Extreme Processing

 1. Controlled growth of single-crystalline metal nanowires via thermomigration across a nanoscale junction,
  De-Gang Xie, Zhi-Yu Nie, Shuhei Shinzato, Yue-Qing Yang, Feng-Xian Liu, Shigenobu Ogata, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 10 (2019) 4478.

  .mp4

 2. Microwave growth and tunable photoluminescence of nitrogen-doped graphene and carbon nitride quantum dots,
  Siyong Gu, Chien-Te Hsieh, Yasser Ashraf Gandomi, Jeng-Kuei Chang, Ju Li, Jianlin Li, Houan Zhang, Qing Guo, Kah Chun Lau and Ravindra Pandey, Journal of Materials Chemistry C 7 (2019) 5468-5476.

 3. Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles,
  Yonggang Yao, Zhennan Huang, Pengfei Xie, Steven D. Lacey, Rohit Jiji Jacob, Hua Xie, Fengjuan Chen, Anmin Nie, Tiancheng Pu, Miles Rehwoldt, Daiwei Yu, Michael R. Zachariah, Chao Wang, Reza Shahbazian-Yassar, Ju Li and Liangbing Hu, Science 359 (2018) 1489-1494.

 4. Ultrafast shape change and joining of small-volume materials using nanoscale electrical discharge,
  Cheng-Cai Wang, Qing-Jie Li, Liang Chen, Yong-Hong Cheng, Jun Sun, Zhi-Wei Shan, Ju Li and Evan Ma, Nano Research 8 (2015) 2143-2151.
  youku youku youku

 5. Deviatoric Stress-Driven Fusion of Nanoparticle Superlattices,
  Wenbin Li, Hongyou Fan and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 4951-4958.

 6. An index for deformation controllability of small-volume materials,
  ZhangJie Wang, ZhiWei Shan, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Science China Technological Sciences 57 (2014) 663-670.

 7. Nanowire liquid pumps,
  Jian Yu Huang, Yu-Chieh Lo, Jun Jie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Li Zhong, Scott X. Mao and Ju Li, Nature Nanotechnology 8 (2013) 277-281
  Watching fluid flow at nanometer scales by David L. Chandler, MIT News Office.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 8. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Xiaodong Han, Yang Ren, Jiang Jiang, Yinong Liu, Zhenyang Liu, Shengcheng Mao, Yandong Wang, Yan Li, Xiaobing Ren, Xiangdong Ding, Shan Wang, Cun Yu, Xiaobin Shi, Minshu Du, Feng Yang, Yanjun Zheng, Ze Zhang, Xiaodong Li, Dennis E. Brown and Ju Li, Science 339 (2013) 1191-1194.
  youku
  MATERIALS SCIENCE: Exceptional Properties by Design
  Min Zhou, Science 339 (2013) 1161-1162.

 9. Electrical Wind Force-Driven and Dislocation-Templated Amorphization in Phase-Change Nanowires,
  Sung-Wook Nam, Hee-Suk Chung, Yu Chieh Lo, Liang Qi, Ju Li, Ye Lu, A.T. Charlie Johnson, Yeonwoong Jung, Pavan Nukala, Ritesh Agarwal, Science 336 (2012) 1561-1566.

 10. Patterning of graphene,
  Ji Feng, Wenbin Li, Xiaofeng Qian, Jingshan Qi, Liang Qi and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 4883-4899.

 11. The Possibility of Chemically Inert, Graphene-Based All-Carbon Electronic Devices with 0.8 eV Gap,
  Jing Shan Qi, Jian Yu Huang, Ji Feng, Da Ning Shi and Ju Li, ACS Nano 5 (2011) 3475-3482.

 12. In situ observation of graphene sublimation and multi-layer edge reconstructions,
  Jian Yu Huang, Feng Ding, Boris I. Yakobson, Ping Lu, Liang Qi and Ju Li, PNAS 106 (2009) 10103-10108.

  youku
  youku
  youku
  youku