Nano and Micro Structures

 1. One dimensional wormhole corrosion in metals,
  Yang Yang, Weiyue Zhou, Sheng Yin, Sarah Y. Wang, Qin Yu, Matthew J. Olszta, Ya-Qian Zhang, Steven E. Zeltmann, Mingda Li, Miaomiao Jin, Daniel K. Schreiber, Jim Ciston, M. C. Scott, John R. Scully, Robert O. Ritchie, Mark Asta, Ju Li, Michael P. Short and Andrew M. Minor, Nature Communications 14 (2023) 988.

 2. Long-distance interface diffusion induced non-volume-conserved deformation in self-supported submicron-sized aluminum pillars,
  Degang Xie, Rongrong Zhang, Xiaohan Dai, Zhiyu Nie, Xinyao Wang, En Ma, Ju Li and Zhiwei Shan, Acta Materialia 255 (2023) 119092.

 3. NdB6 ceramic nanoparticles: First principles calculations, mechanochemical synthesis and strain engineering,
  Burcak Boztemur, Mubashir Mansoor, Faruk Kaya, Mantao Huang, Emre Tekoglu, M. Lutfi Ovecoglu, Ju Li and Duygu Agaogullan, Journal of Materials Research and Technology 24 (2023) 5571-5587.

 4. Evolving corundum nanoparticles at room temperature,
  Hongbing Yang, Baoming Wang, Hong Zhang, Bing Shen, Yuanyuan Li, Ming Wang, Jianjun Wang, Wensheng Gao, Yueming Kang, Lu Li, Yanhao Dong, Jiangong Li and Ju Li, Acta Materialia 255 (2023) 119038.

 5. Pressureless two-step sintering of ultrafine-grained refractory metals: Tungsten-rhenium and molybdenum,
  Zhongyou Que, Zichen Wei, Xingyu Li, Lin Zhang, Yanhao Dong, Mingli Qin, Junjun Yang, Xuanhui Qu and Ju Li, Journal of Materials Science & Technology 126 (2022) 203-214.

 6. Towards pressureless sintering of nanocrystalline tungsten,
  Xingyu Li, Lin Zhang, Yanhao Dong, Mingli Qin, Zichen Wei, Zhongyou Que, Junjun Yang, Xuanhui Qu and Ju Li, Acta Materialia 220 (2021) 117344.

 7. Peristalsis-like migration of carbon-metabolizing catalytic nanoparticles,
  Peng-Han Lu, De-Gang Xie, Bo-Yu Liu, Fei Ai, Zhao-Rui Zhang, Ming-Shang Jin, Xiao Feng Zhang, En Ma, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Extreme Mechanics Letters 49 (2021) 101463.
  .flv .flv
  .flv .flv
  .flv .flv

 8. Extreme mixing in nanoscale transition metal alloys,
  Yonggang Yao, Zhennan Huang, Lauren A. Hughes, Jinlong Gao, Tangyuan Li, David Morris, Steven Eric Zeltmann, Benjamin H. Savitzky, Colin Ophus, Y. Zou Finfrock, Qi Dong, Miaolun Jiao, Yimin Mao, Miaofang Chi, Peng Zhang, Ju Li, Andrew M. Minor, Reza Shahbazian-Yassar and Liangbing Hu, Matter 4 (2021) 2340-2353.

 9. Hollow-grained “Voronoi foam” ceramics with high strength and thermal superinsulation up to 1400 °C,
  Sa Li, Chang-An Wang, Fuqian Yang, Linan An, Kangpyo So and Ju Li, Materials Today 46 (2021) 35-43.

 10. A new approach of using Lorentz force to study single-asperity friction inside TEM,
  Huanhuan Lu, Zhangjie Wang, Di Yun, Ju Li and Zhiwei Shan, Journal of Materials Science & Technology 84 (2021) 43-48.

 11. Ultra-Uniform Nanocrystalline Materials via Two-Step Sintering,
  Yanhao Dong, Hongbing Yang, Lin Zhang, Xingyu Li, Dong Ding, Xiaohui Wang, Ju Li, Jiangong Li and I-Wei Chen Advanced Functional Materials (2020) 2007750.

 12. Electrostatic Air Filtration by Multifunctional Dielectric Heterocaking Filters with Ultralow Pressure Drop,
  Enze Tian, Fanxuan Xia, Jiandong Wu, Yinping Zhang, Ju Li, Hao Wang and Jinhan Mo, ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 29383-29392.

 13. Deformation mechanism maps for sub-micron sized aluminum,
  De-Gang Xie, Rong-Rong Zhang, Zhi-Yu Nie, Jing Li, Evan Ma, Ju Li, Zhi-Wei Shan, Acta Materialia 188 (2020) 570-578.

 14. Controlled growth of single-crystalline metal nanowires via thermomigration across a nanoscale junction,
  De-Gang Xie, Zhi-Yu Nie, Shuhei Shinzato, Yue-Qing Yang, Feng-Xian Liu, Shigenobu Ogata, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Nature Communications 10 (2019) 4478.

  .mp4

 15. Microwave growth and tunable photoluminescence of nitrogen-doped graphene and carbon nitride quantum dots,
  Siyong Gu, Chien-Te Hsieh, Yasser Ashraf Gandomi, Jeng-Kuei Chang, Ju Li, Jianlin Li, Houan Zhang, Qing Guo, Kah Chun Lau and Ravindra Pandey, Journal of Materials Chemistry C 7 (2019) 5468-5476.

 16. Anisotropic mechanical properties and strengthening mechanism in superaligned carbon nanotubes-reinforced aluminum,
  Jong Gil Park, Jeong-Gyun Kim, Kang Pyo So, Jun Yeon Hwang, Eun Sung Kim, Ju Li, Dongseok Suh and Young Hee Lee, Carbon 153 (2019) 513-524.

 17. Colloidal quasi-one-dimensional dual semiconductor core/shell nanorod couple heterostructures with blue fluorescence,
  Dechao Chen, Aixiang Wang, Hongbo Li, Laura Abad Galan, Cong Su, Zongyou Yin, Massimiliano Massi, Alexandra Suvorova, Martin Saunders, Ju Li, Amit Sitt and Guohua Jia, Nanoscale 11 (2019) 10190-10197.

 18. Bimetallic Nanoparticle Oxidation in Three Dimensions by Chemically Sensitive Electron Tomography and in Situ Transmission Electron Microscopy,
  Weiwei Xia, Yang Yang, Qingping Meng, Zhiping Deng, Mingxing Gong, Jie Wang, Deli Wang, Yimei Zhu, Litao Sun, Feng Xu, Ju Li and Huolin L. Xin, ACS Nano 12 (2018) 7866-7874.

  .avi .avi

 19. Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles,
  Yonggang Yao, Zhennan Huang, Pengfei Xie, Steven D. Lacey, Rohit Jiji Jacob, Hua Xie, Fengjuan Chen, Anmin Nie, Tiancheng Pu, Miles Rehwoldt, Daiwei Yu, Michael R. Zachariah, Chao Wang, Reza Shahbazian-Yassar, Ju Li and Liangbing Hu, Science 359 (2018) 1489-1494.

 20. Small-volume aluminum alloys with native oxide shell deliver unprecedented strength and toughness,
  Shi-Hao Li, Wei-Zhong Han, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Acta Materialia 126 (2017) 202-209.

 21. Diffusive versus Displacive Contact Plasticity of Nanoscale Asperities: Temperature- and Velocity-Dependent Strongest Size,
  Wei Guo, Zhao Wang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 6582-6585.

 22. Growth Conditions Control the Elastic and Electrical Properties of ZnO Nanowires,
  Xiaoguang Wang, Kai Chen, Yongqiang Zhang, Jingchun Wan, Oden L. Warren, Jason Oh, Ju Li, Evan Ma and Zhiwei Shan, Nano Letters 15 (2015) 7886-7892.

 23. Modelling of stacked 2D materials and devices,
  Xiaofeng Qian, Yangyang Wang, Wenbin Li, Jing Lu and Ju Li, 2D Materials 2 (2015) 032003.

 24. In situ study of the mechanical properties of airborne haze particles,
  MingShuai Ding, WeiZhong Han, Ju Li, Evan Ma and ZhiWei Shan, Science China: Technological Sciences 58 (2015) 2046-2051.

 25. Ultrafast shape change and joining of small-volume materials using nanoscale electrical discharge,
  Cheng-Cai Wang, Qing-Jie Li, Liang Chen, Yong-Hong Cheng, Jun Sun, Zhi-Wei Shan, Ju Li and Evan Ma, Nano Research 8 (2015) 2143-2151.
  youku youku youku

 26. Ripplocations in van der Waals Layers,
  Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Peng Zhao, Sulin Zhang and Ju Li, Nano Letters 15 (2015) 1302-1308.
  youku
  youku
  youku

 27. Liquid-like pseudoelasticity of sub-10-nm crystalline silver particles,
  Jun Sun, Longbing He, Yu-Chieh Lo, Tao Xu, Hengchang Bi, Litao Sun, Ze Zhang, Scott X. Mao and Ju Li, Nature Materials 13 (2014) 1007-1012.


  youku
  youku
  News & Views: Metal nanocrystals: Deforming like liquid droplets,
  Claude R. Henry, Nature Materials 13 (2014) 999-1000.
  Solid nanoparticles can deform like a liquid: Unexpected finding shows tiny particles keep their internal crystal structure while flexing like droplets by David L. Chandler | MIT News Office.

 28. Tunable Exciton Funnel Using Moire Superlattice in Twisted van der Waals Bilayer,
  Menghao Wu, Xiaofeng Qian and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 5350-5357.

 29. Deviatoric Stress-Driven Fusion of Nanoparticle Superlattices,
  Wenbin Li, Hongyou Fan and Ju Li, Nano Letters 14 (2014) 4951-4958.

 30. An index for deformation controllability of small-volume materials,
  ZhangJie Wang, ZhiWei Shan, Ju Li, Jun Sun and Evan Ma, Science China Technological Sciences 57 (2014) 663-670.

 31. Collective nature of plasticity in mediating phase transformation under shock compression,
  Hongxiang Zong, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Ju Li, Jun Sun, Ellen K. Cerreta, A. P. Escobedo, Francis L. Addessio and Curt A. Bronkhorst, Physical Review B 89 (2014) 220101.

 32. Twinning-like lattice reorientation without a crystallographic twinning plane,
  Bo-Yu Liu, Jian Wang, Bin Li, Lu Lu, Xi-Yan Zhang, Zhi-Wei Shan, Ju Li, Chun-Lin Jia, Jun Sun and Evan Ma, Nature Communications 5 (2014) 3297.
  youku
  youku

 33. Direct observation of hierarchical nucleation of martensite and size-dependent superelasticity in shape memory alloys,
  Lifeng Liu, Xiangdong Ding, Ju Li, Turab Lookmand and Jun Sun, Nanoscale 6 (2014) 2067-2072.

  youku
  youku

 34. Origin of Size Dependency in Coherent-Twin-Propagation-Mediated Tensile Deformation of Noble Metal Nanowires,
  Jong-Hyun Seo, Harold S. Park, Youngdong Yoo, Tae-Yeon Seong, Ju Li, Jae-Pyoung Ahn, Bongsoo Kim and In-Suk Choi, Nano Letters 13 (2013) 5112-5116.

 35. Visualizing size-dependent deformation mechanism transition in Sn,
  Lin Tian, Ju Li, Jun Sun, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Scientific Reports 3 (2013) 2113.
  youku
  youku

 36. Nanowire liquid pumps,
  Jian Yu Huang, Yu-Chieh Lo, Jun Jie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Li Zhong, Scott X. Mao and Ju Li, Nature Nanotechnology 8 (2013) 277-281
  Watching fluid flow at nanometer scales by David L. Chandler, MIT News Office.
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku
  youku

 37. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Xiaodong Han, Yang Ren, Jiang Jiang, Yinong Liu, Zhenyang Liu, Shengcheng Mao, Yandong Wang, Yan Li, Xiaobing Ren, Xiangdong Ding, Shan Wang, Cun Yu, Xiaobin Shi, Minshu Du, Feng Yang, Yanjun Zheng, Ze Zhang, Xiaodong Li, Dennis E. Brown and Ju Li, Science 339 (2013) 1191-1194.
  youku
  MATERIALS SCIENCE: Exceptional Properties by Design
  Min Zhou, Science 339 (2013) 1161-1162.

 38. Competition of shape and interaction patchiness for self-assembling nanoplates,
  Xingchen Ye, Jun Chen, Michael Engel, Jaime A. Millan, Wenbin Li, Liang Qi, Guozhong Xing, Joshua E. Collins, Cherie R. Kagan, Ju Li, Sharon C. Glotzer and Christopher B. Murray, Nature Chemistry 5 (2013) 466-473.

 39. DNA Nanotechnology: A metamaterial with memory,
  Ju Li and Liyuan Bai, Nature Nanotechnology 7 (2012) 773-774.
  News & views for "A mechanical metamaterial made from a DNA hydrogel".

 40. Slip corona surrounding bilayer graphene nanopore,
  Liang Qi, Yunwei Mao and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 5989-5997.

 41. Electrical Wind Force-Driven and Dislocation-Templated Amorphization in Phase-Change Nanowires,
  Sung-Wook Nam, Hee-Suk Chung, Yu Chieh Lo, Liang Qi, Ju Li, Ye Lu, A.T. Charlie Johnson, Yeonwoong Jung, Pavan Nukala, Ritesh Agarwal, Science 336 (2012) 1561-1566.

 42. Hydrogen embrittlement of ferritic steels: Observations on deformation microstructure, nanoscale dimples and failure by nanovoiding,
  Thirumalai Neeraj, Rajagopalan Srinivasan and Ju Li, Acta Materialia 60 (2012) 5160-5171.

 43. Patterning of graphene,
  Ji Feng, Wenbin Li, Xiaofeng Qian, Jingshan Qi, Liang Qi and Ju Li, Nanoscale 4 (2012) 4883-4899.

 44. The Nanostructured Origin of Deformation Twinning,
  Qian Yu, Liang Qi, Kai Chen, Raja K. Mishra, Ju Li and Andrew M. Minor, Nano Letters 12 (2012) 887-892.

 45. In Situ Observation of the Electrochemical Lithiation of a Single SnO2 Nanowire Electrode,
  Jian Yu Huang, Li Zhong, Chong Min Wang, John P. Sullivan, Wu Xu, Li Qiang Zhang, Scott X. Mao, Nicholas S. Hudak, Xiao Hua Liu, Arunkumar Subramanian, Hongyou Fan, Liang Qi, Akihiro Kushima and Ju Li, Science 330 (2010) 1515.

  youku

  youku

  News & Views: Building a Better Battery, Yet-Ming Chiang, Science 330 (2010) 1485.

  Media report:
  Joerg Heber website | PDF
  nanotechwire.com
  lithiumbatteryresearch.com
  KOAT Albuquerque abc 7

  Chinese media:
  Sina website | PDF
  XiAn Jiaotong University website | PDF

 46. Inverse martensitic transformation in Zr nanowires,
  Suzhi Li, Xiangdong Ding, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun, Evan Ma and Turab Lookman, Physical Review B 81 (2010) 245433.

 47. High-efficiency mechanical energy storage and retrieval using interfaces in nanowires,
  Suzhi Li, Xiangdong Ding, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun and Evan Ma, Nano Letters 10 (2010) 1774-1779.

  Nature Publishing Group (NPG) Asia Materials featured highlight

  Chinese media:
  XiAn Jiaotong University website
  Chinese Ministry of Education website | PDF

 48. In situ observations of the nucleation and growth of atomically sharp graphene bilayer edges,
  Liang Qi, Jian Yu Huang, Ji Feng and Ju Li, Carbon 48 (2010) 2354-2360.

 49. In situ imaging of layer-by-layer sublimation of suspended graphene,
  Jian Yu Huang, Liang Qi and Ju Li, Nano Research 3 (2010) 43-50.

 50. Phase field modeling of defects and deformation,
  Yunzhi Wang and Ju Li, Acta Materialia 58 (2010) 1212-1235. Overview No. 150.

 51. Atomistic modeling of interfaces and their impact on microstructure and properties,
  Yuri Mishin, Mark Asta and Ju Li, Acta Materialia 58 (2010) 1117-1151. Overview No. 148.

 52. Geometric and electronic structure of graphene bilayer edges,
  Ji Feng, Liang Qi, Jian Yu Huang and Ju Li, Phys. Rev. B 80 (2009) 165407.

 53. In situ observation of graphene sublimation and multi-layer edge reconstructions,
  Jian Yu Huang, Feng Ding, Boris I. Yakobson, Ping Lu, Liang Qi and Ju Li, PNAS 106 (2009) 10103-10108.

  youku
  youku
  youku
  youku

 54. Microtwinning and other shearing mechanisms at intermediate temperatures in Ni-based superalloys,
  Libor Kovarik, Ray R. Unocic, Ju Li, Peter Sarosi, Chen Shen, YunZhi Wang and Michael J. Mills, Progress in Materials Science 54 (2009) 839-873.

 55. The Intermediate Temperature Deformation of Ni-Based Superalloys: Importance of Reordering,
  Libor Kovarik, Ray R. Unocic, Ju Li and Michael J. Mills, JOM 61 (February 2009) 42-48.

 56. Deformation of the ultra-strong,
  Subra Suresh and Ju Li, Nature 456 (2008) 716-717.

 57. Deformation Mechanisms in Ni-Base Disk Superalloys at Higher Temperatures,
  Ray R. Unocic, Libor Kovarik, Chen Shen, Peter M. Sarosi, YunZhi Wang, Ju Li, Somnath Ghosh, and Michael J. Mills, in Superalloys 2008 (TMS, Warrendale, 2008), edited by Roger C. Reed, Kenneth A. Green, Pierre Caron, Timothy P. Gabb, Michael G. Fahrmann, Eric S. Huron, and Shiela A. Woodard, p. 377-386.

 58. Mechanisms of creep deformation in polycrystalline Ni-base disk superalloys,
  Ray R. Unocic, G. Babu Viswanathan, Peter M. Sarosi, Subramanian Karthikeyan, Ju Li and Michael J. Mills, Mater. Sci. Eng. A 483-484 (2008) 25-32.

 59. Thermochemical and Mechanical Stabilities of the Oxide Scale of ZrB2+SiC and Oxygen Transport Mechanisms,
  Ju Li, Thomas J. Lenosky, Clemens J. Först and Sidney Yip, Journal of the American Ceramic Society 91 (2008) 1475-1480.

 60. Fast Mass Transport Through Carbon Nanotube Membranes,
  Henk Verweij, Melissa C. Schillo and Ju Li, Small 3 (2007) 1996-2004.