and instabilities,
  Ju Li and Sidney Yip, to be submitted.