Phase Transformations

 1. Helium Nanobubbles Enhance Superelasticity and Retard Shear Localization in Small-Volume Shape Memory Alloy,
  Wei-Zhong Han, Jian Zhang, Ming-Shuai Ding, Lan Lv, Wen-Hong Wang, Guang-Heng Wu, Zhi-Wei Shan and Ju Li, Nano Letters 17 (2017) 3725-3730.

 2. Effect of nonlinear and noncollinear transformation strain pathways in phase-field modeling of nucleation and growth during martensite transformation,
  Pengyang Zhao, Chen Shen, Ju Li and Yunzhi Wang, npj Computational Materials 3 (2017) 19.

 3. Non-conservative dynamics of lattice sites near a migrating interface in a diffusional phase transformation,
  T. Yang, Y. Gao, D. Wang, R.P. Shi, Z. Chen, J.F. Nie, J. Li and Y. Wang, Acta Materialia 127 (2017) 481-490.

 4. Accelerating ferroic ageing dynamics upon cooling,
  Junyan Zhang, Yunwei Mao, Dong Wang, Ju Li and Yunzhi Wang, NPG Asia Materials 8 (2016) e319.

 5. Ruddlesden–Popper perovskite sulfides A3B2S7: A new family of ferroelectric photovoltaic materials for the visible spectrum,
  Hua Wang, Gaoyang Gou and Ju Li, Nano Energy 22 (2016) 507-513.

 6. Direct observation of hierarchical nucleation of martensite and size-dependent superelasticity in shape memory alloys,
  Lifeng Liu, Xiangdong Ding, Ju Li, Turab Lookmand and Jun Sun, Nanoscale 6 (2014) 2067-2072.

  youku
  youku

 7. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Xiaodong Han, Yang Ren, Jiang Jiang, Yinong Liu, Zhenyang Liu, Shengcheng Mao, Yandong Wang, Yan Li, Xiaobing Ren, Xiangdong Ding, Shan Wang, Cun Yu, Xiaobin Shi, Minshu Du, Feng Yang, Yanjun Zheng, Ze Zhang, Xiaodong Li, Dennis E. Brown and Ju Li, Science 339 (2013) 1191-1194.
  youku
  MATERIALS SCIENCE: Exceptional Properties by Design
  Min Zhou, Science 339 (2013) 1161-1162.

 8. Electrical Wind Force-Driven and Dislocation-Templated Amorphization in Phase-Change Nanowires,
  Sung-Wook Nam, Hee-Suk Chung, Yu Chieh Lo, Liang Qi, Ju Li, Ye Lu, A.T. Charlie Johnson, Yeonwoong Jung, Pavan Nukala, Ritesh Agarwal, Science 336 (2012) 1561-1566.

 9. Modeling displacive-diffusional coupled dislocation shearing of gamma-prime precipitates in Ni-base superalloys,
  Ning Zhou, Chen Shen, Michael J. Mills, Ju Li and Yunzhi Wang, Acta Materialia 59 (2011) 3484-3497.

 10. Superelasticity in bcc nanowires by a reversible twinning mechanism,
  Suzhi Li, Xiangdong Ding, Junkai Deng, Turab Lookman, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun and Avadh Saxena, Physical Review B 82 (2010) 205435.

 11. Inverse martensitic transformation in Zr nanowires,
  Suzhi Li, Xiangdong Ding, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun, Evan Ma and Turab Lookman, Physical Review B 81 (2010) 245433.

 12. Phase field modeling of defects and deformation,
  Yunzhi Wang and Ju Li, Acta Materialia 58 (2010) 1212-1235. Overview No. 150.

 13. Finding critical nucleus in solid-state transformations,
  Chen Shen, Ju Li and Yunzhi Wang, Metallurgical and Materials Transactions A 39 (2008) 976-983.