Extreme Processing

 1. Metal matrix composite with superior ductility at 800 C: 3D printed In718+ZrB2 by laser powder bed fusion,
  Emre Tekoglu, Alexander D. O'Brien, Jong-Soo Bae, Kwang-Hyeok Lim, Jian Liu, Sina Kavak, Yong Zhang, So Yeon Kim, Duygu Agaogullari, Wen Chen, A. John Hart, Gi-Dong Sim and Ju Li, Composites Part B 268 (2024) 111052.

 2. Strengthening additively manufactured Inconel 718 through in-situ formation of nanocarbides and silicides,
  Emre Tekoglu, Alexander D. O'Brien, Jian Liu, Baoming Wang, Sina Kavak, Yong Zhang, So Yeon Kim, Shitong Wang, Duygu Agaogullari, Wen Chen, A. John Hart and Ju Li, Additive Manufacturing 67 (2023) 103478

 3. Pulsed Light Synthesis of High Entropy Nanocatalysts with Enhanced Catalytic Activity and Prolonged Stability for Oxygen Evolution Reaction,
  Ali Abdelhafiz, A. N. M. Tanvir, Minxiang Zeng, Baoming Wang, Zhichu Ren, Avetik R. Harutyunyan, Yanliang Zhang and Ju Li, Advanced Science (2023) 2300426.

 4. Carbothermal Shock Synthesis of High Entropy Oxide Catalysts: Dynamic Structural and Chemical Reconstruction Boosting the Catalytic Activity and Stability toward Oxygen Evolution Reaction,
  Ali Abdelhafiz, Baoming Wang, Avetik R. Harutyunyan and Ju Li, Advanced Energy Materials 12 (2022) 2200742.

 5. Dynamics of PSG-Based Nanosecond Protonic Programmable Resistors for Analog Deep Learning ,
  M. Onen, J. Li, B. Yildiz, and J. A. del Alamo, International Electron Devices Meeting IEDM 125 (2022) 10.1109/IEDM45625.2022.10019365.

 6. Thousands of conductance levels in memristors integrated on CMOS,
  Mingyi Rao, Hao Tang, Jiangbin Wu, Wenhao Song, Max Zhang, Wenbo Yin, Ye Zhuo, Fatemeh Kiani, Benjamin Chen, Xiangqi Jiang, Hefei Liu, Hung-Yu Chen, Rivu Midya, Fan Ye, Hao Jiang, Zhongrui Wang, Mingche Wu, Miao Hu, Han Wang, Qiangfei Xia, Ning Ge, Ju Li and J. Joshua Yang, Nature 615 (2023) 823.

 7. Nanosecond protonic programmable resistors for analog deep learning,
  Murat Onen, Nicolas Emond, Baoming Wang, Difei Zhang, Frances M. Ross, Ju Li, Bilge Yildiz and Jesus A. del Alamo, Science 377 (2022) 539-543.
  New hardware offers faster computation for artificial intelligence, with much less energy by Adam Zewe | MIT News Office.

 8. Anodic Shock-Triggered Exsolution of Metal Nanoparticles from Perovskite Oxide,
  Weiwei Fan, Baoming Wang, Rui Gao, Georgios Dimitrakopoulos, Jiayue Wang, Xianghui Xiao, Lu Ma, Kai Wu, Bilge Yildiz and Ju Li, Journal of the American Chemical Society (2022) 111.

 9. Electrochemical pumping: An alternative solution for hydrogen embrittlement,
  Jinwoo Kim, Xiahui Yao, Decheng Kong, Ju Li, Bilge Yildiz and C. Cem Tasan, Applied Materials Today 29 (2022) 101627.

 10. Self-Perpetuating Carbon Foam Microwave Plasma Conversion of Hydrocarbon Wastes into Useful Fuels and Chemicals,
  Guiyin Xu, Haibin Jiang, Myles Stapelberg, Jiawei Zhou, Mengyang Liu, Qing-Jie Li, Yunteng Cao, Rui Gao, Minggang Cai, Jinliang Qiao, Mitchell S Galanek, Weiwei Fan, Weijiang Xue, Benedetto Marelli, Meifang Zhu and Ju Li, Environmental Science & Technology 55 (2021) 6239-6247.

 11. Controlled growth of single-crystalline metal nanowires via thermomigration across a nanoscale junction,
  De-Gang Xie, Zhi-Yu Nie, Shuhei Shinzato, Yue-Qing Yang, Feng-Xian Liu, Shigenobu Ogata, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 10 (2019) 4478.

  .mp4

 12. Microwave growth and tunable photoluminescence of nitrogen-doped graphene and carbon nitride quantum dots,
  Siyong Gu, Chien-Te Hsieh, Yasser Ashraf Gandomi, Jeng-Kuei Chang, Ju Li, Jianlin Li, Houan Zhang, Qing Guo, Kah Chun Lau and Ravindra Pandey, Journal of Materials Chemistry C 7 (2019) 5468-5476.

 13. Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles,
  Yonggang Yao, Zhennan Huang, Pengfei Xie, Steven D. Lacey, Rohit Jiji Jacob, Hua Xie, Fengjuan Chen, Anmin Nie, Tiancheng Pu, Miles Rehwoldt, Daiwei Yu, Michael R. Zachariah, Chao Wang, Reza Shahbazian-Yassar, Ju Li and Liangbing Hu, Science 359 (2018) 1489-1494.

 14. Ultrafast shape change and joining of small-volume materials using nanoscale electrical discharge,
  Cheng-Cai Wang, Qing-Jie Li, Liang Chen, Yong-Hong Cheng, Jun Sun, Zhi-Wei Shan, Ju Li and Evan Ma, Nano Research 8 (2015) 2143-2151.
  youku youku youku

 15. Deviatoric Stress-Driven Fusion of Nanoparticle Superlattices,
  Wenbin Li, Hongyou Fan and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 4951-4958.

 16. An index for deformation controllability of small-volume materials,
  ZhangJie Wang, ZhiWei Shan, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Science China Technological Sciences 57 (2014) 663-670.

 17. Nanowire liquid pumps,
  Jian Yu Huang, Yu-Chieh Lo, Jun Jie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Li Zhong, Scott X. Mao and Ju Li, Nature Nanotechnology 8 (2013) 277-281
  Watching fluid flow at nanometer scales by David L. Chandler, MIT News Office.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 18. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Xiaodong Han, Yang Ren, Jiang Jiang, Yinong Liu, Zhenyang Liu, Shengcheng Mao, Yandong Wang, Yan Li, Xiaobing Ren, Xiangdong Ding, Shan Wang, Cun Yu, Xiaobin Shi, Minshu Du, Feng Yang, Yanjun Zheng, Ze Zhang, Xiaodong Li, Dennis E. Brown and Ju Li, Science 339 (2013) 1191-1194.
  youku
  MATERIALS SCIENCE: Exceptional Properties by Design
  Min Zhou, Science 339 (2013) 1161-1162.

 19. Electrical Wind Force-Driven and Dislocation-Templated Amorphization in Phase-Change Nanowires,
  Sung-Wook Nam, Hee-Suk Chung, Yu Chieh Lo, Liang Qi, Ju Li, Ye Lu, A.T. Charlie Johnson, Yeonwoong Jung, Pavan Nukala, Ritesh Agarwal, Science 336 (2012) 1561-1566.

 20. Patterning of graphene,
  Ji Feng, Wenbin Li, Xiaofeng Qian, Jingshan Qi, Liang Qi and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 4883-4899.

 21. The Possibility of Chemically Inert, Graphene-Based All-Carbon Electronic Devices with 0.8 eV Gap,
  Jing Shan Qi, Jian Yu Huang, Ji Feng, Da Ning Shi and Ju Li, ACS Nano 5 (2011) 3475-3482.

 22. In situ observation of graphene sublimation and multi-layer edge reconstructions,
  Jian Yu Huang, Feng Ding, Boris I. Yakobson, Ping Lu, Liang Qi and Ju Li, PNAS 106 (2009) 10103-10108.

  youku
  youku
  youku
  youku