Phase Transformations

 1. Reinforcement Learning-Guided Long-Timescale Simulation of Hydrogen Transport in Metals,
  Hao Tang, Boning Li, Yixuan Song, Mengren Liu, Haowei Xu, Guoqing Wang, Heejung Chung and Ju Li, Advanced Science (2023) 2304122.

 2. Strengthening additively manufactured Inconel 718 through in-situ formation of nanocarbides and silicides,
  Emre Tekoglu, Alexander D. O'Brien, Jian Liu, Baoming Wang, Sina Kavak, Yong Zhang, So Yeon Kim, Shitong Wang, Duygu Agaogullari, Wen Chen, A. John Hart and Ju Li, Additive Manufacturing 67 (2023) 103478

 3. High accuracy neural network interatomic potential for NiTi shape memory alloy,
  Hao Tang, Yin Zhang, Qing-Jie Li, Haowei Xu, Yuchi Wang, Yunzhi Wang and Ju Li, Acta Materialia 238 (2022) 118217.

 4. Phase transitions in 2D materials,
  Wenbin Li, Xiaofeng Qian and Ju Li, Nature Reviews Materials 6 (2021) 829–846.

 5. Achieving room-temperature M2-phase VO2 nanowires for superior thermal actuation,
  Yong-Qiang Zhang, Kai Chen, Hao Shen, Yue-Cun Wang, Mohamed Nejib Hedhili, Xixiang Zhang, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Nano Research 14 (2021) 4146.

 6. 3D-Printing Damage-Tolerant Architected Metallic Materials with Shape Recoverability via Special Deformation Design of Constituent Material,
  Zhiwei Xiong, Meng Li, Shijie Hao, Yinong Liu, Lishan Cui, Hong Yang, Chengbo Cui, Daqiang Jiang, Ying Yang, Hongshuai Lei, Yihui Zhang, Yang Ren, Xiaoyu Zhang and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (2021) 39915-39924.

 7. Periodic Wrinkle-Patterned Single-Crystalline Ferroelectric Oxide Membranes with Enhanced Piezoelectricity,
  Guohua Dong, Suzhi Li, Tao Li, Haijun Wu, Tianxiang Nan, Xiaohua Wang, Haixia Liu, Yuxin Cheng, Yuqing Zhou, Wanbo Qu, Yifan Zhao, Bin Peng, Zhiguang Wang, Zhongqiang Hu, Zhenlin Luo, Wei Ren, Stephen J. Pennycook, Ju Li, Jun Sun, Zuo-Guang Ye, Zhuangde Jiang, Ziyao Zhou, Xiangdong Ding, Tai Min, Ming Liu, Adv. Mater. (2020) 2004477.

 8. Rafting-Enabled Recovery Avoids Recrystallization in 3D-Printing-Repaired Single-Crystal Superalloys,
  Kai Chen, Runqiu Huang, Yao Li, Sicong Lin, Wenxin Zhu, Nobumichi Tamura, Ju Li, Zhi-Wei Shan and Evan Ma, Advanced Materials (2020) 1907164.

 9. Normal-to-topological insulator martensitic phase transition in group-IV monochalcogenides driven by light,
  Jian Zhou, Shunhong Zhang and Ju Li, NPG Asia Materials 12 (2020) 2.

 10. Super-elastic ferroelectric single-crystal membrane with continuous electric dipole rotation,
  Guohua Dong, Suzhi Li, Mouteng Yao, Ziyao Zhou, Yong-Qiang Zhang, Xu Han, Zhenlin Luo, Junxiang Yao, Bin Peng, Zhongqiang Hu, Houbing Huang, Tingting Jia, Jiangyu Li, Wei Ren, Zuo-Guang Ye, Xiangdong Ding, Jun Sun, Ce-Wen Nan, Long-Qing Chen, Ju Li and Ming Liu, Science 366 (2019) 475-479.

 11. Making metals linear super-elastic with ultralow modulus and nearly zero hysteresis,
  Jiaming Zhu, Yipeng Gao, Dong Wang, Ju Li, Tong-Yi Zhang and Yunzhi Wang, Materials Horizons 6 (2019) 515-523.

 12. Brownian-snowball-mechanism-induced hierarchical cobalt sulfide for supercapacitors,
  Yucheng Zhao, Zhe Shi, Tianquan Lin, Liumin Suo, Chao Wang, Jing Luo, Zhangshun Ruan, Chang-An Wang and Ju Li, Journal of Power Sources 412 (2019) 321-330.

 13. Origin of Two-Dimensional Vertical Ferroelectricity in WTe2 Bilayer and Multilayer,
  Qing Yang, Menghao Wu and Ju Li, Journal of Physical Chemistry Letters 9 (2018) 7160-7164.

 14. Opto-Mechanics Driven Fast Martensitic Transition in Two-Dimensional Materials,
  Jian Zhou, Haowei Xu, Yifei Li, R. Jaramillo and Ju Li, Nano Letters 18 (2018) 7794-7800.

 15. Helium Nanobubbles Enhance Superelasticity and Retard Shear Localization in Small-Volume Shape Memory Alloy,
  Wei-Zhong Han, Jian Zhang, Ming-Shuai Ding, Lan Lv, Wen-Hong Wang, Guang-Heng Wu, Zhi-Wei Shan and Ju Li, Nano Letters 17 (2017) 3725-3730.

 16. Effect of nonlinear and noncollinear transformation strain pathways in phase-field modeling of nucleation and growth during martensite transformation,
  Pengyang Zhao, Chen Shen, Ju Li and Yunzhi Wang, npj Computational Materials 3 (2017) 19.

 17. High temperature ferromagnetism in pi-conjugated two-dimensional metal–organic frameworks,
  Wenbin Li, Lei Sun, Jingshan Qi, Pablo Jarillo-Herrero, Mircea Dinca and Ju Li, Chemical Science 8 (2017) 2859-2867.

 18. Non-conservative dynamics of lattice sites near a migrating interface in a diffusional phase transformation,
  T. Yang, Y. Gao, D. Wang, R.P. Shi, Z. Chen, J.F. Nie, J. Li and Y. Wang, Acta Materialia 127 (2017) 481-490.

 19. Ferroelasticity and domain physics in two-dimensional transition metal dichalcogenide monolayers,
  Wenbin Li and Ju Li, Nature Communications 7 (2016) 10843.

 20. Shuffling-controlled versus strain-controlled deformation twinning: The case for HCP Mg twin nucleation,
  Akio Ishii, Ju Li and Shigenobu Ogata, International Journal of Plasticity 82 (2016) 32-43.

 21. Accelerating ferroic ageing dynamics upon cooling,
  Junyan Zhang, Yunwei Mao, Dong Wang, Ju Li and Yunzhi Wang, NPG Asia Materials 8 (2016) e319.

 22. Ruddlesden–Popper perovskite sulfides A3B2S7: A new family of ferroelectric photovoltaic materials for the visible spectrum,
  Hua Wang, Gaoyang Gou and Ju Li, Nano Energy 22 (2016) 507-513.

 23. Direct observation of hierarchical nucleation of martensite and size-dependent superelasticity in shape memory alloys,
  Lifeng Liu, Xiangdong Ding, Ju Li, Turab Lookmand and Jun Sun, Nanoscale 6 (2014) 2067-2072.

  youku
  youku

 24. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength,
  Shijie Hao, Lishan Cui, Daqiang Jiang, Xiaodong Han, Yang Ren, Jiang Jiang, Yinong Liu, Zhenyang Liu, Shengcheng Mao, Yandong Wang, Yan Li, Xiaobing Ren, Xiangdong Ding, Shan Wang, Cun Yu, Xiaobin Shi, Minshu Du, Feng Yang, Yanjun Zheng, Ze Zhang, Xiaodong Li, Dennis E. Brown and Ju Li, Science 339 (2013) 1191-1194.
  youku
  MATERIALS SCIENCE: Exceptional Properties by Design
  Min Zhou, Science 339 (2013) 1161-1162.

 25. Electrical Wind Force-Driven and Dislocation-Templated Amorphization in Phase-Change Nanowires,
  Sung-Wook Nam, Hee-Suk Chung, Yu Chieh Lo, Liang Qi, Ju Li, Ye Lu, A.T. Charlie Johnson, Yeonwoong Jung, Pavan Nukala, Ritesh Agarwal, Science 336 (2012) 1561-1566.

 26. Modeling displacive-diffusional coupled dislocation shearing of gamma-prime precipitates in Ni-base superalloys,
  Ning Zhou, Chen Shen, Michael J. Mills, Ju Li and Yunzhi Wang, Acta Materialia 59 (2011) 3484-3497.

 27. Superelasticity in bcc nanowires by a reversible twinning mechanism,
  Suzhi Li, Xiangdong Ding, Junkai Deng, Turab Lookman, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun and Avadh Saxena, Physical Review B 82 (2010) 205435.

 28. Inverse martensitic transformation in Zr nanowires,
  Suzhi Li, Xiangdong Ding, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun, Evan Ma and Turab Lookman, Physical Review B 81 (2010) 245433.

 29. Phase field modeling of defects and deformation,
  Yunzhi Wang and Ju Li, Acta Materialia 58 (2010) 1212-1235. Overview No. 150.

 30. Finding critical nucleus in solid-state transformations,
  Chen Shen, Ju Li and Yunzhi Wang, Metallurgical and Materials Transactions A 39 (2008) 976-983.