Quasiatomic Orbital &mdash Data Archive

Qian2008 | Back to main page

1. "Quasiatomic Orbitals for ab initio tight-binding analysis"      Phys. Rev. B   78,   245112  (2008)      [ Online | PDF ]
     Xiaofeng Qian, Ju Li, Liang Qi, Cai-Zhuang Wang, Tzu-Liang Chan, Yong-Xin Yao, Kai-Ming Ho, and Sidney Yip.


Back